Sene Başı Ortaokul Öğretmenler Kurulu Gündem Maddeleri 2021-2022

T.C.

…………….. KAYMAKAMLIĞI

…………………. İlkokulu Müdürlüğü 

Sayı     : ……………. …08.2021

Konu : Öğretmenler Kurulu Toplantısı

 

………………..ORTAOKULU ÖĞRETMENLERİNE

 

İlgi (a): Milli Eğitim Bakanlığı  Okul Öncesi ve İlköğretim  Kurumları Yönetmeliği

(b): …….. İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Çalışma Takvimi.

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 34.maddesinde yer alan;

1-         Öğretmenler Kurulu, okul müdürünün başkanlığında varsa müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları ile öğretmenlerden oluşur. Müdürün bulunmadığı zamanlarda öğretmenler kuruluna varsa müdür başyardımcısı, yoksa görevlendireceği müdür yardımcılarından biri başkanlık eder.

2-         Kurul çalışmaları ile ilgili olarak;

a-Öğretmenler Kurulu, ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında ve ders yılı sonunda toplanır. Ayrıca okul müdürünün gerekli gördüğü zamanlarda ve kurul üyelerinin salt çoğunluğunun yazılı isteği doğrultusunda da kurul toplantısı yapılır.

b-Toplantı günleri ve gündemi, en az beş gün önceden imza karşılığı ilgililere duyurulur ve gündemin bir örneği öğretmenler odasına asılır. Kurul toplantısına başlamadan önce, gerekli görülen diğer konular da oy çokluğuyla kurul gündemine alınabilir.

c-         Kurul toplantılarında belirtilen görüşler ve alınan kararlar, kurulca seçilen yazman tarafından tutanak altına alınır ve imzalanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır. Eşitlik hâlinde kurul başkanının katıldığı görüş kabul edilir. Alınan kararlar, karar defterine yazılarak uygulanmak üzere toplantıya katılamayanlar da dâhil yönetici ve öğretmenler tarafından imzalanarak dosyasında saklanır.

d-         Öğretmenler kurulu toplantıları ders saatleri dışında yapılır. Ancak, gerekli hâllerde okul müdürünün önerisi, il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayıyla ders saatleri içinde de kurul toplantısı yapılabilir. Bu durumda öğrenciler izinli sayılır.”

hükümleri gereğince okulumuz  2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı Sene başı Öğretmenler Kurulu Toplantısı  31/08/2021 Pazartesi günü ../..’da ekli gündem maddeleri dâhilinde okulumuz öğretmenler odasında yapılacaktır.

 

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica eder; çalışmalarınızda başarılar dilerim.

 

Okul Müdür V.

 

Toplantı Tarihi :…..31/08/2021 Toplantı Sayısı          : 1

Toplantı Başlama : ../..

ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISI GÜNDEMİ

01-       Açılış ve Yoklama

02-       Kurul Kâtipliğine iki öğretmenin seçilmesi (Madde 34) a.Gündemin okunması ve görüşülmesi istenen maddelerin eklenmesi, b.Öğretmenler Kurulunun çalışma usul ve esaslarının açıklanması.

01-Personelin tanıştırılması, İdari personel arasındaki görev dağılımının açıklanması.

02-1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 2.,4., 10., 43. Maddeleri, değerlendirilmesi,

03-İlköğretim Kurumları Yönetmeliğindeki son değişikliklerin

incelenmesi,(10/07/2019-30827 RG)

04-2020-2021 Eğitim-Öğretim yılının genel hatlarıyla değerlendirilmesi;

a- EBA hakkında bilgilendirme ve yapılan çalışmalar.

b- 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılında Covıd-19 salgını sürecinde öğrencilerin öğrenme kazanımlarına ilişkin eksiklerin giderilmesine yönelik planlanan “Tamamlayıcı Eğitim Programı” uygulama süreçleri hakkında bilgilendirme yapılması

c- Uzaktan eğitim çalışmalarında karşılaşılan problemler ve çözüm önerileri

d- 2021-2022 Eğitim Öğretim yılında Covid -19 Salgını Koruma ve Önleme Tedbirleri Kapsamında Okul Ortamında alınacak önleyici Tedbirler ve Uyulması gereken genel kurallar

05-Yeni gelen emir, genelge, tebliğ ve değişikliklerin duyurulması

06-Öğretmenlerin görev ve çalışma esaslarının görüşülmesi.

07-Öğrenci kayıt çalışmalarının, devam-devamsızlık, kılık-kıyafet durumlarının görüşülmesi.

08- Haftalık Ders Programı, E-Okul, Derslerin  İşleyiş ve uygulama  esasları ile diğer konuların duyurulması

a-Haftalık Ders Program Taslağının açıklanması

b-Okul zaman çizelgesi

c-Sınıfların Oluşturulması

d-Derse giriş ve çıkışlarda düzen ve zaman kavramı

e-E-Okul öğrenci bilgilerinin güncellenmesi

f-Derslerden öğrenci çıkarılmaması ve ders planlarına göre öğrencilerin bir arada olmasına dikkat edilmesi.

g-4207 sayılı kanun

09-Şube öğretmenler kurulu ve Zümre öğretmenler kurulu ile ilgili mevzuat ve uygulamadaki sorunların görüşülmesi,

  1. Okul Zümre Başkanı, Zümre Başkanları ve zümre tarihlerinin belirlenmesi,
  2. Zümre öğretmenler kurulu gündemlerinin, yapılma usul ve zamanlarının öğretmenlere bildirilmesi.

10-       Planlama çalışmalarıyla ilgili mevzuatın okunup gerekli açıklamaların yapılması

  1. Ünitelendirilmiş yıllık planların hazırlanmasında uyulacak usul ve esasların tespiti, planların idareye verilme şekli ( yazılı, cd vs ) ve son teslim tarihinin belirlenmesi.

11-       Öğrenci başarısını ölçme çalışmaları; sınav sayı ve çeşitleri, ortak sınavlar, değerlendirme ölçeklerinin hazırlanması.

a-Projelerin ve ders içi performans görevlerinin veriliş ve değerlendirme esaslarının belirlenmesi,

b-Notlarının e-okul sistemine girilmesi konularının görüşülmesi,

c-Okul-öğrenci ve çevrenin durumu, öğretmenlerin branşlarına ve öğrenci tercihlerine göre seçmeli ders durumlarının görüşülmesi.

12-       Ders Dışı eğitim ( Egzersiz ) çalışmaları mevzuatına göre yapılacak faaliyetlerin belirlenmesi ve uygulama esaslarının görüşülmesi,

13-       Rehberlik ve Şube Öğretmenler Kurulu ile ilgili mevzuat ve uygulamaların incelenmesi a.Şube Öğretmenler Kurulunun yapılma zamanı, gündem ve esaslarının belirlenmesi

  1. İdarece belirlenen Şube Rehber Öğretmenlerinin kurula bildirilmesi,
  2. Öğrenci tanıma-rehberlik çalışmalarının ve şube rehber öğretmenlerin görevlerinin açıklanması,
  3. Özel eğitim kaynaştırma durumları ve BEP görüşülmesi e.Destek Eğitim Odası uygulamasının görüşülmesi.

14-       Okulun imkân ve şartlarına göre kurulabilecek öğrenci kulüplerinin görüşülüp, önerilerin kararlaştırılması.

15-       Veli toplantıları ve zamanlarının belirlenmesi.

16-       Personelin maaş, ücret, izin, rapor, taltif, tecziye vb. hak ve sorumluluklarının görüşülmesi. 19-Öğretmen-öğrenci nöbet talimatı ve vakit çizelgesinin uygulama esaslarının açıklanması.

20-       Yangın ekiplerinin oluşturulması, güvenlik tedbirleri ve yapılacak tatbikatların kararlaştırılması. (28 Şubat Sivil Savunma Günü ve 01-07 Mart Deprem Haftası )

21-       Eşya, araç ve gereçlerin korunması, tertip-düzen, temizlik ve tasarruf tedbirlerinin görüşülmesi.

22-       Okulumuzda 2021-2022 eğitim öğretim yılında uygulanacak olan projelerin görüşülmesi.

23-       Diğer görevlere kurul ve komisyonlara seçimlerin yapılması

a.Okul-Aile birliği temsilcileri ( 2 asil 2 yedek )

b.Satın alma komisyonu üyeleri ( İY.100)

c.Muayene ve kabul komisyonu üyeleri ( İY.101)

d.Yazı inceleme komisyonu üyeleri ( TD. 2569 )

e.Rehberlik Hizmetleri Yürütme komisyonu üyeleri ( TD.2524 )

f.OGYE ekibinin kurulması ( İY.99)

g.Öğrenci davranışları değerlendirme kurulunun oluşturulması. ( İY.113 )

i.Okul öğretmenevi temsilcisinin seçimi.

j.Bu kurul ve komisyonlara seçilenlerin çalışma usul ve esaslarının açıklanması.

24-Dilek ve Temenniler; Kapanış

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

+ 30 = 32

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.