Din Kültürü 11.sınıf 2.dönem 1.yazılı soruları

….. EĞİTİM-ÖĞRT. YILI ALİ … ANADOLU LİSESİ
11.SINIF DİN KÜL.VE AHL.BİL.DERSİ II.DÖNEM 1.ORTAK SINAVI

1- Aşağıda İslam düşüncesinde yorum farklılıkları ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)Mezhepler hiçbir zaman İslamla özdeşleştirilmemelidir.
B)Mezheplerin görüşleri evrenseldir. Her zamanın şartlarında geçerlidir.
C)Din ile din anlayışındaki farklılıklara dayalı oluşumlar birbirinden ayrı tutulmalıdır.
D)Mezhepler, ortaya çıktıkları dönemdeki sosyal, siyasi ve kültürel sorunlara çözüm getirmeye çalışmışlardır.
E)Mezhepler dini anlama ve yaşamada kolaylık sağlamıştır.

2- Peygamberimizin yaşadığı dönemde dinle ilgili farklı yorum ve anlayışların ortaya çıkmama sebebi aşağıdakilerden hangi sebebe bağlıdır?
A) İnsanların cahil oluşu
B) Bilgi düzeyinin yeterli olmaması
C) Peygamberimizin anlatımının yeterli olması
D) Düşüncenin gelişmemiş olması
E) Düşünce hürriyetinin kısıtlanmış olması

3- Aşağıdakilerden hangisi İslam dinindeki 4 ana kaynaktan birisi değildir?
A) Kur’an B) Sünnet C) İcma D) Örf Adetler E) Kıyas

4- “Kitabı indiren O’dur (Allah’tır). Onun bir kısım ayetleri muhkem, bir kısım ayetleri ise………………………tir.” (Âli İmran 7) Ayette boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) müteşabih B) muhkem C) mekki D) medeni E) mecazi

5-Aşağıdakilerden hangisi mezheplerin ortaya çıkış sebeplerin den değildir?
A)Siyasi Olaylar B) Dini Metinler C) Sosyal Sebepler
D) Kültürel Sebepler E) Ekonomik sebepler

6-Aşağıdakilerden hangisi İtikadi Mezheplerden değildir?
A)Hanbelilik B) Haricilik C) Mutezile D) Şiilik E) Eş’arilik

7-İslam düşüncesindeki yorum farklılıkları hangi kurumları ortaya çıkarmıştır?
A) Aile, okul, çevre. B) Cemaat, mezhep, tarikat.
C)Vatan, millet, devlet. D)Mescit, mabet, kıble.
E)Dünya,kabir,ahiret

8- Aşağıdakilerden hangisi Fıkhi-ameli Mezheplerden biridir?
A)Malikilik B)Maturidilik C) Mutezile D) Eş’arilik E) Haricilik

9-Peygamberimizin vefatından sonra kimin halife olacağıyla ilgili tartışmalar, ileri sürülen görüşler ve her görüşü ayet ve hadislere dayandırma çabaları birçok mezhebin ortaya çıkmasına sebep olmuştur.Buna göre mezhep oluşumlarına etki eden bu sebep aşağıdakilerden hangisidir?
A)Sosyal hayatla ilgili sebepler
B) İnsanın yapısından kaynaklanan sebepler
C) Siyasi amaçlara dayalı sebepler
D) Dini metinlerin anlaşılmasıyla ilgili sebepler
E) Kültürel kaynaklı sebepler

10- Ebu Hanife, İmam Şafii, Malik b. Enes, Ahmed b. Hanbel gibi isimlerin ortak özelliği nedir?
A)Farklı dönemlerde yaşamış islam bilginleridir.
B)Tefsir dalında önemli eserler vermiş müfessirlerdir
C)İslam dinine hizmet vermiş Türk bilginleridir .
D)Sağlam Hadis kitaplarının yazarlarıdır.
E)Ameli-fıkhi mezhep alimleridir.

11- Sözlükte grup, topluluk ve taraftar anlamına gelen, peygamberimizin vefatından sonra Hz. Ali’yi yasal ilk halife kabul eden ve ölümünden sonra halifeliğin Ali evladına ait olduğuna inanan kişi ve gruplara verilen genel addır. Ayrıca 12 imama inanmak bu mezhebe göre imanın şartlarındandır.
-Yukarıda özellikleri sıralanan mezhep hangisidir?
A)Hanefilik B)Mutezile C)Malikilik D)Şiilik E)Haricilik

12-“Dini ve hukuki bir konuda Kur’an ve hadisteki benzerlerine verilen hükmün yeni benzer bir konuya uyarlanarak karşılaştırma yoluyla hüküm vermeye ……………… denir.” Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A)İçtihad B) Muhkem C)İcma D) Kıyas E)Sünnet

13-Kur’an’da, “Allah’ın eli” ve “Allah’ın yüzü” gibi ifadeler bulunmaktadır. Bazı alimler bu ifadeleri herhangi bir yoruma tabi tutmadan olduğu gibi alıp Allah’ın, insan gibi eli ve yüzü olduğunu ileri sürerken bazı âlimler de bu ifadeleri “Allah’ın
gücü, kudreti” ve “Allah’ın zatı, varlığı” şeklinde yorumlamayı tercih etmişlerdir.
Metinde mezheplerin ortaya çıkmasıyla ilgili olarak hangi sebeplere vurgu yapılmaktadır?
A) Dini metinlerin anlaşılmasıyla ilgili sebepler
B) Kültürel kaynaklı sebepler
C) Siyasi amaçlara dayalı sebepler
D) Sosyal hayatla ilgili sebepler
E) İnsanın yapısından kaynaklanan sebepler

14- Akla çok önem veren, İslam dünyasında akılcı anlayışın ilk sistemli temsilcisi sayılan mezheptir.Görüşleri, “Usûl-ü Hamse” denilen beş temel esasta toplanmıştır.
Bu siyasi-itikadî mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şiilik B) Mu’tezile C) Eş’arilik D) Maturidilik E)Haricilik

15- Aşağıda ünlü mezhep alimleri ile yazmış oldukları meşhur eserler eşleştirilmiştir.Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A)İmam Malik / Muvatta
B)Ebu Hanife / Fıkh-ı Ekber
C)İmam Cafer-i Sadık / el- Ümm
D)İmam Şafii / er- Risale
E)Ahmet bin Hanbel / Müsned

16- İnsan yorum yapabilen bir varlıktır. Herhangi bir konuyu anlamaya çalışırken karakteri, aldığı eğitim, kimliği, kişiliği vb. birçok şey yorumlarını etkiler. Aynı resme bakan kişiler farklı duygular hissedebilir, aynı kitabı okuyanlar farklı yorumlar ya pabilir. Bu nedenle insanlar dinin anlaşılmasında farklı görüşler ortaya koyabilir…
Yukarıdaki metinde, din anlayışlarının oluşmasındaki etkenler den hangisine değinilmektedir?
A)Sosyal sebepler
B) İnsanın yapısından kaynaklanan sebepler
C) Siyasi sebepler
D) Dini metinlerden kaynaklanan sebepler
E) Kültürel sebepler

17- Hz. Ali ile Hz.Aişe arasında meydana gelen Cemel Vakası ile Hz. Ali ve Muaviye arasında meydana gelen Sıffin Savaşı, iki ayrı siyasi-itikadi mezhebin ortaya çıkmasında etkili olmuştur.Bu iki mezhep hangisidir?
A) Mutezile – Haricilik B) Hanefilik – Caferilik
C) Haricilik – Şiilik D) Mutezile – Malikilik
E) Şiilik – Hanbelilik

18- Maturidilik, Eş’arilik, Mu’utezile, Şia (Şiîlik); Bu ismi verilenlerin ortak özelliği nedir?
A)Farklı dönemlerde yaşamış islam bilginleridir.
B)Tefsir dalında önemli eserler vermiş müfessirlerdir
C)İslam dinine hizmet vermiş Türk bilginleridir
D) Sağlam Hadis kitaplarının yazarlarıdır.
E)İtikat ilmini belli esaslara bağlayan mezheplerdir

19-Kişinin amelî konularda yani dinin uygulamaya yönelik hükümleri bilmesi demektir. İslam dininin namaz, oruç, hac, zekât, kurban, evlilik, miras, ticaret vb. amelî konulardaki görüş ve yaklaşımlarını delilleriyle birlikte ortaya koyar. Tanımı verilen bu ilim dalının adı nedir?
A) Fıkıh B) Kelam C) Tefsir D) Akaid E) Tasavvuf

20- İslam tarihinde ilk ortaya çıkan siyasi-itikadi mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şiilik B) Mu’tezile C) Eş’arilik D) Haricilik E) Caferilik

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.