Kimya 11.sınıf 1.dönem 1.yazılı soruları 2016 2017

2016-2017 EGT –ÖGRT. YILI H.S.K.AND.LİSESİ KİMYA 11 I.DÖNEM I.YAZILI SORULARI
1-Frekansı 5.10 141/s olan elektromanyetik ışının dalga boyu kaç nanometredir?(c = 3.10 8 m/s , 1nm = 1. 10 -9 m)

2-Frekansı 5.1014 s–1 olan bir fotonun enerjisi kaç joule’dür?(h = 6,63.10-34j.s)

3-Aşağıdakilerden hangisi kuantum kuramını ortaya atan bilim adamıdır?
A) Young B) Einstein C) Planck D) MillikanE) Rutherford
4-Aşağıdaki bilim insanlarından hangisi kuantum mekaniğinden hareket ederek bir atom modeli oluşturmuştur?
A) John Dalton B) E. Rutherford C) J. J. Thomson D) E. SchrödingerE) A. Einstein
5)1s2 2s2 2p6 Yukarıda verilen elektron dağılımı aşağıdaki taneciklerden hangisine ait olamaz?
A) 11Na1+ B)7N3- C) 12Mg2+D) 8 O 2+E) 9 F –
6-Aşağıda temel haldeki elektron dizilişlerinin son terimleri verilen elementlerin periyodik cetveldeki yerlerini yazınız.
a. ……………………….. 3p5
b. ……………………….. 4s1
c. ……………………….. 3d2
d. ……………………….. 4p3

7-I. 11X II. 13Y III. 17Z
Yukarıda verilen elementlerin atom çapları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A)I > II > III B) II > III > I C) III > II >I D) I > III > II E) II > I > III
8-Alkali metal grubu için aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz.
a) ………………. yüklü bileşik oluştururlar.
b) Yukarıdan aşağıya doğru erime ve kaynama noktaları………………..
c) Oksitlerinin sulu çözeltisi …………………. özellik gösterir.
d) Değerlik katmanlarında …………………. elektron bulunur.
e) Doğada ………………. halde bulunmazlar.
9-X ve Y elementleri aynı periyotta olup, X elementinin çapı ve iyonlaşma enerjisi Y elementinden büyüktür. Buna göre, X ve Y elementlerinin proton sayıları sırasıyla aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) 2 – 5 B) 14 – 15 C) 17 – 18
D) 7 – 8 E) 12 – 5
10-Peryodik cetvelde bir peryotta soldan saga gidildikçe periyodik özellikler nasıl değişir?
11-Wander vaals yarıçap:

İyonlaşma enerjisi:

Elektronegatiflik:

Frekans:
Kuantum:
12-10Ne, 17Cl, 9F ve 16S elementlerinin birinci iyonlaşma enerjilerinin büyükten küçüğe doğru sıralanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) Ne, Cl, F, S B) F, S, Cl, Ne C) Cl, F, S, Ne
D) Ne, F, Cl, S E) F, Cl, S, Ne
13-İyonlaşma Enerjisi (kkal / mol)
Element İE1 İE2 İE3 İE4
X 128 430 657 3010
Y 170 351 1900 2682
Z 214 431 3821 4217
Yukarıdaki tabloda ilk dört iyonlaşma enerjileri (kkal/mol) verilen A grubundaki X, Y ve Z elementleri ile ilgili olarak;
I. Her üçü de aynı periyottadır.
II. X in elektron dizilimi np1 ile biter.
III. Z nin değerlik elektron sayısı 2 dir.
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III
14-Periyodik cetvelle ilgili olarak aşağıda verilen yargılardan
hangisi yanlıştır?
A) Elementler artan atom numarasına göre sıralanmıştır.
B) Düşey sütunlara grup denir.
C) s, p, d ve f bloklarından oluşmuştur.
D) Aynı yatay sıradaki elementlerin kimyasal özellikleri benzerdir.
E) Tablodaki elementlerin bir çok özellikleri hakkında sistematik
bilgi sağlamıştır.
15-Aşagıdaki boşluklara uygun kelimeler yazarak doldurunuz?
1. Bir metal yüzeyine düşürülen ışın ile metal yüzeyinden elektron koparılmasına ………………………… denir.
2. Alfa ışınları saçılması deneyini ………………………… adlı bilim adamı yapmıştır.
3. Rutherford’a göre, ………………………… yüklü tanecikler atomun merkezinde bulunmaktadır.
4. Crooks tüpünde ………………………… çıkan elektronlar ………………………… doğru hareket ederler.
5. Rutherford’a göre, ………………………… yüklü tanecikler atomun merkezinde bulunmaktadır.
6. Crooks tüpünde ………………………… çıkan elektronlar ………………………… doğru hareket ederler.
7. En az bir tane eşlenmemiş elektron içeren ve mıknatıs tarafından çekilen elementler ……………………… maddelerdir
8. Periyodik cetvelin 18. grup elementlerine verilen isim ………………………dır.
9. Periyodik sistemde lantanit ve aktinitlerin bulunduğu bölüm ……………………… dur.
10. Periyodik cetvelin 7A grubundaki elementler, ametallerle ……………………… bağlı bileşik yapar.
16-Aşağıdaki soruların sonlarına D/Y yazarak doldurunuz?
1. Toprak alkali metalleri bileşiklerinde sadece 2+ değerlik alır.
2. Temel haldeki elektron dizilimi p6 ile sona eren elementlere halojen denir.
3. Elektronlar özdeş orbitalleri öncelikle birer birer doldururlar.
4. Heisenberg belirsizlik ilkesine göre bir elektronun yeri ve hızı aynı anda ölçülemez.
5. De Broglie’ye göre elektronlar hareket halindeyken dalga hareketi yapar.
6-James Chadwick tarafından atomda keşfedilen tanecik elektrondur.
7. Fotoelektrik olayda metalden koparılan elektronların sayısı fotonun frekansına bağlı değildir.
8. Rutherford’a göre, atomda, kütlenin yoğunlaştığı bir çekirdek vardır.
9. Thomson’a göre, atomda (–) yüklü elektronlar vardır. 10. Henry Moseley, X ışınlarını kullanarak elementlerin atom numaralarını belirlemiştir.
17) X atomunun elektron dağılımı 4p orbitalinde 5e bulundurduğuna göre X’in atom numarası kaçtır?

18) 24 X atomunun elektron dağılımını yaparak peryodik cetveldeki yerini bulunuz?C.YÜKSEL

YAZILI SORULARINI İNDİR

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

51 − 49 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.