11.sınıf sosyoloji 1.dönem 1.yazılı soruları 2016-2017

…. ANADOLU LİSESİ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 11. SINIF SOSYOLOJİ DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI
BAŞARILAR
ADIM/SOYADIM:…………………………………………………… NUMARAM:………………….. SINIFIM:11/……..
A)Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz. ( 5 x 3: 15 puan)
1-)işlerin ve yetkilerin ayrılışı, yani her bir göreve ayrı bir yetkinin karşılık gelmesi; işlerin hükümet merkezine başvurmaya gerek kalmadan özellikle “mahallinde”(yerinde) görülmesi şekli……………………………………….yönetim,bu fikri savunan Türk sosyoloğumuz ise…………………………………………..dır.
2-) Bir kişi yada gruba bir konudaki fikirlerini öğrenmek için hazırlanmış bir dizi sorudan olusan tekniğe………………………..…..denir.
3-) Geniş grupları kapsayan bir araştırmadır, en önemli türünü kamuoyu araştırmalarını oluşturan araştırma yöntemi …………………………………………….dır.
4-)M.Belik Kıray toplumların dönüşüm/değişim yaşadıkları zamanlarda eksik kalan kurumların yerini alan,işlevlerini üstlenen kurumları………………………………….olarak tanımlamıştır.
5-)İbni Haldun’un öemli eseri olan ve toplumdan bahseden eseri ………………………………………….dir.
B) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara (D) ,yanlış olanlara (Y) yerleştiriniz. (5 x3=15 puan)
1-)Tarihi sınıf çatışmalarından ibaret olarak gören düşünür M.Weber’dir.(…….)
2-)Sosyoloji adını tarihte ilk defa kullanan ve sosyolojinin kurucusu sayılan düşünür K.Marx’tır(……)
3-)Toplumu istikrara kavuşturacak olguları dayanışma ve işbölümü olarak gören sosyolog E.Durkheim’dir(…..)
4-)23 Ekim 2011 de yaşanan Van depremi sosyal olguya örnek olarak gösterilebilir.(…….)
5-) Belirli bir statüdeki kişinin yapması gereken, ondan beklenen davranışlara rol denir(…..)
C)Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız( 8 x 3 : 24 puan)
1)Türkiye’de sosyoloji alanındaki çalışmalarda Ziya Gökalp’in etkilendiği sosyoloji akımı hangisidir?
A) Marx Sosyolojisi
B) Comte Sosyolojisi
C) Spencer Sosyolojisi
D) Durkheim Sosyolojisi
E) Weber Sosyolojisi
2) Tüm Avrupa’yı etkileyen dinsel bir harekettir. Kilise ve din adamların tanrı ile kul arasındaki aracı pozisyonu reddedilerek bireyin özgürlüğü yüceltilmiş ve Batı’da Rönesansın ruhuna uygun yeni bir din anlayışının gelişmesine olanak sağlayan dönem ve yüzyıl aşağıdakilerden hangisidir?
A)Rönesans-14. Yüzyıl B)Reform-16. yüzyıl
C)Aydınlanma çağı-18. Yüzyıl D)Rönesans-15. Yüzyıl E)Reform-15. Yüzyıl
3)Aşağıdakilerden hangisi kazanılmış statüdür?
A) Anne olmak
B) Kadın olmak
C) Yaşlı olmak
D) Genç olmak
E) Erkek olmak
4)Aşağıdakilerden hangisi toplumsallaşmanın
kazanılmasından sorumlu olan bir araç
değildir?
A) Kitle iletişim araçları
B) Okul
C) Arkadaş grupları
D) Aile
E) Hukuk
5)Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin ortaya çıkışını hazırlayan etkenlerden biri değildir?
A)I. ve II. Dünya Savaşları
B) Endüstri devrimi
C) Fransız ve Amerikan ihtilalleri
D) Emperyalist gelişmeler
E) Doğa bilimlerindeki hızlı gelişmeler
6)Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin özelliklerinden değildir ?
A) Sosyoloji var olanı inceler
B)Sosyoloji normatif bir bilimdir C) Sosyoloji ideali aramaz
D) Sosyoloji tüm toplumlar için geçerli ,evrensel yasalar aramaz E)Sosyoloji değer yargısı taşımaz.
7) Bir okul müdürünün evinde de çocuklarıyla resmi bir ilişki kurarak “baba” rolünün gereklerini yerine getirememesi aşagıdaki sosyolojik terimlerin hangisi ile açıklanır ?
A-) Rol çatısması B-) Statü çatışması C-) Rol pekişmesi D-) Rol karışması E-) Rol karmaşası
8)Astronomi, Halley Kuyruklu Yıldızı’nın tekrar ne zaman Dünya’nın yakınından geçeceğini ve hangi bölge veya bölgelerinden görülebileceğini kesine yakın bir doğrulukla söyleyebilmektedir. Benzer bir şekilde, fizik de suya batırılacak bir cismin, özgül ağırlığına göre suyun üzerinde mi yüzeceğini, yoksa suya mı batacağını, kesin bir şekilde bize söyleyebilir. Oysa hiç kimse, ne İkinci Dünya Savaşı’nın çıkacağını ne de Berlin Duvarı’nın yıkılacağını, bu toplumsal olayların ortaya çıkmasından kısa bir süre öncesine kadar bile söylemek imkânına sahip olmamıştır.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?(öss)
A)Toplum bilimlerine özgü yöntem kullanma gereği
B)Toplum biliminde öndeyide(kestirim) bulunmanın güçlüğü
C)Toplumsal olayların birbirine benzerliği
D)Toplumsal olayların birbirine etkisi
E)Toplum biliminin imkânsızlığı

D) Aşağıdaki klasik soruları cevaplandırınız.
1)“ Eğer olaylar oldukları gibi olmak zorunda değillerse o zaman kesin bir şekilde daha iyi de olabilirler.” Bu düşünceyi sosyolojik bilgi açısından açıklayınız?(10 puan)
…………………………………………………………

2)Sosyoloji toplumda meydana gelen yeni durum ya da değişiklikleri hangi kavramlarla ifade eder?(5 puan)
…………………………………………………

3) Psikoloji bilimiyle sosyoloji ile ne tür bir ilişkisi olabileceğini açıklayınız?(8 puan)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

4) Ziya Gökalp ve Prens Sabahattin’in sosyoloji alanındaki çalışmalarından ortak 3 yönünü yazınız?(10 puan)
-……………………………………………………

5)Aşağıdaki görsellin yansıttığı olay hangisidir? Bu toplumsal olay toplumda ne gibi dönüşümlere ve sorunlara yol açmış olabilir? Ve sizce bu sorunlara çözüm bulabilmek için neler yapılabilir?( aşağıdaki noktalı yerlere yazınız)(13 puan)
jean-baptiste lallemand bastille valisinin tutuklanması
Toplumsal olay:……………………………………

Dönüşüm:…………………………………………………………

Çözüm:………………………………………………………………………

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.