7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2 Dönem 2 Yazılı Testi İndir 2019

Sosyal Bilgiler 7.Sınıf 2.Dönem 2.Yazılı Soruları 2018 2019

7.sınıf sosyal bilgiler 2.dönem 2.yazılı soruları, sosyal bilgiler 2.dönem 2.yazılı soruları indir, 7 sınıf sosyal bilgiler testi çöz

……….. OKULU 2018-2019 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:

NO:

1) Reform Hareketlerinin hangi sonucu, Avrupa’da bilimsel gelişmelerin önündeki engelleri ortadan kaldırmıştır?
a) Din adamlarına olan güvenin azalması
b) Eğitimin kilisenin elinden alınması
c) Kilisenin topraklarına el konulması
d) Avrupa’da mezhep birliğinin bozulması

2) Aşağıda verilen soruların sonuna doğru ise(D) yanlış ise(Y) yazınız.
1)Günümüzdeki kullanılan modern anlamdaki matbaayı John Gutenberg icat etmiştir( )

2)Avrupa’da gerçekleşen Reform hareketleri sonucunda din adamlarına güven artmıştır.( )

3)Lale devrinde yapılan ıslahatlar Avrupa tarzında yapılan ilk ıslahatlardır.( )

4)İstanbul’un fethi ile Yakın çağ başlamıştır.( )

5)Osmanlı Devleti İslam dini liderliğini Yavuz Sultan Selim ile ele geçirmiştir.( )

3) 10) İlkçağda;
Sümerlilerin yazıyı icat etmesi
Mısırlıların hiyeroglifi geliştirmeleri
Fenikelilerin alfabeyi bulmaları
Romalıların Latin alfabesini hazırlamaları
Gelişmelerinin aşağıdakilerden hangisine öncelikle neden olduğu söylenir?

A. Tarih çağlarının başlamasına
B. Bilgi ve kültür aktarımına
C. Bilimin gelişmesine
D. Ülkelerarasındaki ticaretin hızlanmasına

4) Aşağıda verilen neden-sonuç ilişkilerini eşleştiriniz.

1-Sanayi inkılâbı ( )-Kişi başına düşen gelir azalmış işsizlik oranı artmıştır.

2-Coğrafi keşifler ( )-Atölyelerin yerlerini fabrikalar almıştır.

3-Nüfus artışı ( )-Akdeniz ticareti önemini kaybetmiştir.

4-Tarımda makineleşme ( )-Eğitim ve öğretim alanında gelişmeler sağlanmıştır.

5-Medreselerin açılması ( )-Üretim kısa sürede yapılarak tarımda insan gücüne
gereksinim azalmıştır.

5) Osmanlı Devleti’nin kuruluş devrinde faaliyete geçen ilk medrese hangi padişah döneminde açılmıştır?
A) II. Mehmet
B) II. Murat
C) Orhan Gazi
D) Osman Gazi

6) Osmanlı Devleti’nde ilk demir yolu İzmir ile Aydın arasında İngilizler tarafından açılmıştır. Demiryolunu buraya yapmalarının sebebi ise Ege Bölgesi’nde yetiş­tirilen pamuk, tütün, gibi ham madde ürünlerine kolay ulaşabilmektir.
Buna göre demir yolu yapımında öncelikle aşağı­dakilerden hangisinin göz önünde bulundurulduğu söylenebilir? 

A. Tarım
B. Askeri amaçlar
C. Eğitim
D. Turizm faaliyetleri

7) Aşağıdakilerden hangisi bir grup beya zümrenin (Örneğin Arabistan’da yönetimde bulunan ve devlete adını veren “Suudi aşireti” gibi.. ) ülkede yönetimi elinde bulundurduğu yönetim şeklidir?
a) Monarşi
b) Cumhuriyet
c) Oligarşi
d) Teokrasi

8) 9) I- Yaşamları Nil Nehri’ne bağlı olan Mısırlılar, nehrin taşma zamanlarını tespit edebilmek için takvimi buldular.
II. Mezopotamyalılar önce kilden eşya yapmak, sonra da ürünlerini taşıyabilmek için tekerleği icat ettiler.
III. İlk çağ insanları; ateşi savunma ve ısınma için keşfettikten sonra aydınlatma aracı olarak da kullandılar.
Verilen anlatımlardan aşağıdaki hangi yargıya varılabilir?

A. Buluşlar sorunlara çözüm arayışları sonucunda ortaya çıkmıştır.
B. İlk çağ insanları günümüz insanlarından daha akıllıdırlar.
C. Günümüz insanlarının buluşlara ihtiyacı kalmamıştır.
D. Eski buluşlar günümüz teknolojisinin ilkel bir hâlidir.

9) İlk Türk Devletlerinde Hakanın başkanlığında toplanan kurultayda ülke sorunları tartışılır ve bir karara bağlanırdı.
Öğretmenin verdiği bilgi aşağıdakilerden hangisini kanıtlar?

A) Ülke sorunlarının çözümünde kurultay üyelerinin katkısının olduğunu
B) İlk Türk devletlerinde halkın yöneticilerini seçtiğini
C)Ülke yönetimiyle ilgili kararları hükümdarın tek başına aldığını
D) İlk Türk devletlerinde halkın inançlarının yönetim üzerinde etkili olduğunu

10) Osmanlı Devleti Kırım Savaşı sonunda Paris Antlaşması’na hristiyanlarla ilgili bir madde konulmasını önlemek amacıyla ne yapmıştır?
a) Tanzimat fermanını ilan etti
b) Islahat fermanını ilan etti
c) I. Meşrutiyeti ilan etti
d) II. Meşrutiyeti ilan etti

11) Türklerin ilk anayasası özelliğine sahip olan Kanun–i Esasi de; “Padişah Meclisi açma ve kapatma yetkisine sahiptir.” maddesinin yer alması, aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A) Meclisin tek üstün güç olduğunun
B) Padişahın otoritesinin hala güçlü olduğunun
C) Anayasanın tüm yetkilerinin hükümete verildiğinin
D) Yasalar yanında padişahın yetkisiz olduğunun

12) Bir kanun teklifi veya tasarısının yasalaşması için farklı aşamalardan geçmesi gerekir. Kanunun T.B.M.M genel kurulunda kabul edilmesinden sonra hangi aşama gelir?
A) Komisyon görüşmeleri
C) Resmi Gazetede yayınlanması
C) Cumhurbaşkanı onayı
D) Komisyon raporu

13) İkta sistemi ile devletin ihtiyacı olan asker yetiştirme ilk kez Selçuklularda uygulanmıştır. Osmanlılarda ikta askerlerinin yerini aşağıdakilerden hangisi almıştır?
a) Yeniçeriler
b) Azaplar
c) Tımarlı sipahiler
d) Akıncılar

14) Orta Asya Türk devletlerinde her yıl belirli bir tarihte Türk boyları bir araya gelir, sorunlarını görüşür ve bazı kararlar alırdı. Bu meclise ne ad verilir?
a) TBMM
B) Divan
c) Kurultay
d) Lonca

15) Eski Türklerde Kurultay’da hükümdarın eşi Hatun’un yer alması aşağıdakilerden hangisini kanıtlamaktadır?
A) Kurultay’ın demokrasiyi kullandığını
B) Kadınını yönetimde etkili olduğunu
C) Anaerkil toplum yapısının görüldüğünü
D) Saltanat sisteminin uygulandığını

16) XIII. yy’da Anadolu’dan, İran, Suriye ve Irak’a çok sayıda koyun ve at satılmakta; Aksaray, Erzurum ve Uşak’ta üretilen halılar İslam ülkelerine ve Avrupa’ya gönderilmekteydi. Anadolu’da üretilen pamuk ve ipekten çeşitli kumaşlar yapılıyordu. Sadece Malatya’da kumaş dokuyan 12.000 tezgah vardı. Mardin ve Muş’un pamukluları, Ankara ve Sivas’ın yünlü kumaşları, Silvan’ın ipek tülleri önemli ihraç ürünleri arasındaydı. Bu bilgilere bakılarak;
I. Anadolu’da yoğun ticari faaliyetler vardır.
II. Sanayi ürünleri önemli ihraç ürünleri arasındadır.
III. Halkın bir bölümü hayvancılık ve tarımla uğraşmaktadır.
IV Ticaretin ülke ekonomisindeki payı azdır.
Yargılarından hangisine ulaşılamaz?

A) I
B) II
C) III
D) IV

17) 11-13. yüzyıllar arasında Hristiyan Batı dünyasının Müslümanların elinde bulunan ve Hıristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs ve çevresini geri almak için düzenledik­leri seferlere Haçlı Seferleri denir.
Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferleri’nin sonuç­larından biri değildir? 

A) Matbaanın Avrupalılarca öğrenilmesi
B) Akdeniz limanlarının önem kazanması
C) Avrupa’nın kağıt ve pusulayı öğrenmesi
D) Bilimsel düşüncelerin gerilemesi

18) Meslek seçiminde aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha az olmalıdır?
A) İşin olanağı
B) Çalışma ortamı
C) İş bulma olanağı
D) İlgi ve yetenekler

19) HZ. MUHAMMED a.s Batı ülkelerinde asırlar önce “Veda Hutbesi”yle İNSAN HAKLARI ilkelerini belirtmiştir. Aşağıdakilerden hangisi “Veda Hutbesi”nde yer almaz ve peygamber Efendimizin öğretilerine aykırı bir davranış şeklidir? 
a)Zenginlere yoksul insanlardan daha fazla değer verilir.
b) İnsanların canları, malları namusları kutsaldır.
c) Kan davasını İslamiyet yasaklamıştır.Çok büyük günahtır.
d) Kimse başkalarının suçundan sorumlu tutulamaz.

20) I. Kâğıt
II. Matbaa
III. Pusula
IV. Barutun ateşli silahlarda kullanılması
Yukarıdaki buluşlardan hangisi ya da hangileri Avrupa’nın siyasi ve ekonomik yapısının değişmesinde etkili olmuştur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) III ve IV

Sosyal Bilgiler Dersi Öğretmeni
……………….. 

Başarılar Dilerim

Bu yazılı kağıdı 7.sınıf sosyal bilgiler yazılı soruları ana kategorisinin 7 sınıf sosyal bilgiler 2 dönem 2 yazılı soruları alt kategorisine eklenmiştir. Buna benzer yazılı soruları için 7.sınıf sosyal bilgiler 2.dönem 2.yazılı soruları kategorimize bakabilirsiniz.

 

Aşağıdaki bağlantıdan 7.sınıf sosyal bilgiler 2.dönem 2.yazılı soruları 2019 yazılı kağıdını görebilir, dilerseniz indirebilirsiniz.
BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

− 6 = 3

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.