11.sınıf din kültürü 2.dönem 1.yazılı soruları

….. EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
… ANADOLU LİSESİ
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 11.SINIFLAR 2.DÖNEM 1.YAZILI

( çoktan seçmeli sorular her biri 5 puandır.)

1- Aşağıda İslam düşüncesinde yorum farklılıkları ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)Mezhepler hiçbir zaman İslamla özdeşleştirilmemelidir.
B)Mezheplerin görüşleri evrenseldir. Her zamanın şartlarında geçerlidir.
C)Din ile din anlayışındaki farklılıklara dayalı oluşumlar birbirinden ayrı tutulmalıdır.
D)Mezhepler, ortaya çıktıkları dönemdeki sosyal, siyasi ve kültürel sorunlara çözüm getirmeye çalışmışlardır.
E)Mezhepler dini anlama ve yaşamada kolaylık sağlamıştır.

2- Peygamberimizin yaşadığı dönemde dinle ilgili farklı yorum ve anlayışların ortaya çıkmama sebebi aşağıdakilerden hangi sebebe bağlıdır?
A) İnsanların cahil oluşu
B) Bilgi düzeyinin yeterli olmaması
C) Peygamberimizin anlatımının yeterli olması
D) Düşüncenin gelişmemiş olması
E) Düşünce hürriyetinin kısıtlanmış olması
3- Aşağıdakilerden hangisi İslam dinindeki 4 ana kaynaktan birisi değildir?
A) Kur’an B) Sünnet C) İcma D) Örf Adetler E) Kıyas
4-Peygamberimizin vefatından sonra kimin halife olacağıyla ilgili tartışmalar, ileri sürülen görüşler ve her görüşü ayet ve hadislere dayandırma çabaları birçok mezhebin ortaya çıkmasına sebep olmuştur.Buna göre mezhep oluşumlarına etki eden bu sebep aşağıdakilerden hangisidir?
A)Sosyal hayatla ilgili sebepler
B) İnsanın yapısından kaynaklanan sebepler
C) Siyasi amaçlara dayalı sebepler
D) Dini metinlerin anlaşılmasıyla ilgili sebepler
E) Kültürel kaynaklı sebepler

5- Sözlükte grup, topluluk ve taraftar anlamına gelen, peygamberimizin vefatından sonra Hz. Ali’yi yasal ilk halife kabul eden ve ölümünden sonra halifeliğin Ali evladına ait olduğuna inanan kişi ve gruplara verilen genel addır. Ayrıca 12 imama inanmak bu mezhebe göre imanın şartlarındandır.
-Yukarıda özellikleri sıralanan mezhep hangisidir?
A)Hanefilik B)Mutezile C)Malikilik D)Şiilik E)Haricilik
6-Kur’an’da, “Allah’ın eli” ve “Allah’ın yüzü” gibi ifadeler bulunmaktadır. Bazı alimler bu ifadeleri herhangi bir yoruma tabi tutmadan olduğu gibi alıp Allah’ın, insan gibi eli ve yüzü olduğunu ileri sürerken bazı âlimler de bu ifadeleri “Allah’ın
gücü, kudreti” ve “Allah’ın zatı, varlığı” şeklinde yorumlamayı tercih etmişlerdir.
Metinde mezheplerin ortaya çıkmasıyla ilgili olarak hangi sebeplere vurgu yapılmaktadır?
A) Dini metinlerin anlaşılmasıyla ilgili sebepler
B) Kültürel kaynaklı sebepler
C) Siyasi amaçlara dayalı sebepler
D) Sosyal hayatla ilgili sebepler
E) İnsanın yapısından kaynaklanan sebepler

7- Akla çok önem veren, İslam dünyasında akılcı anlayışın ilk sistemli temsilcisi sayılan mezheptir.Görüşleri, “Usûl-ü Hamse” denilen beş temel esasta toplanmıştır.
Bu siyasi-itikadî mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şiilik B) Mu’tezile C) Eş’arilik D) Maturidilik E)Haricilik

8- İnsan yorum yapabilen bir varlıktır. Herhangi bir konuyu anlamaya çalışırken karakteri, aldığı eğitim, kimliği, kişiliği vb. birçok şey yorumlarını etkiler. Aynı resme bakan kişiler farklı duygular hissedebilir, aynı kitabı okuyanlar farklı yorumlar ya pabilir. Bu nedenle insanlar dinin anlaşılmasında farklı görüşler ortaya koyabilir…
Yukarıdaki metinde, din anlayışlarının oluşmasındaki etkenler den hangisine değinilmektedir?
A)Sosyal sebepler
B) İnsanın yapısından kaynaklanan sebepler
C) Siyasi sebepler
D) Dini metinlerden kaynaklanan sebepler
E) Kültürel sebepler
9- İslam tarihinde ilk ortaya çıkan siyasi-itikadi mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şiilik B) Mu’tezile C) Eş’arilik D) Haricilik E) Caferilik

10- İslam tarihinde dinin anlaşılmasına yönelik çeşitli hareketler oluşmuştur. Kendi içinde tutarlı bir metot ve düşünce sistemine sahip olup belli fikir ve şahıslar etrafında oluşan bu hareketlere ne ad verilir?
A) Medeniyet B) İcma C) Bidat D) Mezhep E) İtikat

11- Kuranı kerimde ,anlamı açık ayetlere ne denir?
A)Müteşabih B)Muhkem C)Gerçek D)Cüz E) Hadis

12- Asıl adı Numan b. Sabit’tir. Fıkh-ı Ekber adlı eseri meşhurdur. Kendisine fıkıh ilmindeki derin bilgisi nedeniyle “en büyük imam” denmiştir. Bu imamın görüşleri çerçevesinde şekillenen mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
A)Hanefilik B)Şafiilik C)Malikilik D)Hanbelîlik E)Şiîlik

13- Beş vakit namazın üç vakitte kılınabileceği, ayaklar üzerine mesh edilerek abdest alınabileceği, 12. imam Mehdi Muntazar kayıp olduğu için cuma namazının farz olmadığı görüşünde olan ameli-fıkhi düşünce ekolü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şiîlik(Şia) B) Caferilik C) Malikilik
D) Şafiilik E) Hanbelilik

14- Dördüncü halife Hz.Ali ile Şam valisi Muaviye arasında
meydana gelen siyasi anlaşmazlık sonucu çıkan savaş
hangisidir?
a) Sıffin b) Cemel c) Bedir d) Uhud e)Hendek

15-Kuranı kerimde ,anlamı çok açık olmayan ayetlere ne denir ?
a)Müteşabih b)Muhkem c)Gerçek d)Cüz E) Muallak

16- İslam düşüncesinde yorumları birleştiren unsurlar nelerdir? ( 5 Puan)

17- Siyasi-İtikadi yorumlar hangileridir? Yazınız. ( 5 Puan)

18- Aşağıdaki ifadelerde boşlukları doğru olarak doldurunuz. ( 15 puan)

– Peygamberimizin ev halkına, aile bireylerine ………………………… denir.

-Mekkeliler peygamberimize dürüstlüğü, güvenilirliği, güzel ahlakı sebebiyle ………………………………………. demişlerdir.

-Peygamberimiz “ Nikah benim ……………………………..” buyurmuştur.

-Yüce Allah bir ayette “ Allah size kendi nefsinizden ……………………. yarattı” buyurmuştur.

-Hiçbir baba çocuğuna ………………………………..daha iyi bir miras bırakmış olamaz.

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

BENZER YAZILAR

1 Response

  1. Mert dedi ki:

    Cevapları atabilirmisiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.