11.sınıf felsefe 1.dönem 1.yazılı soruları 2016 2017

………. ANADOLU LİSESİ 11.SINIF FELSEFE DERSİ 2016-2017 ÖĞRETİM YILI 1.DÖNEM 1.DEĞERLENDİRME

AŞAĞIDAKİ TEST SORULARINI ÇÖZÜNÜZ (5X15=75 PUAN)

1- Felsefe kendine dönük düşünmedir. Felsefe yapan zihin hiçbir zaman yalnızca bir nesne hakkında düşünmez. Herhangi bir nesneyi düşünürken aynı zamanda hep o nesneye ilişkin kendi düşüncesi hakkında da düşünür. O zaman felsefeye ikinci dereceden düşünce düşünce hakkında düşünce denebilir.Bu parçada felsefenin hangi özelliğinden söz edilmektedir?
A) Cevaplarından çok sorularıyla varolduğundan
B) Düşünme sürecinin her aşamasında yer aldığından
C) Kendi etkinliği üzerinde yoğunlaşıp kendi kendini orguladığından
D) Özgür düşünmenin yöntemi olduğundan
E) Sorularını bilimsel verileri temel alarak oluşturduğundan
(2001 ÖSS)

2- ● Felsefe insanı onu çevreleyen evreni ve toplumu bilmek ve tanımak amacında olduğu için çeşitli bilim alanlarının bu konulardaki bulgularını kullanır.
● Bilim doğru bilginin koşulları kaynakları ve sınırları konusunda kendisine yol gösterebilecek ve onu eleştirebilecek olan felsefi görüşlerden yararlanır.Bu iki bilgiye dayanarak felsefe ve bilimle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir.
A) Aynı sorulara farklı yanıtlar verirler.
B) Bilgi edinmede aynı yöntemleri kullanırlar.
C) Aralarındaki rekabetten güç alırlar.
D) Toplumsal değişmeden aynı ölçüde etkilenirler.
E) Birbirlerini karşılıklı olarak beslerler. (2000 ÖSS)

3- Sokrates konuşmalarında kendisinin hiçbir şey bilmediği gerekçesiyle karşısındaki kişiye sorular yöneltir. Bu sorular ve onlara aldığı cevaplarla önce o kişinin ortaya koyduğu düşüncenin üstünkörülüğünü temelsizliğini gösterir. Sorularına devam ederek konuştuğu kişinin doğru düşünceye ulaşmasına yardımcı olur. Kendi deyişiyle “ruhta uyku halinde bulunan düşünceleri doğurtmaya” uğraşır.Sokrates’in bu yaklaşımının temelinde aşağıdaki görüşlerden hangisi vardır?
A) Bilgiye o konuda uzman kişilerin görüşleri alınarak ulaşılır.
B) Bilgi karşıt görüşlerin uzlaştırılmasıyla oluşur.
C) Saklı olan doğrular insanın sorgulama yoluyla düşündürülmesi sonucu ortaya çıkarılabilir.
D) Apaçık olmayan gerçeklere erdemli kişiler gibi erdemsiz kişiler de ulaşabilir.
E) Doğrular duyularımızın ve aklımızın kavrayabilme gücüyle sınırlıdır.
(1999 ÖSS)

4- Birçok filozof kendinden önce gelenlerin görüşlerinden farklı kimi zaman onlara zıt bir görüşle ortaya çıkmış; kendinden sonra gelen filozoflar tarafından reddedilme kaderiyle de karşılaşmıştır. Bir bakıma filozofun felsefede kendisine kadar olan gelişmeleri ve savları gözden geçirerek yeni bir felsefe sistemine ulaşma çabası içinde olduğu söylenebilir.Bu parçada aşağıdaki görüşlerden hangisi vurgulanmaktadır?
A) Felsefi görüşler evreni ve varlığı bir yönüyle değil bütünüyle açıklamaya çalışır.
B) Her felsefe sistemi onu oluşturan düşünürün kişiliğini yansıtır.
C) Her felsefe akımı kendi içinde düzenli ve tutarlı bir bilgi bütünüdür.
D) Felsefede üretilen bilgiler doğruluğu ya da yanlışlığı tartışılmaz niteliktedir.
E) Filozoflar felsefedeki bilgi birikimini sorgulayarak kendi görüşlerini oluşturmaya çalışırlar.
(1999 ÖSS)

5- Kaf Dağı’nın ardında Zümrüdüanka kuşu var mı yok mu? Var dediğimizde de yok dediğimizde de fark etmiyorsa bunu bilmenin benim için önemi yoktur. Bununla birlikte, “Kaf Dağı var, onun ardında da Zümrüdüanka kuşu var.” diyorsam ve bu bilgiler benim işime yarıyorsa bunlar doğrudur.Bunları söyleyen kişinin görüşü, bilgi kuramıyla ilgili aşağıdaki yaklaşımlardan hangisine uymaktadır?
A) Kuşkuculuk B) Pragmatizm C) Empirizm
D) Sezgicilik E) Fenomenolojizm (2006 ÖSS)

AŞAĞIDAKİ KAVRAMLARI DOĞRU YERLERİNE YERLEŞTİRİNİZ(5×10=100)

Yeni Olguculuk – Refleksif – İmam Gazali – Bilgi – Aguste Comte – Septisizm -Gündelik Bilgi – Tabula Rasa – İdea – Kant

1. Felsefi düşünce ………….……. bir düşüncedir (Düşüncenin kendi üzerine tekrar yönelmesi). Yani felsefi düşünme sadece sorgulananı tek taraflı düşünme değildir. Aynı zamanda sorgulamanın kendisini veya sorgulama sonucunu da sorgulamaktır. Bu çift yönlü bir düşünmedir.

2. Doğru bilginin mümkün olmadığını savunan görüşe ……………………… denir.

3. John Locke’a göre; göre insan zihninde doğuştan hiçbir bilgi yoktur. Ona göre zihin başlangıçta üzeri yazılmayı bekleyen boş bir levhadır (…………… …………….).

4.KRİTİSİZM’in kurucusu , …………………….’tır.

5.PLATON’un en önemli kavramı …………….dır.

6. Pozitivizm ‘in (Olguculuk), kurucusu ve temsilcisi ………………… …………..’tur.

7.Analitik Felsefe ‘nin(………… ………………….) ;en önemli temsilcileri Wittgenstein, Reichenbach, Carnap ve B. Russell’dir.

8.Sezgiciliğin en önemli temsilcisi ………. ………….dir.

9 . Felsefenin üç ana konusu vardır: bunlar varlık , ………………… ve değerler

10. Kaynağı kişinin algıları, gözlemleri ve deneyimleridir. Sistemli değildir. Basit düzeyde neden-sonuç ilişkisine dayanır. Özneldir, bu nedenle genel-geçer değildir. Doğruluğu kesin değildir. Bu özellikleri taşıyan bilgi türüne ……………… …………….. denir.

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.