Temel Dini Bilgiler 5. Sınıf 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

Temel Dini Bilgiler …… Eğitim ve Öğretim Yılı
5. Sınıf II. Dönem I. Sınav

1-)İnsanın aklı Allah’ın tüm özelliklerini kav-rayacak güçte değildir. Buna göre Allah’a imanımız nasıl olmalıdır.

A)Allah’ın başlangıcının olmadığını kanıtlayamazsak Allah’a iman etmiş olmayız.
B)Allah’a imanımız, Allah bize Kur’an’da kendini nasıl tanıtıyorsa öyle olmalıdır.
C)Allah’a iman konusunda diğer dinlerden yardım almalıyız.
D)Allah’a imanımız bu günkü bilim kurallarının doğ-rultusunda olmalıdır.

2-) Aşağıdakilerden hangisi imanın özellikleri ara-sında yer almaz.

A) Allah’a ve onun istediği esaslara kalbimizle inan-malıyız.
B)İmanımızı dilimizle söylemeliyiz.
C)İnancımıza uygun iş ve davranışlarda bulunmalıyız.
D)Kalbimizle inanmak yeterlidir. İnancımızı dilimizle söylemeye gerek yoktur.

3-) Aşağıdakilerden hangisi rab kavramının an-lamları arasında yer almaz

A) Terbiye eden
B) Uyulması için kurallar koyan.
C) Cezalandıran
D) Koruyup gözeten, idare eden, yöneten

4-)Cennete gitmenin ilk ve en önemli şartı aşağıda-kilerden hangisidir.

A)Allah’ı Rab; Hz. Muhammed’i Peygamber olarak kabul etmek.
B)Namaz kılmak
C)Yetim ve kimsesizleri koruyup ihtiyaçlarını karşı-lamak
D)Meleklerin varlığına inanmak.

5-) Aşağıdakilerden hangisi Allah’a inanmakla ilgili yanlış bir bilgidir.

A)Allah’ın bir olduğuna inanmak
B)Allah’ın her şeyin yaratıcısı olduğuna inanmak
C)Allah Kur’an’da kendini nasıl tanıtıyorsa öyle ol-duğuna inanmak.
D) Allah’ın bu dünyada görülebileceğine inanmak

6-) Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın (sadece Al-lah’a özgü) Zâti sıfatlarındandır.
A)Vücud B)Hayat
C)İlim D) Besar

7-) Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın Subûtî (diğer varlıklarda benzeri olan) sıfatlarındandır.
A)Kıdem B)Kıyam bi nefsihi
C)Bekâ D)Semi’

😎 Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın “Muhalefetün li’l-Havâdis” sıfatının tanımıdır.

A)O bâkidir, ebedidir. Onun varlığının sonu yoktur.
B) Allah’ın varlığı için bir başlangıç söz konusu de-ğildir. O her şeyden önce var olandır.
C) Allah yarattığı hiçbir varlığa benzemez. O her şey den farklıdır.
D) Allah kendiliğinden var olandır. Var olmak için başkasına ihtiyacı yoktur.

9-) Alemlerin tek yaratıcısı odur ve sürekli yarat-ma halindedir. Herhangi bir şeyi önceden örneği olmadan ilk defa o yaratır.
Yukarıda yapılan açıklama aşağıda verilen Al-lah’ın sıfatlarından hangisine aittir.

A) Kelam B) Tekvin
C) Besar D) Semi

10-) Meleklerin varlığı ve özellikleri ile ilgili bilgi kaynağımız aşağıdakilerden hangisinde doğru ola-rak verilmiştir.

A) Kur’an-ı Kerim ve Hz. Muhammedin hadisleri.
B)Çok eski medeniyetleri araştıran bilim adamları
C)Kâhin sihirbaz ve falcılar.
D)Varaka b. Nevfel, Rahip Bahîra vb. gibi hanif dini-ne inanan kimseler.

11-)Öldükten sonra kabirde insanları sorgulamak-la görevli melekler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mâlik B)Kirâmen Kâtibin
C) Münker ve Nekir D) Hafaza melekleri

12-) Melekler hangi maddeden yaratılmıştır ?
A) Ateşten B)Sudan C)Nurdan D)Topraktan

13-) Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özellikle-rinden değildir?
A) Sadece Allah’a ibadet ederler. Günah işlemezler.
B) Erkek melekler daha güçlü yaratılmışlardır.
C) Yeme içme gibi ihtiyaçları yoktur.
D) Allah’ın emri ile farklı şekillere girebilirler.

14-) Aşağıda görevleri verilen melekler sırasıyla hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

I- Allah’tan aldığı vahiyleri peygamberlere ileten melektir.
II- Allah’ın izniyle tabiat olaylarını gerçekleştirir.
III- Allah’ın izniyle eceli gelenlerin canını alır.
IV- Kıyamet koparken ve yeniden dirilirken “sur” denilen boruya üfleyecek olan melektir.

A) Cebrail – Azrail – Mikail – İsrafil
B) Azrail – Mikail – İsrafil – Cebrail
C) Cebrail – Mikail – Azrail – İsrafil
D) Cebrail – Mikail –İsrafil -Azrail

15-) İnsanların sağında ve solunda bulunan onların iyilik ve kötülüklerini yazmakla görevli olan me-lekler hangileridir?

A) Hafaza Melekleri B) Kirâmen Kâtibîn
C) Münker Nekir D) Rıdvan

16-) Aşağıda belirtilen iman esaslarından hangisi bizim daima gözetildiğimizi, yaptıklarımızın kayıt altına alındığını ve bize yalnız olmadığımızı hisset-tirir?
A) Peygamberlere iman
B) Meleklere iman
C) Ahiret gününe iman
D) Kitaplara iman

17-) Aşağıdakilerden hangisi Mâlik adlı meleğin özelliğidir.

A)Cennetteki meleklerin lideridir.
B)Kabirde sorgulama yapacak melektir.
C)Cehennemdeki görevli meleklerinin lideridir.
D)İnsanların canlarını almakla görevli melektir.

18-) Aşağıdakilerden hangisi Musa (A.S) gönderi-len kitabın bir özelliği değildir.

A)Töre kanun ve öğreti anlamlarına gelir.
B)Eski Ahit de denilir.
C)Kutsal kitapların sonuncusudur.
D)Yahudilerin kutsal kitabıdır.

19-) Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin ortak özelliklerinden biri değildir.
A)İsmet B) Emanet
C)Fetanet D)Vahdaniyet

20-)Aşağıdaki ifadelerden hangisinde “Zelle” nin tanımı yapılmıştır.
A)Peygamberlerin yapmış oldukları, fakat günah ola-rak kabul edilmeyen küçük hatalarıdır.
B)Peygamberlerin akıllı, zekî, kıvrak ve keskin zeka-ya sahip olmalarıdır.
C) Peygamberlerin Allah’tan aldıkları vahyi insanlara iletmeleridir.
D)Peygamberlerin güvenilir olmaları emanete önem vermeleridir.

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.