10.sınıf psikoloji 2.dönem 2.yazılı soruları

…….EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KAHTA İMKB ANADOLU LİSESİ 10. SINIFLAR PSİKOLOJİ  DERSİ  2. DÖNEM 2.YAZILI SINAVI     A

   S1 Bazı psikologlara göre uyma davranışı belli bir gelişim gösterir mesela bir çocuk

-Cezalanmaktan korktuğu için

-Babasına benzeyebilmek için

-Doğruluğuna inandığı için

Babasının sözünü dinleyebilir

Yukarıdaki örnekte uyma davranışının gelişimi hangi sıra ile verilmiştir.

A-İtaat- benimseme – özdeşleşme                   B-Özdeşleşme-itaat- benimseme        C-İtaat-özdeşleşme – benimseme

D-Benimseme –özdeşleşme –itaat                                   E-Benimseme- itaat – özdeşleşme

S2– Güdülenmiş bir davranışın, hedefe giderken amacına ulaşmadan durdurulmasına ya da yavaşlatılmasına “engellenme” denir.

Aşağıdakilerden hangisi, engellenmeye örnek değildir.

  1. A) Annesini ziyaret etmek isteyen Ali’nin, önemli bir misafirinin gelmesi
  2. B) Sınav öncesi derslerine çalışmak isteyen öğrencinin, elektriklerinin kesilmesi
  3. C) Trafik sıkışıklığından dolayı, öğretmenin, derslerine gecikmesi
  4. D) Ali’nin çok sevdiği arkadaşıyla telefonda konuşması
  5. E) Taktir belgesini annesine göstermek isteyen öğrencinin, yağmur nedeniyle eve gidememesi

           S3– Aşağıdakilerden hangisi, kişiye değer verdiği kişilere benzemek, onlar gibi olduğunu    düşünmek duygusunu sağlayan süreçlerden birisidir?

  1. A) İtaat etme B) Özdeşleşme C) Benimseme            D) Uyma                             E) İkna olma

                S4  Kemal geçirdiği  iş kazası nedeniyle  iki parmağını kaybetmiştir. İlk aylarda bu durumu çok fazla sorun yapmasına rağmen daha sonra bu duruma çevresinin  etkilesiyle üstesinden gelmiş ve artık sorun etmemektedir. Kemal beyin bu durumu hangi kavramla açıklanır?
A) Duyarsızlaşma            B) Dürtü            C) Alışma (Adaptasyon)   D) Dengeleme ( homeostasis)            E) Güdülenme (motivasyon)

S5-Sürekli olarak gürültülü bir yerde çalışan bir kişi, bir süre sonra gürültüyü fark etmez olur. Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisi söylenebilir?

A-Organizmanın normal etkinlikte bulunabilmesi için uyaran alması gerekir.

B-Uzun süre aynı uyaranla karşı karşıya kalan organizmada,uyaran ilk etkisini yitirir.

C-Organizma, yaşamını sürdürebilmek için, kendindeki ihtiyaçlardan haberdar olmak zorundadır.

D-Sağlıklı bir insan, uzun süre etkin olmaktan alıkonursa gerilim duyar.

E-İnsan organizması, uyaranlar almak ve bunlara tepkide bulunmak üzere programlanmıştır.

S6– Bir yandan ana babanın destek ve ilgisini sürdürme diğer yandan da bağımsız olma isteği yaklaşma yaklaşma türü bir çatışmadır. Buna göre bir kimsenin aşağıdaki durumlardan hangisinde  “yaklaşma- yaklaşma” çatışmasına düşebilir?
A) işsiz kalmak korkusuyla sevmediği bir işte çalışma
B) başarılı olmayı isteyip te çalışmaktan sıkılma
C) Sadece birine yetecek parası varken hm ayakkabı hem de kazak almayı isteme
D) arkadaşlarının beğenisini kazanmak için güç bir engeli aşmak zorunda kalması
E) Hem baharatlı bir yemek yemeyi isteme hem de sağlığına zarar geleceğinden korkma

 S7 . I. Karanlıkta siyah olarak görülen bir otomobili önceden bildiğiniz kırmızı rengiyle  algılarız.

  1. Elli kuruşa belli bir açıdan baktığımız zaman oval olarak görüldüğü hâlde, biz onu yuvarlak olarak algılarız.
  2. ve II. durumlar “algıda değişmezliğe” örnektir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi “algıda değişmezlik” için söylenebilir

A-Bir nesnenin pozisyonunda zamanla olan değişmelerin kavranmasıdır.

B-Duyumları yorumlayarak anlamlı hâle getirme sürecidir.

C-Nesneleri içinde bulundukları değişik şartlara rağmen aynı biçimde algılamadır.

D-Pek çok uyarıcı içerisinde, ilgimizi çeken uyarıcının algılanmasıdır.

E-Uyarıcıların içinde bulunduğu konumdan dolayı yanlış olarak algılanmasıdır.

S8– Aşağıdakilerden hangisinde “negatif korelasyon” olması beklenemez

A-Fazla yemek yeme ile şişmanlama B-İştahsız olma ile fazla  yemek yeme

C-Liderlik ile başkalarına itaat etme   D-Trafik kurallarına uyma ile kaza yapma

E-Düzenli çalışma ile başarısız olma

S9-. Gittiği bir koyda çok balık tutan bir balıkçı sık sık o koya gider. Ama, sonradan tekrar gittiği halde bir şey elde edemezse, artık o koya gitmekten vazgeçer. Balıkçının bir süre sonra bir zamanlar çok balık tuttuğu koya dönmesi aşağıdaki hangi kavramla açıklanabilir?
A)Koşullanmanın  sönmesi   B)Koşullanmada ayırt etme    C)Transfer         D)Koşullanmanın      genellemesi      E) Kendiliğinden geri gelme

S10 Aşağıdakilerden hangisi savunma mekanizmalarının bireye kazandırdığı  olumlu sonuçtur?

A)Kişi zaman kazanır                           B)Kişi  sorunu çözer         C) Kişi sorundan kurtulur

D)Kişi yeni sorunlara hazırlanır          E)Kişiler hep aynı mekanizmayı kullanır

S11-Aşağıdakilerden hangisi klasik koşullanma için söylenemez?
A)Klasik koşullanmada davranış  tıpkı uyarıcı gibi belirlidir.
B) Klasik koşullanmada uyarıcı belirli bir olaydır, kısa süreli sunulur.
C) Klasik koşullanmada davranım genellikle tepkisel olarak yapılan ve doğuştan gelme bir davranımdır.
D)Klasik koşullanmada        pekiştirme davranıma bağlıdır.
E)Klasik koşullanmada pekiştirme daima        yapılır.
S12–Bebekler yattığı yerden çeşitli sesler çıkarır ve hareketler yaparlar.bebekler her bağırıldığında anneleri gelirse bebekler dikkat çekmek için her zaman ağlamayı ve bağırmayı öğrenirler.Bu örnekte bebeklerin öğrenmelerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi vardır.

A- Olgunlaşma      B-Zeka    C-Pekiştirme          D-Güdüleme          E-Kaygılanma

S13-Sigara içmek yalan söylemek dedikodu yapmak gibi bazı kötü davranışlar genellikle ailelerden,arkadaşlardan ve kitle iletişim araçlarından öğrenilir.Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin öğrenme zerindeki etkisinden söz edilmektedir.

A- Koşullanmanın B-Model almanın  C-Olgunlaşmanın D-İç görünün         E-Ayırt etmenin

S14-Yetişkinlerin araba kullandığını gözleyen çocuk büyük bir olasılıkla oyuncak otomobille oynamak isteyecektir.

Burada aşağıdaki öğrenme türlerinden hangisine yer verilmiştir.

A- psikomotor öğrenme      B- programlı öğrenme         C-Modelden öğrenme      D-Kavrayış yoluya öğrenme

E- Deneme yanılma yoluyla öğrenme

S15-Bir öğrenci öğretmenin verdiği geometri sorusun çözmek için birçok yol denemesine rağmen çözememiştir. daha sonra arkadaşıyla tartışırken ‘yaşasın şimdi buldum ’diye haykırmıştır.Öğrencinin bu durumu aşağıdakilerden hangisine örnek olabilir

A- Koşullanma yoluyla öğrenme        B-Model alarak öğrenme     C-Kavrayış yoluyla öğrenme    D-Gizil öğrenme              E- Motor öğrenme

S16-Sirk gösterisi yapan atların belirli bir düzen içinde yürümesi nasıl sağlanır.

A-Atların her davranışlarının cezalandırılmasıyla

B-Atların doğal ortamlarından yoksun bırakılmasıyla

C-Davranışların yapılan pekiştirmelerle biçimlendirilmesiyle

D-At eğiticilerinin atlarda sorumluluk oluşturmasıyla

E-Atlardan beklentinin yüksek tutulmasıyla

S17-Aralarında ilke, içerik, veya yöntem benzerliği olan konular arasında önceki öğrenilenlerin sonrakinin öğrenilmesin kolaylaştırmasına ne ad verilir.

A-Pozitif transfer                   B-İleri ket vurma    C-Aralıklı pekiştirme             D- Edimsel koşullanma        E-Kendiliğinden geri gelme

S18-Pek çok kişiyle tanıştırıldığınız bir toplantıya gidiyorsunuz.toplantı bitene kadar büyük bir olasılıkla tanıştığınız kişilerin birçoğunun isimlerini unutmuş olursunuz akşamın ilk saatlerinde işittiğiniz isimlerin bir kısmı daha sonra işittiğiniz isimlerin etkisiyle unutulmuştur.

Bu parçadaki durum aşağıdakilerden hangisine örnektir.

A-Olumlu Transfer                     B-Olumsuz Transfer        C- İleri ket vurma   D-Geri Ket Vurma  E-Pekiştirme

S19– Aşağıdakilerden hangisi ‘Geriye ket vurmaya örnektir.

A-Daha önce kullandığımız cep telefonunun yeni cep telefonumuzu kullanmayı zorlaştırması

B-Yeni cep telefonu numarasının eskisini hatırlamayı zorlaştırması

C-Eski ev adresimizin yeni adresimizi unutturması

D-Flüt çalmayı bilen müzisyenin kaval çalmayı daha kolay öğrenmesi

E-Evine hep metroyla giden bir öğrencinin otobüsle gittiğinde adresi bulmayı zorlanması.

 

S20-Uzun süre mobilyacı olarak çalışan bir insan daha sonra tornacılık yapmaya başlar fakat mobilya ile ilgili bilgileri tornacılık ile ilgili bilgilerini unutturur ve hata yapmasına neden olur Bu parçadaki durum aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A- ileriye ket vurma                   B- Geri ket vurma              C-Bastırma             D- Uzun süreli bellek             E-Kısa süreli bellek

S21-Öğrenmede belleğin gördüğü işlev aşağıdakilerden hangisine bağlı olarak gerçekleşir

A- Bilgilerin depolanmasına               B-Bireylerin heyecanlanmasına        C-Devinsel gelişimin olmasına      D- Bilgilerin bilinç altına yerleşmesine

E-Yeniliklere açık olunmasına

 

S22–Organizma sürekli iç ve dış çevrenin etkisi altındadır. Davranışı başlatan her şey bir uyarıcıdır. Örneğin ışık koku müzik sesi sorulan bir soru radyodaki bir konuşma veya bir diş ağrısı gibi.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi organizmanın davranışta bulunmasını sağlayan bir iç uyarıcıya örnek olarak verilebilir.

A- Gürültü              B- Zil sesi                C- Parlak bir ışık                 D- Sıcaklık             E-Açlık

 

S23– Psikoloji, insanın kendini tanıma, davranışlarının kökeninde bu bulunan nedenleri anlama ve bilme çabasının ürünü olarak ortaya çıkmıştır.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A-Psikolojiyle her türlü soruya cevap aranır.                    B-Psikoloji bireyin sosyal çevreye uyumunu sağlar

C-Bireyin kendini tanıması, başkasını tanımasına bağlıdır.           D- Evrene ait bilgilerin bilinmesi gereklidir.

E-Psikoloji insanı tanıma merakından doğmuştur.

 

S24– Aşağıdakilerden hangisinde negatif korelasyonel vardır?

A- Esmer olma—Kısa boylu olma       B- Tekrar sayısı—hata miktarı             C- Yemek yeme—kilo alma

D-Öksürme—Sigara içme                    E-Koşma – terleme

S25– Av meraklısı olan birinin misafirliğe gittiği evin duvarında asılı olan av tüfeğini hemen görmüştür.

Bu durum aşağıdakilerden hangisini açıklar?

A-Algıda değişmezlik            B- Algıda seçicilik           C-Değişmezlik      D- Uzay- zaman algısı    E-Tamamlama

Yazılıyı Şimdi İndir

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.