10.sınıf temel dini bilgiler 1.dönem 1.yazılı soruları

1. Aşağıdaki hangisi temel insan hak ve özgürlüklerinin dışında başka bir konuyu vurgulayan âyet ve hadîs-i şeriflerdendir?

A. … Kim, bir cana veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya karşılık olmaksızın (haksız yere) bir cana kıyarsa bütün insanları öldürmüş gibi olur. Her kim bir canı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur. … [Mâide-32]
B. … Her Müslüman’a, diğer Müslüman’ın kanı(canı), namusu ve malı haramdır. Takva işte buradadır(kalp). Bir kimsenin Müslüman kardeşini hor görmesi kendisine yapacağı kötülük olarak yeter. [Buhari, Mezalim,3]
C. Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya dayanan ticaret olması hali müstesna, mallarınızı, bâtıl (haksız ve haram yollar) ile aranızda (alıp vererek) yemeyin. Ve kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz Allah, sizi esirgeyecektir. [Nisa, 29]
D. Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz! Müslüman Müslüman’ın kardeşidir, böylece bütün Müslümanlar kardeştir. Din kardeşinize ait olan herhangi bir hakka tecavüz helal değildir. Meğerki gönül hoşluğu ile kendisi vermiş olsun. [Veda Hutbesi’nden]
E. İnsan ihtiyarlasa bile onun iki duygusu hep genç kalır: Dünya sevgisi ve çok yaşama arzusu. [Buhari, Rikak, 5; Müslim, Zekât, 113]

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><

“Ey ina¬nanlar! Allah için adaleti ayakta tutup gözeten şahitler olun. Bir topluluğa olan öfkeniz sizi adaletsizliğe sürüklemesin; adil olun… [Maide, 8] 2. Yukarıdaki ayet aşağıdaki ifadelerden hangisiyle doğrudan ilgili değildir? A. Herkes kanunlar önünde eşit olmalıdır. B. Her vatandaşın hukukî hakları söz konusu¬dur. C. İster mahallî, isterse küresel düzeyde olsun, hakkaniyet ölçüsünün gerçekleştirilmesi için mücadele ver¬mek, insan onurunu korumanın doğal bir yoludur. D. Nerede ve ne şekilde olursa olsun bir hak ve hukuk gaspı olan her türlü ayrımcılıktan uzak durulmalıdır. E. Çocuklara güzel isim koymak anne babanın ilk sorumlulukla¬rındandır.

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><

3. Temel insan hak ve özgürlüklerinden 5 tanesini yazınız. …………………………………………………………………………. “…Sizden her biriniz için bir sistem ve bir hayat tarzı belirledik. Eğer Allah dileseydi, elbette sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat verdiği şeylerde sizi imtihan et-mek için ümmetlere (milletlere, kültürel farklılıklara) ayırdı. Öyle ise hayırlı işlerde yarışın. Hepinizin dönü-şü Allah’adır. O zaman anlaşmazlığa düşmüş olduğu-nuz şeyleri size bildirecektir.” [Maide Suresi 48. ayet] “Eğer Rabb’in dileseydi, yeryüzündeki insanların hepsi toplu halde mutlaka iman ederlerdi. Böyle iken, sen mi mümin olsunlar diye, insanları zorlayacaksın?” [Yunus Suresi 99. ayet] 4. Yukarıdaki ayetlerde, İslam’ın hangi davet prensipleri anlatılmaktadır? …………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………. ><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>< “Hepiniz Âdem’in neslindensiniz. Âdem de topraktan yaratılmıştır. Arab’ın, Arap olmayanlar üzerinde veya Arap olmayanın Arap karşısında üstünlüğü yoktur. Bu üstünlük ancak takva ile olur.” [Veda Hutbesi’nden] Hz. Peygamber (s.a.v), annesinin rengi siyah olduğu için, bir başka Müslüman’ı ayıplayan bir sahabeye şöyle demiştir: “Sende hala cahiliyeden bir şeyler kalmış.” [Buhari, İman, 23] 5. Veda Hutbesinden alınan bölüm ile Buhari’nin naklettiği sözde hangi insanlık suçu vurgulanmıştır? Bu konudaki düşün-celerinizi kısaca yazınız. ………………………………………………………………………

6. İnsanın kendi eliyle, kendi iradesiyle yapıp ettiği hangi eylemler, tercihler yüzünden ruh ve akıl sağlığı bozulur?

……………………………………………………

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><

“Abdullah bin Cüd’an’ın evinde bir antlaşmada bulundum ki, bana karşılığında mor koyunlar verseler onun bozulma-sını istemem. Şayet İslam’da da böyle bir antlaşmaya çağrıl-sam hemen katılırım.” Yukarıdaki sözleri Rasulullah, Hılfu’l-Fudûl için söylemiştir. Hılfu’l-Fudûl kararlarından bir kısmı şöyledir: 1. İster Mekke içinden ister dışından olsun, haksızlığa uğramış kimse bırakılmayacaktır. 2. Mekke’de zulme asla fırsat verilmeyecek ve zalime asla müsamaha gösterilmeyecektir. 3. Hakkını alıncaya kadar haksızlığa uğrayanla beraber hareket edilecektir. 7. Rasulullah’ın peygamberlikten önce, gençliğinde katıldığı Hılfu’l-Fudûl ve bu konuda hakkında Rasulullah’ın söylediği sözler İslam’ın hangi özelliğini anlatmaktadır? Ferdî (kişisel), ictimâî (sosyal) açıdan, günümüz dünyasının şartlarıyla sentez yaparak açıklayınız. ,

…………………………………………….

“Kim bir mümini kasten öl-dürürse cezası, içinde de-vamlı kalmak üzere cehen-nemdir…” [Nisa Suresi, 93. ayet] — “…Allah’ın haram kıldığı cana haksız yere kıymayın. Allah bunları size düşünesi-niz diye buyurmaktadır.” [En’am Suresi, 151. ayet] 8. Yukarıda verilen ayetlerde hangi insan hakkının hiçbir zaman gasp edilemeyeceği vurgulanmaktadır? …………………………………………………………………………………………

><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><

“Gerçekten insan için, kendi çalıştığından başkası yoktur.” [Necm, 39] “Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Ancak karşılıklı rıza ile yapılan ticaretle olursa başka. Kendinizi helak etme¬yin. Şüphesiz Allah, size karşı çok merhametlidir.” [Nisa Suresi, 29.] “Kişi kendi elinin emeğinden daha temiz bir kazanç elde etmemiştir.” [İbn Mâce, Ticaret 1.] 9. Yukarıdaki âyetlere ve hadis-i şerife göre çalışmak, para ve mala sahip olmak, kendi malımızı ve başkalarının malını korumak konusunda nasıl bir tutum sahibi olmalıyız?

……………………………………………………………………….

><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><

“Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o, son derece çirkin bir iştir ve çok kötü bir yoldur.” [İsra Suresi, 32. ayet]

10. Nesillerin korunması toplum için, milletimiz için, devlet için, aile huzurumuz için hangi öneme sahiptir?

……………………

adsiz

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.