Açık Uçlu 6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 11. Sınıf Tarih 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 2023-2024 7. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Açık Uçlu 2023-2024 5. Sınıf Arapça 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 5. Sınıf Afet Bilinci 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu Açık Uçlu 5. Sınıf Bilişim Teknolojileri 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 Açık Uçlu 5. Sınıf Türkçe 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 7. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023 2023-2024 10. Sınıf Biyoloji 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 8. Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 9. Sınıf Coğrafya 1. Dönem 1.Yazılı Soruları 2023-2024 Açık Uçlu 2023-2024 6. Sınıf Masal ve Destanlarımız 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 7. Sınıf Temel Dini Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Açık Uçlu 2023-2024 5. Sınıf Türkçe 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 7. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 Açık Uçlu 2023-2024 6. Sınıf Hukuk ve Adalet 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 10. Sınıf Matematik 1. Dönem 2. Yazılı Soruları (Açık Uçlu) 2023-2024 8. Sınıf Masal ve Destanlarımız 1. Dönem 2. Yazılı Soruları (Açık Uçlu) Okul Sağlığı Planı 2023-2024 10. Sınıf Kimya 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu Açık Uçlu 8. Sınıf Temel Dini Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 5. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 2.Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 5. Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 Açık Uçlu 5. Sınıf Matematik 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 9. Sınıf Temel Dini Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu (Açık Uçlu) 10. Sınıf Coğrafya 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023 Açık Uçlu 7. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 8. Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 1. Dönem 2. Yazılı Soruları (Açık Uçlu) 10. Sınıf Din Kültürü Açık Uçlu 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 Açık Uçlu 8. Sınıf İnkılap Tarihi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

8. Sınıf Fen Bilimleri 2. Dönem 1. Yazılı

….. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ….. ORTAOKULU FEN VE TEKNOLOJI DERSİ 8. SINIFLAR 2. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI

1-Şekil 1’deki A kabı tamamen sıvı ile doludur. A kabındaki sıvı Şekil-2’deki X, Y ve Z kaplarına eşit olarak paylaştırılıyor.
Bu durumda kapların tabanlarında oluşan basınçlar arasında nasıl bir ilişki vardır?
A) X>Y>Z B) X=Y=Z
C) Z<X=Y D)Z>X=Y
2- K2Cr2O7 + 2X → 2KCrO4 + H2O
“ X ” aşağıdakilerden hangisidir?(5 puan)
A) OH B) H2O
C) KOH D) K2CrO4
3- Al+3 , NO3- , PO4-3 , NH4+ ,OH-
Mg+2 , SO4-2
Verilenlere göre aşağıdaki bileşik formüllerinden hangisi yanlıştır?
A) Al(OH)3B)MgSO4
C)NH4NO3D)Al2Mg3
4- Ses ile ilgili;
I. Dalgalar halinde yayılır.
II. Maddesel ortam gerekir.
III. En iyi katılarda yayılır.
Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

5-Üflemeli bir çalgıdan daha kalın sesler alabilmek için en uygun tasarım hangisi olmalıdır?
A)Daha çok delik konmalı
B)Çalgının boyu daha uzun olmalı
C)Üfleme kısmı daha geniş olmalı
D)Delik sayısı azaltılmalı
6-

7-
Madde Kütle(gr.) Hacim (cm3)
K 30 15
L 20 4
M 14 7
N 15 5

K,L,M ve N maddelerinin kütle-hacim değerleri tablodaki gibidir. Buna göre hangi maddeler aynı tür olabilir ?

8-13Al ile CO3-2 arasında oluşabilecek bileşiği yazınız ve adlandırınız.

9-

K cismi Y sıvısında batarken, Z sıvısında yüzüyor. Buna göre aşağıdakilerden hangileri doğrudur?
I. Z sıvısının yoğunluğu Y sıvısından daha fazladır.
II. Cisme etki eden kaldırma kuvvetleri her iki sıvıda da eşittir.
III.Y sıvısında cisme etki eden kaldırma kuvveti cismin ağırlığından küçüktür.

10-

Periyodik tabloda yerleri belirtilen elementler için aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) X, Y ve Z metaldir.
B) T ametaldir.
C) K bir soy gazdır.
D) Atom numarası en küçük X ‘tir.
11- 5X ,9Y,11Z ,10T Atom numaraları verilen elementlerle ilgili ,
1. X ve Y elementi atomları arasında elektron alış verişi ile kimyasal bağ oluşur.

2. Z ve T arasında oluşan bağ kovalent bağdır.

3. Z ve Y arasında iyonik bağ kurulur.
ifadelerinden hangisi doğrudur?
A)1 ve 2 B)2 ve 3 C)1,2 ve 3 D)1 ve 3

12- Sesin hızı aşağıdaki ortamlardan hangisinde en fazladır?
A)Demir B)Hava
C)Su D)Uzay
13- Maddelerin fiziksel hallerindeki değişimlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

KATI SIVI GAZ

A) Katı halden sıvı hale geçerken madde çevreden ısı alır.
B) Gaz halinden sıvı hale geçerken madde çevreye ısı verir.
C) Sıvı halden katı hale geçerken madde çevreden ısı alır.
D) Sıvı halden gaz haline geçerken madde çevreden ısı alır.

14- Şekildeki deneyde aynı sıcaklık ve farklı miktarlardaki su, özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtılıyor.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?
A) 1. Kaptaki su daha çok ısı alır
B) 1. Kaptaki suyun sıcaklığı daha yüksektir
C) 2.kaptaki suyun tanecikleri daha çok titreşir
D) 2.kaptaki su buharlaşmaz.

15-Hangisi, bir türün bireyleri arasında, sadece kalıtsal maddelere bağlı olarak ortaya çıkan bir özelliktir?
A) Spor yapan kişilerde kasların gelişmesi
B) İnsanlarda farklı kan gruplarının oluşması
C) Çuha bitkisinin sıcaklığa göre kırmızı ya da beyaz çiçek açması
D) Arı sütüyle beslenen arı larvasının iri vücutlu olması
16-Mayoz ve Mitoz bölünme ile ilgili yukarıda verilen olayları hangi seçenekteki gibi gruplandırmalıyız?
I. Vücut hücrelerinde görülür
II. Kromozom sayısı yarıya iner
III. Oluşan hücrelerin genetik yapısı ana hücre ile aynıdır
IV. Sonuçta dört yavru hücre oluşur
V. Tek hücreli canlılarda üremeyi sağlar
Mitoz Mayoz
A) I, IV II, III, V
B) I, III, V II, IV
C) II, III, V I, IV
D) I, II, IV III, V
17-Periyodik çizelgede toprak alkali metaller olarak adlandırılan grup hangisidir?
a) 1A b) 2A c)3Ad) 4A

18-Aşağıdakilerden hangisi sert sular için verilen yanlış bir ifadedir?
A) Sert su, insanın diş ve kemik sağlığı açısından faydalıdır.
B)Klorlama sert suları yumuşatma yöntemlerinden biridir.
C)Sert sular enerji kaybına neden olabilir
D)Sert sular, çamaşır ve bulaşık makinelerine zarar verir.

19-

X Y Z T
Şişe müziği yapmaya karar verdik farklı miktarlarda aynı sıvıyı şişelere doldurduk. X ,Y, Z ve T şişelerine sırayla vurduğumuzda en kalın sesi ve en ince sesi hangi şişelerinden eldeederiz?
Kalınince kalınince
A) YTC) ZT
B) XT D) TX

20-

Tuğba yapmış olduğu bu iki deneyden aşağıdaki sonuçlardan hangisini çıkaramaz? (Su 4,18 J/g°С , Zeytinyağı 1,96 J/g°С)
A) Kütlesi küçük olan maddenin sıcaklığı büyük olana göre daha çabuk yükselir.
B) Özısısı büyük olan maddeler daha geç ısınır.
C) Isı miktarının artırılması kaynama süresini kısaltır.
D) Özısı maddeler için ayırt edici bir özelliktir.

21-

Şekildeki su cenderesinde G ağırlıklı cismi daha küçük F kuvvetiyle dengelemek için,
I. S1 arttırılmalı
II. S2 arttırılmalı
III. Sıvının özkütlesi arttırılmalı
işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) Yalnız III D) II ve III
22- -Bir gemiden denizin dibine gönderilen sesin yankısı 4 saniye sonra duyulmaktadır.
Sesin sudaki hızının 1435 m olduğuna göre denizin derinliği kaç metredir?

23- 24-

Hacmi 400 cm3 , kütlesi200 gram gelen cisim taşırma kabında şekildeki gibi durmaktadır. Buna göre;

a) Taşan suyun hacmi ne kadardır? Neden?

b) Taşan suyun ağırlığı, cismin ağırlığı (G) ve kaldırma kuvveti(Fk) arasında nasıl bir ilişki vardır?

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

BENZER YAZILAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

− 6 = 1

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.