6. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 3. Yazılı

….. EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI … ORTAOKULU
6. SINIF SOSYAL BİLGİLER
II. DÖNEM III. SINAV SORULARI

1. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir görüş cümlesidir?

A) Türk Dil Kurumu’nu Atatürk kurmuştur.
B) Türk milletinin ana dili Türkçedir.
C) Sosyal bilgiler dersini herkes çok sever.
D) Ülkemizde milletvekillerini halk seçer.

2. Aşağıdakilerden hangisi devletimize karşı sorumluluklarımızdan birisi değildir?

A) Ödevlerimizi zamanında yapmak
B) Askerlik görevini yerine getirmek
C) Kanunlara uygun davranmak
D) Vergi vermek

3. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırma basamaklarının en sonuncusudur?

A) Konu belirlenir.
B) Konu sınıflandırması yapılır.
C) Hipotez sunulur.
D) Rapor oluşturulur

4. Erozyon, bir ülkenin çölleşmesine neden olan önemli bir etkendir.
Buna göre aşağıdaki önlemlerden hangisi, erozyonu azaltmaz?

A) Ormanların korunması
B) Nadas alanlarının çoğaltılması
C) Aşırı otlatmanın önlenmesi
D) Eğimli yamaçlara ağaçlama yapılması

5. Tarihsel çağlar aşağıdaki hangi olay sonrasında başlamıştır?

A) Ateşin bulunması
B) Yazının bulunması
C) Şehirlerin kurulması
D) Tarımsal üretimin başlaması

6. Urartuların başkenti aşağıdaki şehirlerden hangisidir?

A) Gordion C) Sard
B) Ninova D) Tuşpa

7. Asya Hun Devleti’nin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mete Han C) Kültigin
B) Teoman D) Bilge Kağan

8. Türklerin günümüzde kutladığı bayram ve eğlenceler çok eski zamanlardan bu yana kutlanmaktadır.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Günümüzde birçok gelenek unutulmuştur.
B) Türk gelenekleri zamanla değişikliğe uğramıştır.
C) Türk kültürü köklü bir geçmişe sahiptir.
D) Geçmişte eğlencelere fazla yer verilmemiştir.

9. Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi yerleşik hayatı benimsemesi yönüyle diğerlerinden ayrılır?

A) Köktürk Devleti
B) Asya Hun Devleti
C) Uygur Devleti
D) Avrupa Hun Devleti

10. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslamiyet dinini kabul etmelerini kolaylaştıran unsurlardan biri değildir?

A) Emevilerin Arap milliyetçiliği yapması
B) İslamiyet’te tek Allah inancı olması
C) Abbasilerin Türklerle iyi ilişkiler kurması
D) İslamiyet’te ve Türklerde ahret inancının olması

11. Aşağıdakilerden hangisi, ülkemizin ekonomisini etkileyen doğal faktörlerden biri değildir?

A) Yer altı kaynakları C) Akarsular
B) İklim özellikleri D) Ulaşım

12. Yurdumuzda büyükbaş hayvancılık en fazla aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde yapılmaktadır?

A) İç Anadolu Bölgesi C) Marmara Bölgesi
B) Doğu Anadolu Bölgesi D) Ege Bölgesi

13. Aşağıdakilerden hangisi, ormanların yararlarından değildir?

A) Erozyonu ve heyelanı önler.
B) Yer altı kaynaklarını zenginleştirir.
C) Çevreye temiz hava ve oksijen verir.
D) Yakacak ham madde kaynağıdır.

14. Aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisi yenilenebilir ( tükenmeyen ) enerji kaynaklarından biridir?

A) Taşkömürü C) Linyit
B) Petrol D) Güneş

15. Aşağıdakilerden hangisi nüfusun seyrek olduğu yerler arasında gösterilebilir?

A) Yüksek ve engebeli alanlar
B) Su kaynaklarının olduğu yerler
C) İklimin elverişli olduğu alanlar
D) Verimli toprakların olduğu yerler

16. Aşağıdakilerden hangisi, Dünya nüfusunun sürekli artmasının en önemli nedenidir?

A) Eğitim seviyesinin yükselmesi
B) Köylerden kentlere göçün fazla olması
C) Doğumların ölümlerden fazla olması
D) Doğal afetlerde çok kişinin yaşamını yitirmesi

17. Aşağıdakilerden hangisi, toplumlar arası etkileşime ve iş birliğine daha az katkı sağlar?

A) Fuarlar ve turizm faaliyetleri
B) Kültür ve sanat faaliyetleri
C) Madencilik faaliyetleri
D) Spor organizasyonları

18. Bir ülkenin hakim olan ekonomik faaliyetleri ile o ülkede yaşayan insanların gelir seviyeleri arasında yakın ilişki vardır.

Buna göre, aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisinin hakim olduğu ülkedeki insanların gelir seviyesi düşüktür?

A) Tarım C ) Turizm
B) Sanayi D) Ticaret

19. Aşağıdakilerden hangisi demokrasi ile yönetilen ülkelerin özellikleri arasında gösterilemez ?

A) Egemenlik halka aittir.
B) Düşünce ve ifade özgürlüğü vardır.
C) Kanun önünde herkes eşittir.
D) Güçler birliği ilkesi benimsenmiştir.

20. Ülkemizde bakıma muhtaç ve kimsesiz çocukları sahiplenmek ve topluma kazandırmak amacıyla oluşturulmuş kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A) Türk Hava Kurumu
B) Çocuk Esirgeme Kurumu
C) Lösemili Çocuklar Vakfı
D) Türkiye Erozyonla Mücadele Vakfı

Her soru 5’er puan, toplam 100 puandır.

Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

BENZER YAZILAR

1 Response

  1. DOKTOR İMAM HATİP MM dedi ki:

    8 İ BULAMADIM

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.