Sosyal Bilgiler 6. Sınıf 2. Dönem 3. Yazılı Soruları

…………………………………………….. ORTAOKULU
6-A SINIFI SOSYAL BİLGİLER DERSİ II.DÖNEM III.YAZILI SORULARI

1. İnsanlık için önemli tehlikelerden biri olan bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkış nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisinin yer aldığı söylenemez?
a) Çevre kirliliği b) Hızlı nüfus artışı
c) Teknolojik gelişmelerin artması d) İnsanların kalabalık ortamlarda bulunması

2. “Nobel ödüllü fizikçi Richard Feynman’ın en büyük hayali 24 ciltlik ansiklopedileri bir toplu iğne başına yazmaktı.”
Buna göre bilimin gelişmesinde hangisinin etkili olduğu söylenebilir?
a) Hiç olmayan şeyleri düşünüp neden olmasın demenin
b) Bilim insanlarının maddi ve manevi yönden desteklenmesinin
c) Buluşların gizli tutulmasının
d) Milli gelirin adaletli bir şekilde dağıtılmasının

3. İnsanın sahip olduğu bütün hakların korunması öncelikle,aşağıdaki haklardan hangisinin korunmasına bağlıdır?
a) Yaşama hakkı b) Eğitim hakkı c) Konut hakkı d) Miras hakkı

4. Bir kimsenin izni olmadan,yasal olmayan yollardan telefon konuşmasını dinlemek, mektuplarını okumak aşağıdaki haklardan hangisinin ihlal edilmesine yol açar?
a) Seyahat etme b) Haberleşme c) Konut dokunulmazlığı d) Oy verme

5. Aşağıdakilerden hangisi düşünce ve ifade özgürlüğünün bir gereği olamaz?
a) Seçimlerde oy verme b) Düşüncelerimizi basın yoluyla duyurmaya çalışma c) Eleştirme d) Düşüncelerimize katılmayanları cezalandırma

6. –Herkes istediği dine inanabilmelidir.
– Devlet bir dinin savunucusu olmamalıdır.
-Devlet,vatandaşları dini inançlarının gereklerini yerine getirmesini engellememelidir.
Yukarıda verilenler temel hak ve özgürlüklerden hangisiyle ilgilidir?
a) Seçme ve seçilme b) Eğitim c) Din ve vicdan d)Düşünce

7. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi,sosyal statülerde kadınlara saygınlık kazandırma Mustafa Kemal Atatürk’ün büyük başarılarından sadece ikisidir.
Yukarıda verilenler hangisinin gelişmesini sağlamıştır?
a) Eğitim olanakları b) Çocuk hakları c) Siyasi ilişkiler d) Kadın hakları

8. “Projede,ülkemizin giyim sanayine teknolojik destek sağlamak,öncelikle kir ve su tutmayan,nemi uzaklaştıran,zararlı ışınımı soğuran,renk tutabilen polimerleri geliştirmek için yoğun araştırma programları uygulanacak.”
Söz konusu proje,nanoteknolojinin aşağıdaki alanların hangisinde kullanabileceğini göstermektedir?
a) Tekstil b) Eğitim c) İletişim d) Tıp

9. Aşağıdakilerden hangisi,Türk tarihinde insan haklarını korumaya yönelik hazırlanmış ilk belge olarak kabul eilmektedir?
a) Islahat Fermanı b) Tanzimat Fermanı
c) Kanun-i Esasi d) Tekilat-ı Esasiye

10. “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinde yer alan maddeler genellikle herkes-hiç kimse-bütün insanlar gibi sözcüklerle başlamaktadır.”
Bu durum insan hakları ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
a) Demokratik haklardan daha önemli olduğunun
b) Bazı hakların çok önemli olduğunu
c) Bütün insanlar için geçerli olduğunun
d) Bu hakların BM’nin temel görevi olduğunun

11. “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” sözü ile demokrasinin temel ilkelrinden hangisi vurgulanmıştır?
a) Eşitlik b) Çoğulculuk c) Bağımsızlık d) Milli egemenlik

12. Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilim alanlarından biri değildir ?
a) Arkeoloji b) Antropoloji c) Biyoloji d) Sosyoloji

13. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de demokrasiye geçiş aşamalarından biri değildir?
a) Çok partili hayata geçilmesi b) Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesi
c) Türk Dil Kurumunun kurulması d) Saltanatın kaldırılması

14. Aşağıdakilerden hangisi Türk tarihinde ilk kez halkın yönetime katılmasını sağlayan bir gelişme olmuştur?
a) Tanzimat Fermanı b) I.Meşrutiyet c) Islahat Fermanı d) Misak-ı Milli

15. Halkın doğrudan yönetime katılarak değil de,seçtiği kişileri parlamentoya göndererek kendisini temsil ettirmesi aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
a) Temsili demokrasi b) Doğrudan demokrasi
c) Tek partili demokrasi d) Yarı doğrudan demokrasi

16. Aşağıdakilerden hangisi demokratikleşme çalışmalarına örnek gösterilemez?
a) Magna Carta b) Kanun-i Esasi c) Fransız İhtilali d)I.Dünya Savaşı

17. Aşağıdakilerden hangisi seçimle iş başına gelmez?
a) Milletvekili b) Muhtar c) Kaymakam d)Belediye Başkanı

18. Orta Asya Türk devletlerinde demokratik yönetimin izlerini taşıyan devlet meselelerinin görüşülüp karara bağlandığı meclise ne denirdi?
a) Kurultay b) Parlamento c) Konsey d) Pankuş

19. Aşağıdakilerden hangisi kısasa kısas denilen bir düşünceye göre hazırlanmıştır?
a) Magna Carta b) Fransız İhtilali c)Kanun-i Esasi d) Hammurabi Kanunları

20. Dünyada görülen yönetim şekillerini yazın.

* …………………………….. *……………………………

* …………………………….. *……………………………

NOT: Her soru 5 puandır.

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.