11.sınıf sosyoloji 2.dönem 1.yazılı soruları

…. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI…. ANADOLU LİSESİ 11. SINIFLAR SOSYOLOJİ DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI

 1. Günümüzde Anadolu’da konuşulan Türkçe, Hunlar ve Uygurlular döneminkinden farklıdır. Bu durum kültürün hangi özelliği için bir örnek oluşturur?

A)Değer ve normlardan oluşma

B)Toplumdan topluma değişme

C)Bireyin yaşam biçimini etkileme

D)Sanat, dil ve edebiyatı kapsama

E)Aynı toplumda zamanla değişme

 1. Aşağıdakilerden hangisi, toplumsal yapı içinde birçok işleve sahip olan kültürün bu işlevlerinden biri değildir?

A)Değerleri gelecek kuşaklara bağlama

B)Toplumun üyeleri arasında dayanışma sağlama

C)Toplumların ayırt edilmesini sağlama

D)Toplum içindeki farklı kültür yapılarını güçlendirme

E)Toplum değerlerini bütünleştirip devamını sağlama

 1. Toplumda maddi kültür unsurları, manevi kültür unsurlarına göre daha hızlı değişir. Bu durumda manevi kültür unsurları bu değişime uymakta zaman zaman zorlanır. Bu durumu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A)Kültürlenme      B)Kültürel gecikme       C)Özümseme    D)Kültür emperyalizmi   E)Kültür şoku

 1. Yaptırım gücü az olan insanların birbirinden görerek duyduğu davranış örnekleridir. Nesilden nesile aktarılan toplumsal birliği sağlayan ve belli bir yaptırım gücüne sahip olan davranış örnekleridir. İki cümlede açıklaması yapılan kültür unsurları aşağıdakilerden hangisinde ifade edilmiştir.

A)Töreler, adetler    B)Örfler, gelenekler    C)Görgü kuralları, görenekler   D)Adetler, örfler  E)Görenek,  gelenekler

 1. Ziya Gökalp’e göre kültür, hars ve medeniyet olmak üzere iki boyutta ele alınmalıdır. Hars ve medeniyet pek çok açıdan farklıdır. Bu farklar göz önüne alındığında aşağıdakilerden hangisi doğru kabul edilmelidir?

A)Harsın evrensel, medeniyetin ise ulusal olduğu

B)Hars ve medeniyet arasında etkileşim olmadığı

C)Süreç içinde hars ve medeniyetin birbirini etkilediğini

D)Harsın zamanla değiştiği, medeniyetin değişmediği

E)Medeniyetin harstan daha üstün olduğu

 1. Ülkemizde 1980 sonrası hızla yayılan arabesk müzik olgusu, Türk ve Arap müziğinin etkileşimi sonucu ortaya çıkmış, her iki kültürde de yer almayan bir müzik türüdür. Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisi için bir örnek oluşturur?

A)Kültürlenme       B)Kültürleşme     C)Kültürel yozlaşma   D)Özümseme      E)Baskın Kültür

 1. Avrupalılara göre, Batı Kültürünün ötesinde yaşayan insan, kendisine önem vermeyen insandır. Bir birey değildir ve ilginç becerilere sahip Tek başına ayakta kalamaz. Bu tutum aşağıdaki kavramlardan hangisine bir örnek oluşturmaz?

A)Baskın kültür     B)Kültür yozlaşması     C)Kültür Merkezciliği   D)Popüler kültür   E)Kültürleşme

 1. Toplumsal gelişme hem ekonomik büyümeyi hem de sosyal ve kültürel gelişmeyi kapsar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi toplumsal gelişmeyle birlikte görülmez?

A)Ekonomik büyüme   B)Orta tabakalaşma  C)Toplumsal bütünleşme  D)Demokratikleşme  E)Toplumsal çözülme

 1. Bir toplumsal Çözülme varsa öncelikle aşağıdaki önlemlerden hangisinin alınması gerekir?

A)Kültürel değerleri gözden geçirmek

B)Hukuk mekanizmasını yenilemek

C)Ulusal birlik ve bütünlüğü sağlamak

D)Sosyal yardım kuruluşlarını güçlendirmek

E)Halkı aydınlatmak

 1. “ Kültür toplumsal bir süreçtir” Bu yargıdan yola çıkılırsa aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
 2. A) Kültür zamanla değişir

B)Kültür öğrenmeyle kazanılır

 1. C) Kültür bireysel bir olgudur
 2. D) Kültür sosyal bir olgudur.
 3. E) Kültür toplumlara özgüdür.

 

NOT: Test sorularının doğru cevabı 5 puandır.

 1. .
  Aşağıdaki cümleleri uygun sözcüklerle tamamlayınız.( 20 puandır)
 1. ……………………………, insanların birbirinden görerek uyduğu yaptırımı az kültür içerikleridir.
 1. İnsanlar kültürü,………………………………….yoluyla öğrenilir.
 1. Kültürün tüm ögelerinin herhangi bir biçimde birbirine bağlanmasına kültürel ………………….denir.
 1. Bir toplumda orta tabakalaşma ne ölçüde sağlanırsa…………………………o ölçüde güçlü olur
 1. ……………………………….modern toplumu ortaya çıkaran temel etkendir.
 1. Aşağıdaki kavramları tanımlayınız.(20 puandır)

Kültür:

Adetler:

Kültür şoku:

Popüler kültür:

Töreler:

 1. Kültürün işlevlerinden 5 tanesini yazınız.(10 puandır)

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.