Açık Uçlu 7. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 7. Sınıf Din Kültürü 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023 11. Sınıf Coğrafya 1. Dönem 1.Yazılı Soruları 2023-2024 Açık Uçlu 2023-2024 11. Sınıf Matematik 1. Dönem 2. Yazılı Soruları (Açık Uçlu) 2023-2024 Açık Uçlu 5. Sınıf Matematik 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 7. Sınıf İngilizce 1. Dönem 2. Yazılı Açık Uçlu 5. Sınıf İngilizce 1. Dönem 1. Sınav Soruları Açık Uçlu Açık Uçlu 10. Sınıf Tarih 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 7. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 Açık Uçlu Açık Uçlu 8. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 5. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 10. Sınıf Fizik 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 11. Sınıf Coğrafya 1. Dönem 2. Yazılı Soruları (Açık Uçlu) 2023-2024 8. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 2. Yazılı Soruları (Açık Uçlu) Açık Uçlu 5. Sınıf Arapça 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 9. Sınıf Biyoloji Açık Uçlu 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 8. Sınıf Çevre Eğitimi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu (Açık Uçlu) 10. Sınıf Coğrafya 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023 Açık Uçlu 9. Sınıf Fizik 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 Açık Uçlu 5. Sınıf Görgü Kuralları 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 6.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 1.Yazılı Açık Uçlu 2023-2024 7. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 2. Yazılı Açık Uçlu 5.Sınıf Bilişim Teknolojileri 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 (Açık Uçlu) 10. Sınıf Tarih 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023 (Açık Uçlu) 9. Sınıf Sağlık Bilgisi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023 6. Sınıf Türkçe (Anka Yayınları) Ülke Genelinde Yapılacak Ortak Sınav Konuları 26 Aralık 2023 Açık Uçlu 6. Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 5. Sınıf Açık Uçlu Türkçe 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 5. Sınıf İngilizce 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu Açık Uçlu 10. Sınıf Temel Dini Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024

10.sınıf türk edebiyatı 1.dönem 1.yazılı soruları

adsiz

1. Doğal destanların özelliklerinden 4 tanesini yazınız.

……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………
MÖ 7. asırda Türk-İran savaşlarında ün kazanmış, İran ordularını defalarca mağlup etmiş bir Türk hükümdarını anlatır. Bu hükümdar daha sonra İran-lılarca hile ile öldürülmüştür. Onun İran destanlarındaki adı Afrasyap’dır. Hakkında söylenmiş bir sagu Divan-ı Lügati’t-Türk’te bulunmuştur. Ancak bununla ilgili asıl bilgi Şehname adlı İran destanında vardır.

2. a) Yukarıda hakkında kısaca bilgi verilen destan nedir?
b) Hangi Türk boy veya devletine aittir?

……………………………………………………………
3. Satuk Buğra Han Destanı kahramanı ile Manas Destanı kahramanı hangi ortak ideal etrafında birleşmiştir?

………………………………………………………………………………
4. Uygur destanlarından olan GÖÇ DESTANI göç olayından hareketle hangi hususî mesajı vermektedir? Yani özellikle hangi temayı vurgulamaktadır?

………………………………………………………
Alp Er Tunga öldi mü
Issız ajun kaldı mu
Ödlek öçin aldı mu
Emdi yürek yırtılur
11. yüzyıl Türk şiiri Uyan yârim uyan söndü yıldızlar
Gün, karşı tepeden doğmak üzredir.
Her sabah güneşi seyreden kızlar,
Mahmur gözlerini oğmak üzredir.
20. yüzyıl Türk şiiri
Saçma ey göz eşkden gönlümdeki odlara su
Kim bu denli dutuşan odlara kılmaz çare su …

Ârızın yâdiyle nem-nâk olsa müjgânım n’ola Zayi olmaz gül temennâsiyle vermek hâre su 16. yüzyıl Türk şiiri
Eyâ dostlar kulak salıng aydugumga
Ne sebebdin altmış üçde kirdim yirge
Mi’râc üzre hak Mustafa ruhum kördi
Ol sebepdin altmış üçde kirdim yirge 13. yüzyıl Türk şiiri

5. a) Yukarıda verilen dört metni karşılaştırarak Türk edebiyatının niçin ve hangi ölçütlere göre dönemlere ayrılma ihtiyacı hissedildiğini açıklayınız.
b) Dönemlere ayrılmadan bütün halinde incelenirse ne olurdu?

…………………………………………………
6. Atasözlerimizin destan dönemindeki adı nedir?
………………………………………………………………
Yine günlerden bir gün:
Oğuz Kağan bir yerlerde Tanrı’ya yalvarırken:
Karanlık bastı birden, bir ışık düştü yerden!
Öyle bir ışık indi, parlak aydan, güneşten

7. a) Yukarıdaki Oğuz Kağan Destanı’ndan alınan bölümde mit unsurunu bulunuz.
b) Mitler destanların hangi yönünü göstermektedir?

……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………

8. a) Yazı örneği görülen Göktürk kitabelerinin
Türk edebiyatı açısından önemi nedir?
b) Yazıtların isimlerini yazınız.

Katılsa karılsa tutup edgü iş
İşi edgü bolsa kılur edgü iş İyi arkadaş edinerek onlarla düşüp kalkmalı. İnsanın iyi arkadaşı olursa kendisi de iyi olur.
Kişi yası kolma özüng kılma yas
Neçe edgülük kıl hava arzu bas Başkasının zararını isteme kendin de zarar verme. Hep iyilik yap kendi he-va hevesine hâkim ol.

9. Karahanlı hükümdârı Tabgaç Buğra Han’ın has hacipliğini yapan Balasagunlu Yusuf tarafından yazılan yukarıdaki beyitlerin bulunduğu eseri adı, yazılış tarihi, nazım biçimi, ahenk unsurları, bakımlarından değerlendiriniz.

ADI : ………………………………………………….
YAZILIŞ TARİHİ : ………………………………………………….
NAZIM BİÇİMİ : ………………………………………………….
AHENK UNSURLARI : ………………………………………………….

10. Aşağıdaki tabloyu doğru kavramlarla tamamlayınız.

YUSUF HAS HACİB’İN ESERİNDE İŞLEDİĞİ
KAVRAMLAR İSİMLER ÜNVANLAR
1. Doğru kanun (köni töri)
2. Saâdet (kut)
3. Akıl (ukuş)
4. Akıbet

I) Bir âh edeceğim dağa taşlara
Aks eylesin feryâdımız ağlasın
Can ciğer dayanmaz bu ateşlere
Evim, mülküm bünyâdımız ağlasın

Der Zülâlî yazmış takdîr mukadder
Kalk kardeşim istiyor ihtiyar peder
Fâtiha isterler mahşere kadar
Kabr içinde ecdâdımız ağlasın II) Ulışıp eren börleyü
Yırtıp yaka urlayu
Sıkrıp üni yurlayu
Sıgtap közi örtülür

Begler atın urgurup
Kadgı anı turgurup
Mengzi yüzi sargarup
Körküm angar türtülür
III)
Olsun gamında bencileyin zâr u bî-karâr
Âfâkı gezsin ağlayarak ebr-i nev-bahâr Bence, senin ölümünün acısıyla bir yerde duramadan inleyip gezinen ilkbahar bulutları ufukları ağlayarak gezsin, senin ölümüne ağlayarak yaş döksün.(ki öyledir)
Tutsun cihânı nâle-i murgân subh-dem
Güller yolunsun âh u figân eylesin Her sabah vakti kuşların çığlıkları cihanı kaplasın. Güller yapraklarını döksün, ah etsin, feryat etsin. (ki öyle yapmaktadır.)
Sümbüllerin mâtem edüp çözsün ağlasın
Dâmâne döksün eşk-i firâvânı kûhsâr Sümbüller senin ölümün için matem tutup saçlarını çözsün. Dağlar (üzerlerindeki bulutlar sayesinde) eteklerine bol bol gözyaşı döksün. (ki öyledir)

11. Yukarıda farklı dönemlere ait farklı edebî türlerden üç örnek verilmiştir.
Bu edebî türlerin isimleri ve birlikte anılmalarını sağlayan ortak özellikleri nedir?

……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
Yalvın anın közi
Yelkin anın özi
Tolın anın yüzi
Yardı menin yürek (Koşuk’tan) Onun gözü büyüleyicidir
Onun canı hafif, (bedeni narindir)
Onun yüzü dolunay gibidir
Benim yüreğimi paramparça etti
Tiriglik tilese özing ölmegü
Kılınçıng sözüng edgü tut ey bügü
(Yusuf Has Hacip, Kutadgu Bilig) Ey hakîm, bilge kişi, kendin ölümsüz olmak, özünü diri tutmak istersen işin de sözün de iyi olsun

12. Yukarıda verilen ve farklı dönemlere ait olan iki şiir örneğini tema, nazım birimi, ahenk unsurları, dil ve anlatım özellikleri bakımından karşılaştırınız.

TEMA : ………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..
NAZIM BİRİMİ : ………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..
AHENK UNSURLARI : ………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..
DİL VE ANLATIM : ………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
_______________
13. Edebiyat tarihinin görevlerinden dört tanesini aşağıdaki tabloya yazınız.

———————-
eşitgil biliglig negü tip ayur
edebler başı til küdezmek tiyür
tiling bekte tutgıl tişing smmasun
kah çıksa bektin tişingni sıyur İşit, bilgili neler deyip söyler,
Edebin başı dili gözetmek der.
Dilini sıkı tut, dişin kırılmasın.
Eğer çıksa dilin, dişini kırar.
sanıp sözlegen er sözi, söz sağı
öküş yangşagan til, unulmaz yağı
sözüng boşlag ıdma yıga tut tiling
yeter başka bir kün bu til boşlagı Sözün iyisi düşünüp söylenen;
Çok konuşan dil, güç yetmez düşman.
Boşa söz harcama, pek tut dilini,
Belâ açar başına bu dil bir gün.
hiredlıgmu bolur tili boş kişi
telim başru yidi bu söz til boşı
öçüktürme erni tilin bil bu til
başıktursa bütmez büter ok başı Akıllı mı olur dili boş kişi?
Pek çok başı yedi bu söz dil boşu.
Kızdırma insanı dille; çünkü dil
Yarası onmaz, onsa da ok yarası.
tili yalgan erdin yırak tur teze
keçür sen me ömrüng könilik öze
ağız til bezeki koni söz turur
köni sözle sözni tilingni beze Dili yalan yerden ırak dur, kaçın;
Geçir sen de ömrünü doğruluk üzre.
Ağız dil bezeği doğru söz olur,
Doğru sözle, söz ve dilini süsle
köni söz asel teg bu yalgan basal
basal yip acıtma ağız yi asel
bu yalgan söz ig teg köni söz şifa
bu bir söz ozakı urulmış mesel Yalan soğan gibi, baldır doğru söz.
Bal ye, soğan yeyip acıtma ağız.
Yalan söz hastalık, doğru söz şifâ,
Bul söz, eskilerden vurulmuş bir iz.
köni bol könilik kıl atan köni
köni tiyü bilsün kişiler sini
könilik tonm ked kodup eğrilik
kedim ton lalusı könilik tonı Doğru ol, doğruluk kıl, doğru ad al;
Doğru diye bilsin insanlar seni.
Doğruluk donun giy, eğriliği koy,
Giyimin iyisi doğruluk donu.
14. Atabetü’l-Hakâyık isimli eserden alınan bu şiiri tema, biçim özellikleri, yazım amacı, dil ve anlatım özellikleri bakımından inceleyiniz.

TEMA : ……………………………………………..….….…….
……………………………………………………………………………………………………..
BİÇİM ÖZELLİKLERİ : ……………………………………………..….…….….
……………………………………………………………………………………………………..
YAZIM AMACI : ………………………………..………………..……….
……………………………………………………………………………………………………..
DİL VE ANLATIM : ……………………………………………..…..……….
……………………………………………………………………………………………………..
15. Divan-ı Lügat’it-Türk isimli eserin 4 özelliğini yazınız.

……………………………………………………………………………………….
……………………………………
16. ‘Türk destanları, konuları’ eşleştirilmesi, hangi seçenekte doğru değildir?

A) Alp er Tunga: Alp Er Tunga’nın halkıyla Çin’e göçü
B) Oğuz Kağan: Hun hükümdarı Mete Han’ın ya¬şamı
C) Şu: Makedonya kralı İskender’le Şu’nun sa¬vaş¬ları
D) Bozkurt: Türklerin dişi bir kurttan türeyişi
E) Ergenekon: Ergenekon’da çoğalan Türklerin dağı eritip çıkmaları

17. ‘Göç’ destanı için aşağıdakilerden hangisi söy¬lenemez?

A) Uygur destanı olduğu
B) Kansu eyaletinde, Doğu Türkeli’ne yapılan göçü anlattığı
C) Beş Balığ kentinin kurulmasına değinildiği
D) Doğal destan olduğu
E) Uygur – İran savaşlarını konu edindiği
_____________________
18. Aşağıdakilerden hangisi doğal destan’ın olu¬şum özelliklerinden biri değildir?

A) Toplumu derinden etkileyen bir olayın olması
B) Bu olayın toplumun katkılarıyla çeşitlenip, bo¬yutlanması
C) Dilce yoğunlaşması, neşelenmesi; olaylarda birlikteliğin sağlanması
D) Usta bir ‘derleyici’ tarafından derlenerek yazıya geçirilmesi
E) Derleyenin olayları kişisel yeteneklerini kulla¬narak düzenlemesi, gerekirse yeniden oluş¬turması

Sagu, ……………denilen yas törenlerinde okunurdu.

19. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Sığır B) Şölen C) Yuğ D) Toy E) Kurultay

20. Aşağıdakilerden hangisi bir yönüyle diğerlerinden tamamen ayrılır?

A) Altun Yaruk B) Sekiz Yükmek C) Irk Bitig
D) Türeyiş E) Kalyanamkara ve Papamkara Hikâyesi

21. Aşağıdaki Türklerin kullandığı alfabelerle yazılmış “Türk” ve “Türkiye Cumhuriyeti” yazıları ile Altun Yaruk’tan iki dize örneği vardır. Örneklerin altlarındaki boşluklara
a) alfabelerin isimlerini , b) yazılış yönlerini yazınız.

(Bilge Kağan Kitâbelerinde Türk kelimesi) =

………………………………………

= تركيه جمهريتى

……………………………………………………

ТҮРКИЙЕ ҸУМХУРИЙЕТИ =

…………………………………

Türkiye Cumhuriyeti =

………………………………

(Altun Yaruk’tan iki dize) =

YAZILI SORULARI İNDİR

BENZER YAZILAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

+ 58 = 61

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.