Lise 1 Din Kültürü 2.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları 2019

2018-2019 Din Kültürü 9. Sınıf 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

din kültürü yazılı soruları 9.sınıf 2.dönem 1.yazılı, 9.sınıf din kültürü yazılı soruları, 9.sınıf 2.dönem din kültürü 1.yazılı soruları

 

1- Peygamberimiz İslam davetini ilk başlarda kaç yıl boyunca gizli bir şekilde yapmıştır?
a) 1
b) 3
c) 2
d) 5
e) 7

2- Peygamberimiz tebliğ görevini açık bir şekilde yapmaya başladıktan sonra İslam dini Mekke’de yayılmaya başlayınca müşriklerin Hz. Muhammed’e (s.a.v.) ilk tepkileri ne olmuştur?
a) Peygamberimizi öldürmeye karar verdiler
b) Peygamberimizi Mekke’den göç etmeye zorladılar
c) Peygamberimizi desteklediler
d) Peygamberimize makam, mevki, para teklif ettiler
e) Peygamberimize inandılar

3- Peygamberliğin Mekke döneminde müşriklerin Müslümanlar üzerindeki zulüm ve baskılarının artması sonucu Müslümanlardan bir grup …….. yılında Cafer-i Tayyar başkanlığında ………………………….. ülkesine göç etti. 

Yukarıda yer alan boş yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri yazılmalıdır?
a) 610-Medine
b) 610-Habeşistan
c) 615-Yemen
d) 615-Şam
e) 615-Habeşistan

4- Peygamber Efendimizin 620 yılında İslam’ı tebliğ etmek amacıyla gittiği, ancak halkı tarafından taşlanarak kovulduğu şehir aşağıdakilerden hangisidir?
a) Şam
b) Basra
c) Taif
d) Medine
e) İstanbul

5- Peygamberliğin onuncu yılına “Hüzün yılı” adı verilmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Peygamberimizin amcası Ebu Talip ile eşi Hz. Hatice’nin vefat etmesi
b) Peygamberimizin amcası Hamza ile eşi Hz. Hatice’nin vefat etmesi
c) Müslümanların Mekke’den göç etmek zorunda kalmaları
d) Hz. Hamza’nın şehit edilmesi
e) Peygamberimizin annesinin vefat etmesi

6- Peygamberliğin on birinci yılında Akabe’de Peygamberimize biat eden altı kişilik grup, hangi şehir halkındandır?
a) Mısır
b) Mekke
c) Taif
d) Yemen
e) Medine

7- Peygamberimizin 621 ve 622 yıllarında Medineliler’le yaptığı ve İslam dininin Medine’de hızla yayılmasını sağlayan görüşmelere ne ad verilir?

a) Veda Hutbesi
b) Medine Sözleşmesi
c) Hılful Fudul
d) Akabe Biatları
e) Bedir savaşı

8- Peygamberimizin Mekke’den Medine’ye hicret ederken yolda arkadaşı Hz. Ebu Bekir ile birlikte üç gün gizlendiği mağaranın adı nedir?
a) Hira mağarası
b) Sevr mağarası
c) Nur mağarası
d) Kuba
e) Akabe

9- Peygamberimizin ilk cuma namazını kıldığı mescidin adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mescid-i Nebi
b) Mescid-i Haram
c) Kuba mescidi
d) Kabe
e) Mescid-i Aksa

10- Mekke’deki baskıların artması üzerine Peygamber Efendimiz kaç yılında ve hangi şehire hicret etmiştir?
a) 620 yılında Medine’ye
b) 622 yılında Medine’ye
c) 622 yılında Şam’a’
d) 620 yılında Taif’e
e) 622 yılında Basra’ya

11- Aşağıdakilerden hangisi hicretin İslam tarihindeki sonuçlarından değildir?
a) Peygamberliğin Mekke dönemi sona ermiş, Medine dönemi başlamıştır
b) Yesrib şehrinin adı “Medine” olarak değişmiştir
c) Müslümanlar Mekkeli müşriklerin zulüm ve baskılarından kurtulmuşlardır
d) Hicret, Hz. Ömer zamanında hicrî takvimin başlangıcı kabul edilmiştir
e) Kabe putlardan temizlenmiştir

12- İslamiyet uğruna her şeylerini Mekke’de bırakarak Peygamberimizle birlikte Medine’ye göç (hicret) eden Müslümanlara ne ad verilir?
a) Muhacir
b) Ensar
c) Vahiy katibi
d) Halife
e) Ehl-i beyt

13- Mekke’den göç eden Müslümanları Medine’de karşılayan ve her şeylerini onlarla paylaşan Medine’li Müslümanlara ne ad verilir?
a) Muhacir
b) Ensar
c) Vahiy katibi
d) Halife
e) Ehl-i beyt

14- Hicret, hangi halife zamanında hicrî takvimin başlangıcı olarak kabul edilmiştir?
a) Hz. Ebu Bekir
b) Hz. Ali
c) Hz. Ömer
d) Hz. Osman
e) Hz. Muaviye

15- Peygamber Efendimizin Medine’de yaşayan dinî gruplar arasında yaptığı “Medine Sözleşmesi” ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Medine’nin dış saldırılara karşı beraber savunulması kararlaştırılmıştır
b) Medine’de özgür bir ortam olması amaçlanmıştır
c) Müslümanlarla Yahudiler arasında barış olması hedeflenmiştir
d) Yahudilerin Medine’yi terk etmelerine karar verilmiştir
e) Anlaşmazlık durumunda Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hakem olması kabul edilmiştir

 

16- “Suffe” ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Mescid-i Nebi’nin bitişiğinde yer alan eğitim-öğretim odaları
b) Mekke’de yer alan bir okul
c) Peygamberimizin bizzat öğretmenlik yaptığı bir okul
d) İçinde kalanlardan bazılarının yabancı dil öğrendiği bir okul
e) Yoksul, yetim, kimsesiz kişilerin barındığı bir yer

17- Peygamber Efendimiz Medine’ye hicret ettikten sonra burada ilk iş olarak bir mescit yaptırdı ve inşaatında bizzat kendisi de çalıştı. Bu mescidin adı nedir?
a) Mescid-i Haram
b) Kuba mescidi
c) Mescid-i Nebi
d) Mescid-i Aksa
e) Mescid-i Kıbleteyn

18- Peygamber Efendimizin Bedir savaşında esir alınan müşriklerle ilgili yaptığı uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
a) Müşrikleri cezalandırmıştır
b) Müşrik esirleri Bizans’a sürmüştür
c) Müşrikleri fidye karşılığı serbest bırakmıştır
d) Müşrik esirleri, Mekke’de bulunan Müslüman esirlerle değiştirmiştir
e) Müşrikleri, her biri on Müslümana okuma-yazma öğretmek şartıyla serbest bırakmıştır

19- Uhud savaşı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Müslümanlarla Mekkeli müşrikler arasında 625 yılında gerçekleşmiştir
b) Peygamberimizin amcası Hz. Hamza bu savaşta şehit olmuştur
c) Müslümanlar bu savaşta Peygamberimizin sözüne uymanın ne kadar önemli olduğunu kavramışlardır
d) Bu savaş sonrası Mekke fethedilmiş, Kabe putlardan temizlenmiştir

e) Peygamberimiz bu savaşta yaralanmıştır

 

20- Bedir, Uhud ve Hendek savaşlarının tarihleri aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) Bedir-624,   Uhud-625,   Hendek-627

b) Bedir-623,   Uhud-624,   Hendek-627

c) Bedir-624,   Uhud-625,   Hendek-626

d) Bedir-625,   Uhud-626,   Hendek-627

e) Bedir-624,   Uhud-625,   Hendek-628

 

21- Hicretin altıncı yılında (628) Müslümanlarla Mekkeli müşrikler arasında yapılmıştır. Anlaşmaya göre iki tarafın on yıl süreyle barış yapmaları kararlaştırılmıştır. Peygamberimiz bu barış ortamından faydalanarak çeşitli ülkelerin hükümdarlarına elçiler vasıtasıyla İslam’a davet mektupları göndermiştir. 

Bu anlaşmanın adı nedir?

a) Medine Sözleşmesi

b) Hudeybiye Anlaşması

c) Mekke Anlaşması

d) Veda Hutbesi

e) Akabe Biatları

 

22- Peygamber Efendimiz Bizans Kayseri Heraklius’a hangi elçi vasıtasıyla İslam’a davet mektubu göndermiştir?

a) Abdullah bin Huzafe

b) Salit bin Amr

c) Amr bin Ümeyye

d) Dihyetül Kelbi

e) Şuca bin Vehb

 

23- Mekke’nin fethiyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Mekke, Müslümanlar tarafından 627 yılında fethedildi
b) Müslümanların on bin kişilik ordusuna müşrikler karşı koymadı ve önemli bir çatışma olmadan Mekke fethedildi
c) Kabe putlardan temizlendi
d) Peygamberimiz genel af ilan etti ve herkesi bağışladı
e) Peygamberimizin af tutumu karşısında Mekkelilerin büyük çoğunluğu İslam’ı kabul etti

 

24- Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) vefat tarihi tam ve doğru olarak aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?

a) 12 Nisan 632
b) 8 Haziran 635
c) 8 Nisan 630
d) 12 Haziran 630
e) 8 Haziran 632

25- Peygamber Efendimizin mübarek kabirlerinin ismi ve bulunduğu şehir, aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Cennetül Bakî-Mekke
b) Ravza-i Mutahhara-Mekke
c) Cennetül Bakî-Medine
d) Ravza-i Mutahhara-Medine
e) Cennetül Bakî-Kudüs

 

26- Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Araplara ve Türklere gönderilmiş bir kitaptır
b) İçinde yer alan ilkeler tüm zamanlar için geçerlidir
c) Allah tarafından Peygamberimiz Hz. Muhammed’e (s.a.v.) gönderilmiştir
d) Son ilahi kitaptır
e) İslam dininin en temel kaynağıdır

27- Kur’an-ı Kerim’in indiriliş süreci ne zaman başlamıştır?
a) 610 yılı Muharrem ayında
b) 622 yılı Ramazan ayında
c) 622 yılı muharrem ayında
d) 610 yılı Ramazan ayında
e) 610 yılı Zilhicce ayında

28- Kur’an ayetleri ilk ne zaman yazıya geçirilmiş ve ezberlenmiştir?
a) Hz. Ebu Bekir zamanında
b) Hz. Osman zamanında
c) Peygamber Efendimiz zamanında
d) Emeviler zamanında
e) Osmanlılar zamanında

29- Kur’an-ı Kerim ilk olarak ne zaman kitap haline getirilmiştir?
a) Hz. Ebu Bekir zamanında
b) Hz. Osman zamanında
c) Peygamber Efendimiz zamanında
d) Emeviler zamanında
e) Osmanlılar zamanında

30- Kur’an-ı Kerim ilk olarak ne zaman çoğaltılmıştır?
a) Hz. Ebu Bekir zamanında
b) Hz. Osman zamanında
c) Peygamber Efendimiz zamanında
d) Emeviler zamanında
e) Osmanlılar zamanında

31- Savaşlarda birçok hafız sahabenin şehit olması üzerine halife Hz. Ebu Bekir’e Kur’an ayetlerinin kitap haline getirilmesi fikrini sunan sahabe kimdir?
a) Zeyd bin Sabit
b) Abdullah bin Mesud
c) Hz. Ali
d) Ebu Hureyre
e) Hz. Ömer

32- “Ayet” kavramı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Kur’an’ı oluşturan uzun veya kısa vahiy ifadeleridir
b) Durak denilen işaretlerle birbirinden ayrılır
c) Sözlük anlamı “işaret”, “delil”, “alamet” demektir
d) Her biri 20 sayfadan oluşur
e) Kur’an’da yaklaşık 6666 ayet vardır

33- Kur’an’da 114 tane bulunan ve ayetlerden oluşan bölümlere ne ad verilir?
a) Cüz
b) Sayfa
c) Sure
d) Mushaf
e) Hatim

34- Kur’an’ın en kısa ve en uzun sureleri aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Sübhaneke-Yasin
b) Kevser-Bakara
c) İhlas-Bakara
d) Fatiha-Yasin
e) Kevser-Âli imran

35- Kur’an’ın ilk ve son sureleri aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Fatiha-Nas
b) Fatiha-İhlas
c) Bakara-Nas
d) Kevser-İhlas
e) Bakara-Kevser

36- Kur’an-ı Kerim’in, her biri 20 sayfadan oluşan ve toplamda 30 tane olan bölümlerine ne ad verilir?
a) Sure
b) Ayet
c) Hatim
d) Mushaf
e) Cüz

37- Kur’an’ın kitap haline getirilmiş şekline mushaf denir. İlk mushaf Hz. Ebu Bekir’in halifeliği döneminde oluşturulmuş, Hz. Ebu Bekir’e teslim edilmiş, onun vefatıyla ……………….’e, ondan da kızı …………………’ya geçmiştir. 

Yukarıdaki cümlede yer alan boş yerlere sırasıyla aşağıdaki kelimelerden hangileri yazılmalıdır?

a) Zeyd bin Sabit-Sümeyra
b) Hz. Peygamber-Fatıma
c) Hz. Ömer-Hafsa
d) Hz. Ebu Bekir-Aişe
e) Hz. Ömer-Saliha

38- Kur’an-ı Kerim’i güzel bir şekilde okumak için uyulması gereken kuralları kapsayan bilim dalına ne ad verilir?
a) Kıraat
b) Tefsir
c) Meal
d) Tecvit
e) Mukabele

39- Kur’an’ı karşılıklı okumak demektir. Vahyin indiriliş sürecinde Hz. Muhammed (s.a.v.) ile Cebrail (a.s.) her yıl Ramazan ayında o güne kadar indirilen Kur’an ayetlerini karşılıklı okumuşlardır. Günümüzde bu uygulama Ramazan ayında devam ettirilir. Bu kavramın adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kıraat
b) Tefsir
c) Meal
d) Tecvit
e) Mukabele

40- Kur’an-ı Kerim’i ezbere veya yüzünden olarak başından sonuna kadar okumaya ne ad verilir?
a) Hafız
b) Hatim
c) Mukabele
d) Musafaha
e) Meal

 

41- Kur’an-ı Kerim’i baştan sona ezberleyen kişiye ne ad verilir?
a) Hafız
b) Hatim
c) Mukabele
d) Musafaha
e) Meal

42- Kur’an-ı Kerim’in Arapça’dan başka bir dile tercüme edilmesine ne ad verilir?
a) Tefsir
b) Mukabele
c) Meal
d) Tecvit
e) Hatim

43- Kur’an ayetlerini geniş bir şekilde açıklayıp yorumlama işine …………………………., bu çalışmayı yapan kişiye de …………………………  denir. 

Yukarıdaki cümlede yer alan boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

a) Tecvit-müfessir
b) Meal-muallim
c) Tercüme-mütercim
d) Tefsir-mütercim
e) Tefsir-müfessir

44- Kur’an-ı Kerim’de yer alan en önemli konu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Peygamber kıssaları
b) İbadetler
c) Hukuk konuları
d) İman (inanç) esasları
e) Ahlak kuralları

45- Tevhid inancının tanımı aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Kutsal kitap inancı
b) Ahiret inancı
c) Dört büyük melek inancı
d) Kader ve kaza inancı
e) Allah’ın varlığı ve birliği inancı

46- Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’da yer alan inanç esaslarından (imanın şartları) değildir?

a) Meleklere inanmak
b) Sadaka vermek
c) Kader ve kazaya inanmak
d) Allah’ın varlığına ve birliğine inanmak
e) Peygamberlere inanmak

47- İnsanın Allah’a sevgi, saygı ve bağlılığını göstermek, O’nun rızasını kazanmak amacıyla yaptığı güzel iş ve davranışlara ne ad verilir?

a) İbadet
b) Meal
c) İtikad
d) Tevhid
e) İman

48- Aşağıdaki ayet meallerinden hangisinde insanların asıl yaratılış amacının ibadet etmek olduğu vurgulanmaktadır?
a) “Sen af yolunu tut, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir.” A’raf suresi, 199. ayet
b) “De ki: O Allah birdir. Allah sameddir…” İhlas suresi
c) “Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.” Zariyat suresi, 56. ayet
d) “Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma…” İsra suresi, 37. ayet
e) “Eğer bilmiyorsanız bilenlere sorunuz.” Enbiya suresi, 7. ayet

49- Kur’an-ı Kerim’in başlıca üç ana konusu aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) İman-sadaka-namaz
b) Namaz-oruç-zekat
c) İman-ibadet-hac
d) İman-ibadet-ahlak
e) İbadet-dürüstlük-sevgi

50- Kur’an’da yer alan ana konulardan biridir. İmanımızın ve yaptığımız ibadetlerin bir gereği olarak ortaya çıkan, iyi niyetle ve samimi bir şekilde yerine getirilen güzel davranışlar demektir. Bu kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a) İnanç
b) Ahlak
c) Tefsir
d) İman
e) Meal

51- “Kur’an Mekke’de indi, Mısır’da okundu, İstanbul’da yazıldı.” sözü, Türklerin İslamiyet’i kabulünden sonra Kur’an’a hürmetlerinden dolayı geliştirdikleri, çok başarılı oldukları ve bu konuda önemli eserler verdikleri bir sanat dalına vurgu yapmaktadır. Bu sanat dalı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Minyatür
b) Mimari
c) Resim
d) Musiki
e) Hat

52- “Hak Dini Kur’an Dili” adlı tefsir kitabı aşağıdakilerden hangisine aittir?
a) Muhammed Hamdi Yazır
b) Hacı Bektaş-i Veli
c) Hacı Bayram Veli
d) Mehmet Akif Ersoy
e) Yunus Emre

 

53- Bir toplumda benimsenmiş ve yaşatılmakta olan her türlü davranış ve kurala ne ad verilir?
a) Yasa
b) Kanun
c) Hüküm
d) Değer
e) Din

54- Değerlerin oluşumu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Okul ortamında aldığımız eğitim, değerlerin oluşumuna katkı sağlar
b) Değerlerin temeli öncelikle okulda atılır
c) Din duygusu insanın yaratılışında var olan değerleri ön plana çıkarır
d) İçinde yaşadığımız sosyal çevre değerlerin oluşumuna katkı sağlar
e) Değerlerin oluşumunda aile en önemli faktörlerden biridir

55- Bir toplumda eskiden beri uygulanagelen, dolayısıyla kuşaktan kuşağa iletilen kültürel değerler, alışkanlıklar ve davranışlar olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a) Örf
b) Din
c) Anayasa
d) Kanun
e) Hürriyet

 

CEVAPLAR:

1-B,  2-D,  3-E,  4-C,  5-A,  6-E,  7-D,  8-B, 9-C,  10-B,

11-E,  12-A,  13-B,  14-C,  15-D,  16-B,  17-C,  18-E,  19-D,  20-A,

21-B,  22-D,  23-A,  24-E,  25-D,  26-A,  27-D,  28-C,  29-A,  30-B,

31-E,  32-D,  33-C,  34-B,  35-A,  36-E,  37-C,  38-D,  39-E,  40-B,

41-A,  42-C,  43-E,  44-D,  45-E,  46-B,  47-A,  48-C,  49-D,  50-B,

51-E,  52-A,  53-D,  54-B,  55-A.

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.