Din Kültürü 11. Sınıf 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

…… ANADOLU LİSESİ
2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 11. SINIF
2. DÖNEM 1. SINAV SORULARI

1-“De ki: O, Allah’tır, tektir. Allah sameddir. Doğurmamış ve doğmamıştır. O’nun hiçbir dengi yoktur.” (İhlâs sûresi, 1 – 4. ayetler)
Yukarıdaki ayetlerde mezhepleri birleştiren unsurlardan hangisi vurgulanmıştır? (5p)
…………………………………..

2-Asıl adı Numan bin Sabit olup 699 yılında Kûfe’de doğmuş ve 767 yılında vefat etmiştir. Irak’ın ünlü âlimlerinden ders alarak bilgisini geliştirmiştir. Ticaretle de uğraşmış ama aynı zamanda müçtehit düzeyinde birçok talebe yetiştirmiştir. Fıkıh bilgisi ve birçok konudaki pratik çözümleri sayesinde İmam-ı Azam ismiyle anılır. “Fıkhı Ekber” en önemli eseridir. Yetmiş yıllık ömrünü ilim ve öğrenci yetiştirmekle geçirmiş ve kendisine teklif edilen kadılık görevini tüm baskılara rağmen kabul etmemiştir. Hakkından bilgi verilen bu imam kimdir? (5p)
……………………………………………………..

3-İslam dininde Hz.Muhammed (a.s)’in vefatından sonra ortaya çıkan ilk siyasi-itikadi yorum hangisidir? (5p)
………………………………………………….

4-“Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir, fakat o Allah’ın elçisidir ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi bilmektedir.” (Ahzâb suresi, 40. ayet)
Yukarıdaki ayet İslam düşüncesinde yorumları birleştiren unsurlardan hangisini vurgulamaktadır?
(5p)………………………………………………

5-Kur’an ve sünnetin yanı sıra on iki imamın görüşlerini de delil kabul eden ameli-fıkhi mezhep hangisidir? (5p)
……………………………………………………..

6-Haricilik mezhebinin ortaya çıkmasına sebep olan Sıffin Savaşı kimler arasında gerçekleşmiştir? (5p)
…………………………………………………………………
7-Peygamberimizin yaşadığı dönemde, İslam dini ile ilgili farklı yorum ve anlayışların ortaya çıkmamasının sebebi nedir? (10p)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8-İslam düşüncesinde mezhepler siyasi-itikadi ve ameli-fıkhi olmak üzere ikiye ayrılır. Bu ayrıma sebep olan durum ise bu mezheplerin görüş belirttiği konulardır. Bu bağlamda İslam dininin inanç alanıyla ilgili konularında farklı görüş ve düşünceler ileri süren belli başlı mezhepler oluşmuştur. Buna göre;
siyasi-itikadi mezhepler:
1-
2-
3-
4-
5-
ameli-fıkhi mezhepler:
1-
2-
3-
4-
5-
Nelerdir? Yazınız.(10p)

9-• Allah ahiret gününde müminler tarafından görülebilecektir.
• Kendilerine dini tebliğ ulaşmayan kimseler, akıllarıyla Allah’ı bulmak ve iman etmekle yükümlü değildir.
• Ahiret hayatıyla ilgili konular ancak nassla(vahiy) bilinir ve akıl ise bunların imkân dâhilinde olduğunu kabul eder.
• İyi ve kötü, güzel ve çirkin akıl ile değil vahiyle bilinebilir. Bir şey Allah emrettiği için güzel, yasakladığı için çirkindir.
Temel görüşlerinden bazıları verilen bu itikadi ekol hangisidir? (5p)
………………………………………………………………………………

10-Hz. Peygamberin vefatından sonra İslam toplumunun dini ve siyasi liderliği görevi anlamında kullanılan imamet, siyasi ve hukuki bir terim olarak Hz. Peygamberden sonra İslam toplumunun idaresini en yüksek seviyede üstlenen kişinin görev ve makamını ifade eder. Hz. Peygamberden sonra işte bu görevin Hz. Ali’nin hakkı olduğunun ayet ve hadislerle sabit olduğunu ileri süren siyasi-itikadi ekol bu konuyu dinin temel ilkesi olarak görmüştür. Bu parçada sözü edilen siyasi-itikadi ekol hangisidir? (5p)
…………………………………………………………………………………
11- Emeviler, kendi iktidarlarının temellerini güçlendirmek ve toplumdaki kendilerine muhalif hareketlerin direncini kırmak için yapılan her şeyin Allah’ın iradesi ile olduğunu ileri sürmüşlerdir. Bu anlamda iktidara gelmelerinin ilahi irade sonucu olduğunu, toplumdaki buhranların ve yönetimdeki olumsuzlukların kendileriyle bir ilgisinin olmadığını ve her şeyin Allah’ın takdiriyle olduğunu ileri sürmüşlerdir. İşte Emevi iktidarının bu olumsuz yaklaşımları ve insan iradesini yok saymalarına dolayısyla sorumluluğu üzerlerinden atmalarına karşılık bir grup bunun Allah’ın adaletine sığmayacağını vurgulayarak bu konudaki görüşlerini şu şekilde ortaya koymuşlardır: Allah, çirkin ve kötü olan şeyleri yaratmaz. İnsan özgür ve sorumlu bir varlıktır, kendi fiillerinin yaratıcısıdır. Eğer insan fiillerinin yaratıcısı Allah olsaydı, adaleti gereği insanı cezalandırmazdı. İnsanın yaptıklarından sorumlu tutulması için tam bir irade ve eylem hürriyetine sahip olması gerekir. Dolayısıyla insanın özgür bir iradesi vardır ve Allah bu iradeye müdahale etmez. Çünkü insanın iradesine müdahale onun ilahi adaletiyle bağdaşmaz. Bu parçada sözü edilen ‘’adalet’’ fikrini bu şekilde ortaya koyan siyasi-itikadi ekol hangisidir? (5p)
………………………………………………………………………………..

12-Ameli-Fıkhi mezheplerde bir meselenin çözümünde başvurulan “İcma” kavramının anlamı nedir? (5p)
…………………………………………………………………………………………

13- Hz. Peygamberin vefatından sonra İslam toplumunun dini ve siyasi liderliği görevi anlamında kullanılan imamet, siyasi ve hukuki bir terim olarak Hz. Peygamberden sonra İslam toplumunun idaresini en yüksek seviyede üstlenen kişinin görev ve makamını ifade eder. Hz. Peygamberden sonra işte bu görevin Hz. Ali’nin hakkı olduğunun ayet ve hadislerle sabit olduğunu ileri süren siyasi-itikadi ekol bu konuyu dinin temel ilkesi olarak görmüştür. Bu parçada sözü edilen siyasi-itikadi ekol hangisidir? (5p)
…………………………………………………………………………………..

14- İslam’ın ana ilkelerinin genel hatlarıyla Kur’an’da belirtilmesiyle beraber ayrıntılara çok fazla yer verilmemesi, müteşabih denilen manası kapalı ayetlerin varlığı, bir takım siyasi sebeplerden ötürü hadis uydurulması, Yahudi ve Hristiyanların İslam’a girmesiyle isrâiliyat denilen hikâyelerin dini yorumlarda etkili olması, fetihler sebebiyle farklı milletlerin İslam’a girerken eski inanç ve geleneklerini de birlikte taşımaları ve farklı bölgedeki insanların ihtiyaçlarının farklılaşması gibi durumlar ilk dönem Müslümanlarının karşılaştığı sıkıntıların başında gelmektedir. Dolayısıyla karşılaşılan problemlere çözüm ararken işte bu faktörler içiçe geçmiş bir halde İslam düşüncesinde bir şekilde yer almıştır.
Bu parçada İslam dininde yorum farklılıkların ortaya çıkma sebeplerinden hangilerine değinilmiştir? Yazınız(10p)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………

15-Hz. Ali ve Muaviye bin Ebu Süfyan arasında meydana gelen Sıffin Savaşı’nda Kur’an’ın hakemliğine başvurarak halifelik meselesinin çözümü konusunda anlaşılmıştı. Buna göre iki tarafı temsil etmek üzere seçilecek iki hakem halifelik meselesini Kur’an’ın hükmüne uygun olarak çözecekti. İki taraf bunun için ilkin Kur’an’a bakacakları, eğer Kur’an’da bir hüküm bulamazlarsa sünnete başvurarak halifenin kim olacağına karar verecekleri yönünde anlaşmışlardı. Ancak Hz. Ali taraftarlarından yaklaşık on iki bin kişilik bir grup “La hükme illallah” (Hüküm yalnızca Allah’a aittir.) diyerek ayrılmışlardır. İslam tarihinde ayrılan bu gruba verilen ad hangisidir? (5p)
…………………………………………………………………………………

16-İslam dininde “dinin inanç esaslarını veya amelî hükümlerini anlama ve yorumlama konusunda kendine özgü yaklaşımlara sahip düşünce ekollerine” verilen ad nedir?(5p)
………………………………………………………………………………….
17-Kur’an-ı Kerim’de;
• Tek manalı olup yoruma ihtiyaç duyurmayan
• Manası başka bir beyana ihtiyaç duyurmayacak ölçüde açık olan ayetlere verilen ad nedir? (5p)
………………………………………………………………………………………..

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.