8.sınıf din kültürü 1.dönem 2.yazılı soruları

HER SORU 5 PUAN DIR.
1-Komşu komşunun külüne muhtaçtır.
Verilen atasözünün ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Akraba ve kardeş hakkı gözetilmelidir.
B) Anne ve baba hakkı gözetilmelidir.
C) Komşu hakkı gözetilmelidir.
D) Kul hakkı gözetilmelidir.

2-“Onların (zenginlerin) mallarında, muhtaç ve yoksullariçin bir hak vardır.” (Zariyat suresi, 19. ayet)
Bu ayette verilen mesaj aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yoksul olmak dinimizin hoş gördüğü bir durumdur.
B) Zengin olanlar muhtaç olanlara yardım etmelidir.
C) Yoksulluk tembel insanların halidir.
D) Her Müslüman zengin olmalıdır.

3-“Komşusu açken tok yatan bizden değildir. ”(Hadis-i
Şerif)
Bu hadiste Peygamberimiz aşağıdakilerden hangisini vurgulamaktadır?
A) Paylaşma ve yardımlaşmanın önemini
B) Sadaka vermenin belaları uzaklaştıracağını
C) Tok yatmanın sağlığımıza zararlı olacağını
D) Komşumuzun geçimini tamamen üzerimize almamız gerektiğini

4-Aşağıdakilerden hangisi zekat verirken dikkat edilmesigereken hususlardan biri değildir?
A) Gösterişten uzak bir şekilde verilmelidir.
B) Verirken besmele çekilmelidir.
C) Veren kişi, gurur ve kibire kapılmamalıdır.
D) Sadece Allah rızası için verilmelidir.

5-

Zekât verirken akraba ve komşulardan ihtiyaç sahibi olanlara öncelik tanınmalıdır. Ancak zekât verecek kişi, eşine, çocuklarına, torunlarına, annesine, babasına, büyükanne ve büyükbabasına zekât veremez, çünkü – – – – .
Bu paragrafta boş bırakılan yere gelebilecek en uy¬gun seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
A. Aile fertlerinin zekata ihtiyacı yoktur.
B. Bu kişiler zekatın kıymetini bilemezler.
C. Zekat verecek kişi bu kişilere bakmakla yükümlüdür.
D. Bunlara zekat verilmez, fitre verilir

6- Hac ibadetini yerine getirirken yapılması gerekenilk iş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sa’y yapmak
B) Arafatta vakfe yapmak
C) Kabeyi tavaf etmek
D) İhrama girmek
7-

Yılın belirli günlerinde, dinimizce önemli sayılan Kabe, Arafat ve çevresindeki yerlerin ibadet niyeti ile ziyaret edilmesidir.
Tanımı verilen bu ibadet aşağıdakilerden hangisi¬dir?
A) Umre B) Kurban
C) Hac D) Tavaf
8-
İbadetler yapılışları bakımından üçe ayrılır. Bunlar be¬denle yapılan ibadetler, malla yapılan ibadetler, hem mal hem de bedenle yapılan ibadetlerdir.

Aşağıdakilerden hangisi hem mal hem bedenle ya¬pılan bir ibadettir?
A) Hac B) Zekat
C) Fitre D) Sadaka-i cariye
9-
Aşağıdakilerden hangisi hac ibadetini yerine getir¬menin amaçlarından biri değildir?
A) Allah’ın emrini yerine getirmek
B) Allah’ın rızasını kazanmak
C) Kutsal toprakları görmek
D) Müslümanlarla birlik olmak

10- Dünya üzerinde yapılan ilk mabet (ibadet yapılanyer) aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mescid-i Nebi
B) Kabe (Beytullah)
C) Mescid-i Aksa
D) Kuba mescidi
11-

Hacer’ül-Esved (siyah taş)’in hizasından başlaya¬rak Kabe’nin etrafında yedi kez dönmeye verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vakfe B) Sa’y

C) Tavaf D) Şavt
12-
1. Hac ibadeti sırasında şeytanın taşlandığı ve kur¬banların kesildiği yer aşağıdakilerden hangisidir?
A) Arafat B) Safa

C) Merve D) Mina
13-

Bu yasaları bilmek, insanların çevresiyle uyum içerisin¬de yaşamasını sağlar. İnsanların birbirlerinin haklarına özen göstermelerini ve birbirlerine zarar verici davra¬nışlardan kaçınmalarını sağlar.
Yukarıda verilen bu bilgi, Allah’ın evrene koyduğu hangi yasa ile ilgilidir?
A) Fiziksel yasalar
B) Biyolojik yasalar
C) Toplumsal yasalar
D) Evrensel yasalar

14- 3. Aşağıdakilerden hangisi Haccın toplumsal faydasıile ilgili bir yargıdır?
A) İnananların kardeş olduğu düşüncesini verir.
B) Kişi kulluk görevini yerine getirmiş olur.
C) Allah’a şükür ifadelerinden biridir.
D) Allah’a bağlılığın göstergelerindendir.

15- “…Kararını verdiğin zaman artık Allah’a güven. Çünkü Allah, kendisine güvenenleri
sever.” (Âl-i İmrân suresi, 159. ayet.) ayetinde hangi önemli davranış tavsiye edilmektedir?
A) Sadaka B) Kadere iman
C) Tevekkül D) İbadet
16-
Zamanı geldiğinde evrendeki olayların yüce Allah’ın programladığı şekilde gerçekleşmesine – – – – denir. Başka bir ifade ile – – – – , Allah’ın önceden bilip takdir ettiği şeylerin yeri ve zamanı geldiğinde ortaya çıkma¬sına denir.
Boş bırakılan yerlere aşağıdaki kavramlardan han¬gisinin gelmesi uygun olur?
A) Kader B- Tevekkül C- Emek D- Kaza
17-
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (sav.)’in insanlık için önemli sayılabilecek özelliklerinden biri değildir?
A) Örnek bir insan olması
B) Yetim olması
C) Yalan söylememesi
D) Kimsesiz ve öksüzleri ziyaret etmesi
18-
Evrende var olan her şeyi Allah yaratmıştır. Bunlardan saygıya en layık olanı da – – – – dır./dir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Melek B) İblis
C) İnsan D) Cin

19-
1. “Elbette sen yüce bir ahlaka sahipsin” (Kalem suresi, 4. ayet)
2. “Allah’a itaat edin. Peygambere de itaat edin. Yüz çevirirseniz bilin ki elçimize düşen apaçık bir duyur¬madır.” (Teğabun suresi, 12. ayet)
3. “Eğer bilmiyorsanız bilenlere sorunuz.” (Enbiya su¬resi, 7. ayet)
Verilen ayetlerde aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir?
A) Ahlak B) İlim
C) Adalet D) Kulluk

20-
Aşağıdakilerden hangisi Hz Muhammed’e dürüst ve güvenilir olmasından dolayı verilen bir isimdir?
A) Hatemü’n-Nebiyyin
B) Ebu’l-Kasım
C) Rasulü’n-Kerim
D) Muhammed’ül-Emin

21- JOKER SORU:

Bir gün Hz. Muhammed (sav.) ve arkadaşları otururken önlerinden bir cenaze geçer. O hemen ayağa kalkar. Yanındakiler, ölen kimsenin Müslüman olmadığını söy¬lerler. Bunun üzerine Hz. Peygamber, “Bu da bir insan değil mi? der.” (Buhari, Cenaiz, 50)
Bu hadisin verdiği mesajı en kapsamlı şekilde ifade eden cümle aşağıdakilerden hangisidir?
A-İnsanlara insan olduğu için değer verilmelidir.
B-İnsanlar dinlerine göre ayrılmamalıdır.
C- Cenazelere karşı saygılı olunmalıdır.
D-Müslüman olmayanların cenazeleri de değerlidir.

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

DERS ÖĞRETMENİ
AHMET ALİ KARAALP
YANIT ANAHTARI

JOKER: A
1 C 11 C
2 B 12 D
3 A 13 C
4 B 14 A
5 C 15 C
6 D 16 A
7 C 17 B
8 A 18 C
9 C 19 D
10 B 20 D

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.