Felsefe 11.sınıf 2.dönem 2.yazılı soruları

TEST SORULARI

 1. Aşağıdakilerden hangisi din felsefesine değil,

teolojiye ait bir özelliktir?

A)Dini ve Tanrı’yı konu alma

B)Tanrı’nın evrenle ilişkisini açıklama

C)Açıklamalarında inancın sınırını aşmama

D)Dini tecrübenin doğasını açıklama

E)Akla uygun açıklamalar getirme

 1. Aşağıdakilerden hangisi din felsefesinin amaçları arasında sayılabilir?

A)İnsana öğütler vermek

B)İnsanı teselli etmek

C)İnsanı Tanrı’ya kavuşturmak

D)Din anlayışını derinleştirmek

E)Kurallar koymak

 1. “Tanrı var olsaydı evrendeki kötülükler olmazdı.” Diyen bir filozof aşağıdaki yargılardan hangisini kabul eder?

A)Tanrı tektir

B)Tanrı yaratıcıdır.

C)Tanrı düzenleyicidir.

D)Tanrı yoktur.

E)Tanrı birden fazladır.

 1. “Tanrı doğa ve evrenle aynı şeydir.” Diyen panteizmden farklı olarak “Tanrı evrenin bir parçasıdır ve evrenden daha büyüktür.” Diyen pananteizme göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A)Tanrı soyut, mutlak yönüyle evrenin üstündedir.

B)Tanrı değişen, somut yönleriyle evrenin içindedir.

C)Tanrı her şeyin mutlak nedenidir.

D)Doğa düzeni Tanrı’nın varlığını gerektirir.

E)Tanrı ve eseri özdeştir.

 1. Tanrı yaratmasaydı evren olmazdı.

Tanrı istediği gibi yönlendirmeseydi evrende düzen olmazdı.

Tanrı her an her yerdedir.

Bu görüşler, aşağıdaki felsefi akımlardan hangisine aittir?

A)Panteizm    B)Ateizm        C)Teizm     D)Politeizm  E)Agnostisizm

 1. Devletin işlerliğini sağlayan, siyasi iktidar değişikliklerinden etkilenmeyen, tanımlanmış görev ve sorumluluk ilişkilerinin egemen olduğu hiyerarşik yapıdır.

Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

A)Sivil toplum   B)İktidar   C)Devlet    D)Bürokrasi   E)Meşruiyet

 

 1. Siyaset felsefesi, siyasetle ilgili her şeyin değerini araştıran, geçerliliğini sorgulayan ve en iyi siyasi düzeni değerlendirmeye çalışan felsefi disiplindir.

Buna göre siyaset felsefesinin alanı içine aşağıdakilerden hangisi girmez?

A)İktidarın kaynağını araştırma     B)Yönetimin meşruiyetini araştırma

C)Egemenlikle ilgili normlar koyma   D)Birey toplum ilişkisini açıklama

E)En iyi toplum biçimini açıklama

Evreni yaratan Tanrı, evrene müdahale etmez

Tanrı yoktur.

III. Tanrının varlığı ve yokluğu bilinemez.

              Yukarıda sıralanan görüşler, sırasıyla  hangi akımlarla ilgilidir?

A) Teizm – Deizm – Panteizm

B)Agnostisizm – Ateizm- Deizm

C)Deizm- Ateizm –Agnostisizm

D) Panteizm- Deizm- Ateizm

E) Ateizm –Panteizm- Agnostisizm

 

 1. Platon veAristotales’e göre devlet, insanın diğerleriyle bir arada yaşama özelliğinden ortaya çıkan doğal bir yapıdır. Hobbes ve Rousseau’ya göre ise anlaşma sonucu  kurulan yapay bir kurumdur.

Buna göre, adı geçen düşünürler aşağıdaki konulardan  hangisi üzerinde durmuşlardır?

A)Devletin kaynağı     B)Meşruiyetin kaynağı

C)İdeal devlet yapıları    D)Birey-devlet ilişkisi

E)İnsanın  yapısı

 1. Charles Taylor’a göre sivil toplum, toplumun devlet engelinden ve desteğinden bağımsız olarak kendini yapılandırmasıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sivil toplumun bir özelliği değildir

A) Birey ve toplum özgürdür.

B) Yönetim sivildir.

C)Sivil örgütler dernekler ve vakıflar yaygındır.

D) Devlet politikalarını halk belirler.

E) Devlet zengin ve devlet belirleyicidi

…. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI …..ANADOLU LİSESİ FELSEFE DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI

 1. Aşağıdaki kavramları tanımlayınız.(20 Puan)

DİN:

PANTEİZM:

DEVLET:

DEMOKRASİ:

MEŞRUİYET:

 1. Aşağıdaki cümleleri uygun sözcüklerle tamamlayınız.(20 Puan)
 1. ………………………her türlü siyasi düzeni reddeder.
 1. Jean Jacques Rousseau’ya göre ideal düzen …………………………….temeline dayanır.
 2. ………………………………Tanrı’nın ilksizlik ve sonsuzluk özelliğini ifade eden kavramdır.
 3. Her türlü fizik ötesi inancı, bu arada Tanrı’nın varlığını da reddeden görüşe…………………………………..denir.
 1. Herhangi bir dinin doğmalar sistemini inceleyen ve savunan disipline ………………………adı
 1. Cümlelerin sonundaki parantez içlerine aşağıdaki kavramları yazınız.(10 puan)

FITRAT, BİREY, EGEMENLİK, ADALET, HAK, TEVHİT, TOPLUM, DİN

Tanrı’nın birliğini bilme    ()Tanrı’nın evreni bir bütün olarak  yaratışıdır. ()

Toplumu oluşturan insanların her biridir.        (             )

Hakka ve hukuka uygunluk, doğruluğu gözetmek     (     )

İktidar gücünü hiçbir baskı olmadan kullanma gücü.(                        )

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

Bu yazıya yorum yapıldı.

 1. asus Reply

  Cevaplar Yok Mu ?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.