2023-2024 5. Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 9. Sınıf Temel Dini Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 5.Sınıf Türkçe 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 10. Sınıf Tarih Açık Uçlu 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 8. Sınıf Matematik 1. Dönem 2. Yazılı Soruları (Açık Uçlu) Açık Uçlu 5. Sınıf Arapça 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 8.Sınıf Matematik 1. Dönem 1. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 10. Sınıf Matematik 1. Dönem 2. Yazılı Soruları (Açık Uçlu) 9. Sınıf Coğrafya 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 (Açık Uçlu) 7. Sınıf Din Kültürü 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023 2023-2024 5. Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Açık Uçlu 9. Sınıf Biyoloji 1. Dönem 1. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 2023-2024 9. Sınıf Fizik 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 8. Sınıf Din Kültürü Açık Uçlu 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 7. Sınıf Afet Bilinci 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023 5.Sınıf Arapça 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 7. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023 10 Kasım Anma Günü Anma Konuşma Metni Açık Uçlu 5. Sınıf Kuranı Kerim 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 Açık Uçlu 10. Sınıf Biyoloji 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 6. Sınıf Din Kültürü 1. Dönem 1. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 12. Sınıf Coğrafya 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 6.Sınıf İngilizce 1.Dönem 1.Yazılı Açık Uçlu 2023-2024 5. Sınıf İngilizce 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 8. Sınıf Masal ve Destanlarımız 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu (Açık Uçlu) 10. Sınıf Biyoloji 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023 2023-2024 5. Sınıf Afet Bilinci 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu Açık Uçlu 5. Sınıf Temel Dini Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 10. Sınıf Coğrafya 1. Dönem 2. Yazılı Soruları (Açık Uçlu)

8. Sınıf Fen Bilimleri 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

…. ORTAOKULU 8\A SINIFI FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ
2. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI

ADI_SOYADI NO:

1. X+1 iyonu ile Y-2 iyonları arasında kurulan molekülün formülü aşağıdakilerden hangisidir?

A) XY B) X2Y C) XY2 D) X2Y2

2.
Yanda verilen elementlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

I. Proton sayısı en küçük olan O en büyük olan Cl’dir.
II. F ve Cl atomlarının son katmanındaki elektron sayıları eşittir
III. O ve F atomlarının elektron dizilimleri aynıdır

A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I ve III

3. Gruplarda bulunan elementlerin hangi özellikleri benzerdir?

A) Proton sayıları B) Elektron sayıları
C) Kimyasal özellikleri D) Renkleri

4. Aşağıdakilerden hangisi metallerin özelliği değildir?

A) Elektriği iletirler. B) Tel haline gelirler.
C) Gaz halde bulunabilirler. D) Parlaktırlar.

5. 8A grubu elementlerine ne ad verilir?
A) Soygazlar B) Alkali metaller
C) Halojenler D) Yarı metaller

6. Aşağıdaki maddelerden hangisi elektron vermeye yatkındır?

A) Sodyum B) Klor C) Oksijen D) Neon

7. Aşağıdaki atomlardan hangisi elektron almaya yatkındır?
A) Be B) B C) N D) Ne
8. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinde iyonik bağ vardır?
A) BeNe B) BN C) H2O D) O2

9. Aşağıdaki formüllerden hangisinde 3 çeşit atom yoktur?
A) HCl B) H2SO4 C) Mg(NO3)2 D) KOH

10. CaCl2 + X → CaSO4 + 2 NaCl

Yukardaki denkleştirilmiş tepkimede hangi element yoktur? A) S B) Cl C) O D) Na

11. Aşağıdakilerden hangisi asidin özelliği değildir?

A) Ekşidirler. B) Cildi yakarlar
C) Turnusol kâğıdını kırmızıya çevirirler. D) Kaygandırlar
12. Bazların sulu çözeltileri aşağıdaki maddelerden hangileri ile reaksiyon vermez?

I. NaOH II. H2SO4 III. NH3

A)Yalnız II B) II ve III C) I ve III D) I, II ve III

13. İyon değiştirici reçine yastıklar için hangisi yanlıştır?

A) Suyun sertliğine neden olan Ca2+ ve Mg2+ iyonları ile Na+ iyonu yer değiştirir.
B) Su moleküllerinin yapısını bozmaz.
C) Sert suların yumuşatılmasında kullanılır
D) Suyu mikroplardan arındırır.

14. Aşağıdaki maddelerden hangisinin pH’si 7’den büyüktür?
A) Mide hapı B) Tuz ruhu C) Yoğurt D) Elma

15. Bir dalganın ………, dalganın hava veya başka bir ortam içinden geçerken ortamdaki taneciklerin ne sıklıkla titreştiğini bildirir.

Yukardaki boşluğa hangi kelime gelmelidir?

A)Frekansı B) Genliği C) Şiddeti D) Boyu

16. Aşağıdakilerden hangisi fosil yakıtların yanması sonucu açığa çıkmaz?

A)CO2 B)SO2 C)NO2 D)NeO

17. Aşağıdakilerden hangisi mitoz bölünmenin özelliklerinden biridir?
A) Parça değişimi gözlenir.
B) Sadece üreme organlarında gerçekleşir.
C) Kromozom sayısını değiştirmez.
D) Dört yeni hücre oluşur.

18. Çeşitli seslerin birbirinden ayırt edilmesi:
1. Ses dalgalarının frekanslarının farklı olması
2. Ses dalgalarının genliklerinin farklı olması
3. Ses dalgalarının yayılma hızlarının farklı olması
verilenlerden hangileri ile açıklanabilir?

A) Yalnız 1 B) 1 ve 2
C) 2 ve 3 D) 1, 2 ve 3
Cismin havadaki ölçümü Cismin sudaki ölçümü
6N II
10N 6N
I 6N
12N 8N

19. İpek, farklı dört cismi havada ve suda dinamometre kullanarak tartıp yandaki tabloyu oluşturuyor. I ve II numaralı yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilenler yazılabilir?
I II
A) 10N 8N
B) 8N 4N
C) 5N 4N
D) 4N 8N

20. Mitoz bölünme ile gerçekleşen bazı olaylar aşağıda verilmiştir:

I. Kertenkelenin kopan kuyruğunu onarması
II. Civcivin tavuk haline gelmesi
III. Söğüt dalının toprağa dikilerek yeni bir bitki oluşturması

Bu olaylar ile ilgili olarak aşağıda yapılan eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

I II III
A) Üreme Büyüme ve gelişme Yenilenme
B) Yenilenme Büyüme ve gelişme Üreme
C) Büyüme ve gelişme Yenilenme Üreme
D) Yenilenme Üreme Büyüme ve gelişme

21. Cennet, şekli düzgün olmayan bir taşın yoğunluğunu bulabilmek için eşit kollu terazi ile ölçüyor ve ağırlığını 275g buluyor. Taşı içi su dolu dereceli silindire koyuyor, su seviyesi 100mL artıyor. Cennet bu taşın yoğunluğunu kaç g/cm3 bulmuştur?

A) 1,25 B) 2.75 C) 175 D) 375

22. K cismi üzerine konan demir bilye şekil 1’deki gibi dengededir. K cismi ters çevrilip aynı demir bilye üzerine konduğunda batan kısmın hacmi ve kaldırma kuvveti nasıl değişir?

Kaldırma kuvveti Batan kısmın hacmi
A) Değişmez Değişmez
B) Artar Azalır
C) Değişmez Artar
D) Azalır Değişmez

23. Şekilde bir kimyasal tepkime denklemi tanecik modeliyle gösterilmiştir. Buna göre “?” yerine ne yazılmalıdır?

A) CO B) 4O2 C) 2O2 D) 4CO

24.

Bir saniyede oluşan K, L, M ses dalgalarının gösterimi şekildeki gibidir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Genliği en fazla olan K’dir.
B) Frekansı en fazla olan M’dir.
C) Ses yüksekliği en fazla olan K’dir.
D) Ses yüksekliği en az olan L’dir.
24. Ali deri ile gerilmiş davula tokmakla vuruyor. Aşağıdakilerden hangisini yaparsa daha büyük frekanslı bir ses duyabilir?

A) Davula daha zayıf vurursa
B) Davula daha şiddetli vurursa
C) Davulun derisinin gerginliğini azaltırsa
D) Davulun derisinin gerginliğini artırırsa

25. Ses aşağıdakilerden hangisinde yayılmaz?

A) Boşluk B) Plastik C) Gres yağı D) Oksijen

26. Ses kaynağından çıkan ses kaynaktan uzaklaştıkça azalır. Bunun nedeni nedir?

A) Sesin diğer enerjilere dönüşmesi
B) Gittikçe ses dalgalarının azalması
C) Uzaklığa bağlı olarak genliğin azalması
D) Uzaklığa bağlı olarak frekansın azalması

27. Gürültünün tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Frekansı çok olan ses B) Ses düzeyi fazla olan ses
C) Çok tiz ya da bas olan ses D) Diyapazon sesi

28. Canlıların zaman içerisinde doğal şartlara bağlı olarak değişebileceğini savunan görüşe ne ad verilir?

A) Adaptasyon B) Darwin C) Evrim D) Habitat

29. 24 kromozoma sahip bir hücre 3 defa mitoz 1 defa mayoz bölünme geçiriyor. Oluşan hücrelerin kromozom sayısı nedir?

A) 24 B) 32 C) 18 D) 12

30. Radyoaktif ışınların canlılar üzerinde bıraktığı kalıtsal değişikliklere ne isim verilir?

A) Mutasyon B) Seçilim C) Modifikasyon D) Evrim

31. Bir nötralleşme tepkimesinde aşağıdakilerden hangisi oluşmaz?

A) KCl B) H2O C) H3PO4 D) CaCO3

32. Arıtma tesislerinde aşağıdaki maddelerin hangisi mikrop öldürücü olarak kullanılır?

A) Ca B) F C) H2O D) Cl

33. I. Kaldırma kuvveti yer çekiminin cisme etkisini azaltır.
II. Kaldırma kuvveti yukarı yönlüdür.
III. Kaldırma kuvveti sadece tamamı batan cisimlere etki eder.

Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız III B) I ve II
C) II ve III D) I, II ve III

Okudum, unuttum… Gördüm, hatırladım… Yaptım, öğrendim… (Konfüçyus)

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

BENZER YAZILAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

+ 47 = 51

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.