6. Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 7. Sınıf Afet Bilinci 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023 2023-2024 8. Sınıf Türkçe 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 5. Sınıf Temel Dini Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu Açık Uçlu 9. Sınıf Coğrafya 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 8. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu Açık Uçlu 6. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları (Açık Uçlu) 2023-2024 10. Sınıf Biyoloji 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu (Açık Uçlu) 9. Sınıf Coğrafya 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023 2023-2024 10. Sınıf Biyoloji 1. Dönem 1. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 8. Sınıf Masal ve Destanlarımız 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu İlkokul Okul Zümre Başkanları Toplantı Tutanağı 6. Sınıf Masal ve Destanlarımız 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 Açık Uçlu 9. Sınıf Biyoloji 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 Açık Uçlu 6. Sınıf Din Kültürü 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 7. Sınıf Temel Dini Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Açık Uçlu 5.Sınıf İngilizce 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 2023-2024 10. Sınıf Coğrafya 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 5. Sınıf Kuranı Kerim 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Açık Uçlu Açık Uçlu 6. Sınıf Hukuk ve Adalet 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 8. Sınıf Türkçe 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 Açık Uçlu 2023-2024 8. Sınıf Görgü Kuralları 1. Dönem 2. Yazılı Soruları (Açık Uçlu) 2023-2024 Açık Uçlu 8. Sınıf Türkçe 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 8. Sınıf Matematik 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 9. Sınıf Tarih 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 7. Sınıf Hukuk ve Adalet 1. Dönem 2. Yazılı Açık Uçlu 2023-2024 6. Sınıf Arapça 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 8. Sınıf Görgü Kuralları 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu

5.sınıf siyer 1.dönem 1.yazılı soruları 2016-2017

1. Aşağıda verilenlerden hangisi Peygamberimizin aile büyüklerin-den biridir?
Abdullah bin cüdan B. Talha bin Ubeydullah
C. Varaka bin Nevfel D. Ebu Talip
2. Aşağıda verilenlerden hangisi Peygamberimizin doğumu önce-sinde Mekke’deki sosyal hayatın özellikleri arasında gösterilebi-lir?
A. Kan davaları yok denecek kadar azdı.
B. Medeni bir toplumdu.
C. Güclü olanın haklı olduğu bir toplum yapısı vardı.
D. İnsanlar arasında saygı ve sevgiye dayalı bir eşitlik vardı

Hz. Muhammed’in doğduğu toplumda çocukları süt anneye verme uygulaması vardı. Hz. Muhammed’in annesi onu emzirmek için kısa bir süreliğine…………………………………… adlı Süt anneye daha sonra……………………… adlı Süt anneye vermiştir.
3. Boşluğa sırasıyla aşağıda verilen isimlerden hangi¬leri yerleşti-rilmelidir?
A. Hz. Süveybe – Hz. Halime B. Hz. Emine – Hz. Amine
C. Hz. Halime – Hz. Amine D. Hz. Amine – Hz. Halime
4. Peygamberimiz aşağıdaki kabilelerden hangisine mensuptur?
A. Hazreç Kabilesi B. Ensar Kabilesi
C. Evs Kabilesi D. Kureyş Kabilesi
5. Peygamberimize Hira Mağarası’nda gelen ilk vahiy¬ler hangi sure’nin ayetleridir?
A. Alak Suresi B. Fatiha Suresi
C. Bakara Suresi D. Duha Suresi
I- Mekke’nin fethi II-Bedir savaşı III. Hendek Savaşı IV. Uhud Savaşı
6. Yukarıdaki olayların tarihi sırası hangi şekilde doğru verilmiştir?
A. I-II-III-IV B. II-I-III-IV C. II-IV-III-I D. IV-III-II-I
7. Aşağıdakilerden hangisi Hudeybiye Anlaşması’nın maddelerin-den biri değildir?
A. Müslümanlardan Mekke’ye sığınanlar geri ve¬rilmeyecek, Mek-ke’den Medine’ye sığınanlar istendiği takdirde geri verilecek.
B. Peygamberimiz ve Müslümanlar bu yıl değil ge¬lecek yıl Umre yapacaklar.
C. Müslümanlar silahsız gelecekler
D. Anlaşmayı bozan taraf bin altın tazminat ödeye¬cektir

Hz. Peygamber her yıl hac mevsiminde Mekke dışın¬dan gelen insan-lara İslam’ı anlatarak onları İslam’a davet ederdi. Böyle bir zamanda bir grup Medineli ile görüşerek, onlardan kötü davranışlarda bulun-mama¬ları için söz almıştır. Ertesi yıl daha kalabalık Medineli bir gu-rupla aynı yerde görüşerek Müslüman olmalarını sağlamıştır.
8. Yukarıda bahsedilen olay aşağıda verilenlerden hangisidir?
A. Akabe Biatları B. Habeşistan’a Hicret
C. İfk Hadisesi D. Kâbe Hakemliği
9. Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi Peygamberimizin ahlaki özellikleri için söylenemez?
A. Kırıcı, incitici söz ve davranışlardan kaçınırdı
B. Yakın akraba ve komşularını sık sık ziyaret ederdi.
C. İnsanların dinine, ırkına ve cinsiyetine bakmadan herkesin sö-zünü dinlerdi
D. Toplumu yakından ilgilndiren önemli kararları kendisi alırdı

Hz. Muhammed gençlik yıllarında büyük küçük herke¬sin takdirini ka-zanmış bir insandı. Ticarette iyi kâr elde etmek isteyen insanlar Hz. Muhammed’e müracaat ederlerdi. Çünkü O idaresindeki kervanın gelirlerinden hiç bir şey kaçırmaz, elde edilen geliri en doğru şe¬kilde kervan sahibine teslim ederdi. Yine birçok insan değerli eşyalarını emanet etmek için O’nun kapısını çalardı.
10. Yukarıda verilen olaylardan hareketle Hz. Muham¬med için aşağı-dakilerden hangisi söylenebilir?
A. Emanete ihanet etmeyen bir insan olduğu
B. Mekkeliler tarafından peygamber olarak kabul edildiği
C. Ticaretin inceliklerini iyi bildiği
D. Mekke halkı için başarılı bir lider olduğu
“Hılfu’l Fudûl” (Erdemli İnsanlar Cemiyeti) Mekke top¬lumunda mal ve can güvenliğinin sağlanması, zayıf ve güçsüzlerin korunması, zulmün önlenmesi gibi amaç¬larla iyi niyetli insanların oluşturduğu bir barış cemiye¬tidir. Peygamberimiz de 20 yaşlarında iken bu toplulu¬ğa üye olmuştur.
11. Yukarıda verilen paragrafa göre Hz. Muhammed için aşağıdaki-lerden hangisi söylenemez?
A. Toplumsal barışı desteklediği B. Adaletten yana tutum sergilediği
C. İnsan hayatına değer verdiği D. Dünya malını önemsemediği

Hz. Muhammed’in peygamberliğine inanmayan müş¬rikler O’na çeşitli iftiralar attılar. Büyücülükle, sihir yap¬makla suçladılar ancak hiçbir zaman yalancı olduğunu söyleyemediler.
12. Yukarıda verilen bilgiye göre Peygamberimiz için aşağıdakiler-den hangisi söylenebilir?
A. Yaşadığı toplumda kendisine inanan ve inanma¬yan bütün in-sanların güvenini kazandığı
B. Peygamberliğin kendisine hicretten önce verildiği
C. Zaman zaman ticaret için uzak şehirlere seyahat ettiği
D. Toplum barışı için müşriklerle anlaşmalar yaptığı

Çünkü: Mekke’de bu insanlar ayrıcalıklı bir konuma sa¬hipti. İstedikleri herşeyi yapabiliyorlardı. Sergiledikleri olumsuz davranışlardan dolayı kimseye hesap verme gereği duymuyorlardı. İslam’ın getirdiği insan-lar arası eşitlik prensibi sürdürdükleri hayata pek uygun düşme¬diği gibi, sahip oldukları ayrıcalıklı konumu da kaybet¬mek istemiyorlardı.
13. Yukarıda verilen metin aşağıdaki öğrencilerden han¬gisinin soru-suna cevap olabilir?
A. İslamiyet öncesinde insanlar nasıl bir yaşam sürüyorlardı?
B. Mekke’de yaşayan soylu insanlar neden İslam’a karşı çıkmıştır?
C. Peygamberimiz’e karşı çıkan müşriklerin başlıca amaçları ne-lerdir?
D. Mekke’de yaşayan zenginlerin İslam konusunda¬ki düşünceleri nelerdir?

Peygamberimiz 12 yaşında ticaret için Şam’a yolculuk yapmıştır. Yolculuk esnasında karşılaştığı Bahira adın¬daki Hristiyan rahip ken-disine bazı sorular sormuştur. Aldığı cevaplardan sonra Peygambe-rimizin İncil’de bahsedilen beklenen son peygamber ile ilgili birçok özelliği taşıdığına kanaat getirmiştir.
14. Yukarıda verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangi¬si söylenebi-lir?
A. Peygamberimizin gönderileceği ve son peygam¬ber oluşu önceki ilahi kitaplardan müjdelenmiştir.
B. Hz. Muhammed üstün ahlakı ile sadece mislü¬manların değil bütün insanların sevgisini kazan¬mıştır.
C. Peygamberimiz küçük yaşlardan itibaren ticaretle uğraşmış ve çeşitli seyahatler yapmıştır.
D. Hristiyan din adamları peygamberimize karşı besledikleri sevgi-yi zaman zaman itiraf etmişler¬dir.

Medine’de Müslümanlarla beraber, Yahudiler de yaşıyordu. Ayrıca puta tapan insanlarda vardı. Hz. Peygamber’in bütün Medine’de ya-şayan insanları kap¬sayan bir anlaşma yapmıştır. Medine Sözleşmesi deni¬len bu anlaşma sayesinde Medine’de insanlar yıllarca barış için-de yaşamıştır.
15. Peygamberimizin bütün insanları kucaklayan bir anlaşma yapa-rak huzuru sağlaması O’nun hangi yönünü göstermektedir?
A. Toplumsal barışa önem verdiği
B. Güzel ahlak anlayışını benimsediği
C. Mekke’nin hakimi olmak istediği
D. Huzur ve barış ortamından rahatsız olduğu

İslamiyet öncesinde de Kabe insanların değer verip ziyaret ettikleri kutsal mekanlardan biriydi. Bu durumu gören Yemen valisi Ebrehe kendi ülkesine gösterişli bir kilise yaptırarak insanların bu kiliseyi zi-yaret etmlerini arzu eder. Bunun için bir takım çalışmalar yürütse de ne var ki istediği bir türlü gerçekleşmez. Ebrehe bunun üzerine kala-balık bir ordu ile Mekke üzerine yürüyerek Kabe’yi yıkmaya karar verir. Ancak büyük bir hezimete uğrayarak perişan bir şekilde geriye döner.

16. Peygamberimizin doğumundan hemen önce gerçekleşen bu olay Kur’an-ı Kerim’de hangi surede anlatılmaktadır?
A. Bakara Suresi B. Hümeze Suresi C. Fil Suresi D. Nahl Su-resi

Mekkeli müşriklerin Müslümanlar üzerindeki baskı ve işkencelerinin son safhalarından birinde bütün Müslümanları Mekke’de bulunan Ebu Talip mahallesinde abluka altına almışlardı. Aralarında yaptıkları ve metnini Kâbe’nin de duvarına astıkları anlaşma gereğince Müslü-manlarla her türlü ilişkiyi kesmişlerdi. Müslümanlar 3 yıl süren bu dönemde çok büyük sıkıntılara maruz kalmışlardı. Yiyecek sıkıntısı artmış, açlıktan bebekler ölmüştü. 3. Yılın sonunda müşriklerden ba-zılarının itirazıyla ortadan kalkan bu durum sonrasında Müslümanlar bir nebze de olsa yaşanan sıkıntılardan kurtulmuştur.
17. Mekke döneminde yaşanan bu dönemin asmi aşağıdakilerden hangisidir?
A. Cahiliyye Dönemi B. Boykot Dönemi
C. Asr-ı Saadet Dönemi D. Fetret-i Vahiy Dönemi

Hicret esnasında sahip olduğu her şeyi bırakarak Mekke’den Medi-ne’ye göç eden Müslümanlara …. I ….., bu Müslümanlara kardeşlik elini uzatan Medineli müslümanlara ise … II …… denir.
18. Yukarıda verilen metindeki I ve II numaralı boşluklar sırası ile aşağıdakilerden hangisi ile doldurulmalıdır?
A. Muhacir- Halife B. Ensar – Muhacir
C. Muhacir – Ensar D. Ensar – Sahabe

Peygamberimiz Medine’ye hicreti esnasında yerine Hz. Ali’yi bıraka-rak Mekkelilerin kendisine verdiği emanetleri sahiplerine geri verme-sini istemiştir.
19. Aşağıda verilenlerden hangisi Hz. Muhammed’in örnek davranış-larından biridir?
A. Diğer insanların düşüncelerini görmezden gelmesi
B. Zamanını plansız değerlendirerek boş yere vakit geçirmesi
C. İnsanlara karşı her zaman sert ve kaba davranması
D. Hasta ve yaşlıları ziyaret etmesi

20. Yukarıda verilen duruma göre Peygamberimiz için aşağıdakiler-den hangisi söylenemez?
A. Yaşadığı toplumda bütün insanların güvenini kazandığı
B. Peygamber olduktan sonra düşmanı olan kimselerin O’na asla güvenmediği
C. En zor şartlarda bile emanete ihanet etmediği
D. Mekke’den Medine’ye hicret ettiği

Peygamberimiz hicret sonrasında Müslüman’ların dini ve sosyal ihti-yaçlarını karşılaması amacıyla, Medine’de ilk iş olarak Mescid-i Ne-bi’yi inşaa etmiştir.
21. Aşağıda verilenlerden hangisi Mescid-i Nebi’in işlevlerinden biri değildir?
A. Müslümanlar arasında yaşanan anlaşmazlıklar burada çözüme kavuşturulurdu.
B. Namazlar cemaat halinde burada kılınırdı.
C. Müslümanlar bir birlerinin ayıp ve kusurlarını burada Hz. Pey-gamber’e şikâyet ederdi.
D. Müslümanlar dini konularda burada Hz. Peygamber’den bilgi alırlardı.

► Allah’ın kendisine vermiş olduğu nimetlerin şükrünü her fırsatta yerine getirirdi.
► Yemeğe besmele ile başlar ve sağ eliyle yerdi. Yemek sonra-sında Allah’a şükrederdi.
► Her fırsatta israftan kaçınır, aile bireylerine ve çevresindeki in-sanlara da bunu öğütlerdi.
► Ağız ve diş temizliğine özen gösterir, giydiği elbiselerin temiz olmasına dikkat ederdi.
22. Yukarıda verilenlerden kaç tanesi Peygamberimizin kişisel ya-şantısında görülen özelliklerdendir?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
23. Aşağıda verilen ayetlerden hangisinin vahyedilmesi ile birlikte Peygamberimiz insanları açıktan İslam’a davet etmeye başlamış-tır?
A. “Yaratan Rabbinin adıyla oku…..” (Alak Suresi 1-5)
B. “Ey örtüsüne bürünen Peygamber kalk ve insanları uyar……….” (Müddesir Suresi 1-5)
C. “Sana emrolunan şeyleri açıkça söyle ve şirk koşanlardan yüz çevir…”(Hicr Suresi 94)
D. “Önce yakın akrabalarını uyar…”(Şuara Suresi 214)

Bedir Savaşı’ndan sonra alınan esirlerin Müslüman çocuklara okuma yazma öğretmesi karşılığında serbest bırakılması
Medine döneminde Peygamberimizin bir sahabeye o zamanki geçerli yabancı dil olan İbranice’yi öğrenmesini emretmesi
Hz. Peygamber Mescid-i Nebi’ye girdiğinde ilim öğrenen ve ibadetle meşgul olan iki guruptan ilim öğrenenlerin yanına oturmayı tercih etmesi
24. Yukarıda verilen örnek olaylar ışığında yapılabilecek en genel yorum aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A. İslam’da eğitim- öğretimin önemli bir yeri vardır.
B. Mescid-i Nebi’de eğitim-öğretim faaliyetlerine önem verilirdi.
C. Peygamberimiz eğitim – öğretimi namazlardan daha fazla önemsemiştir.
D. Bedir savaşında galip gelen taraf Müslümanlar olmuştur.

Peygamberimiz arkadaşlarına haftada en az bir kere banyo yapmala-rını, pis elbiselerle namaza yaklaşmamalarını, gölgelikleri ve din-lenme yerlerini temiz bırakmalarını emretmiştir.
25. Yukarıdaki parçaya göre peygamberimizin duyarlı davrandığı konular arasında hangisi çıkarılamaz?
A. Vücut temizliği
B. Elbise temizliği
C. Çevre temizliği
D. Kalp temizliği

Yazılı Sorularını Şimdi İndir adsiz

2 Responses

  1. Leyla dedi ki:

    Çok güzel sorular hazırlamışsınız ülkemizde böyle dini çocuklar yetiştirmek çok güzel

  2. Aşkın dunyasi dedi ki:

    O kadar çözdüm ama cevap anahtarını bulamadım yardimci olurmusunuz ????

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

8 + 2 =

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.