10.sınıf hz.muhammed’in hayatı 1.dönem 1.yazılı

1. Aşağıdaki cümlelerde bulunan boşlukları uygun kavram ve kelimelerle doldurunuz? (40 puan)

►Mekke’de Hz. İbrahim’in dinini benimsemiş ve tek Tanrı inancında olan çok az sayıdaki kimselere ise ………………………………………………………….. deniliyordu.

►Hz Muhammed (sav) …………. yılında……………………şehrinde dünyaya geldi.

►Hz. Muhammed’in (sav) babasının adı ………………….………., annesinin adı …………………………………………………’dir.

►Hz. Muhammed’in Halime’den önceki ilk süt annesi Ebu Leheb’in köleliğini de yapan ……………………….…………..’dir.

►Hz Muhammed (sav) 20 yaşındayken amcalarıyla birlikte Mekke’de haksızlıkları önlemek, haksızlığa uğrayan kişilerin hakkını savunmak ve adaleti sağlamak amacıyla kurulan ………………………………………………………….. Cemiyeti’ne üye olmuş ve bu cemiyetin toplantılarına katılmıştır.

►Peygamberimiz ticaret hayatında dürüstlüğü ve güvenilirliği ile tanınmıştı. Mekkeliler onun bir kere bile yalan söylediğine, bir kimseyi incitecek herhangi bir davranışta bulunduğuna şahit olmamışlardı. Bu nedenle ona ………………………………………………………………… diyorlardı.

►Peygamberimiz ve Hz. Hatice arasında ticaret ortak-lığı başladı. Bu ortaklık sırasında Hz Hatice peygambe-rimizin çalışkanlığına, dürüstlüğüne ve güvenilirliğine hayran oldu ve ona evlenme teklif etti. Temizliği ve güzel ahlakı sebebiyle Hz. Hatice’ye de Mekkeliler ta-rafından ………………………………..………………………….. ismi verilmişti.

►Peygamberimizin Hz. Hatice ile 25 yıl süren çok mutlu bir evliliği olmuş ve bu evlilikten ……………….. tanesi kız, ………………..………. tanesi erkek olmak üzere altı çocuğu dünyaya gelmiştir. Çocuklarının isimleri …………………..………., ………………………………………………………….. , ……………………………….…………….……. , ………………………………………………………….. , ……………………….……………..……….. ve ………………………………………….……. ’tır.

►Hz Muhammed, Hz. Haticenin vefatından sonra Mı-sırlı bir hanım olan ………………………………. ile evlenmiş, bu ha-nımdan da ……………………….………. adında bir……..…..………olmuştur.
2. Aşağıdaki sağlıkla ilgili olan hadis-i şeriflerde bulunan boşlukları uygun kavram ve kelimelerle doldurunuz?(20 p.)

► “Allah’tan mağfiret ve sağlık dileyin. Çünkü bir kimseye ………………..………………..……. sonra ………………..……..…………… daha hayırlı bir şey verilmemiştir.”

(Ahmet bin Hanbel, Müsned, C 1, s. 3.)

► “İki nimet vardır ki insanların çoğu bunlardan ha-bersizdir. Bunlar …………………..……… ve ………………..…….…………….tir.”

(Buhari, Rikak, 1.)

► “İnsanın duaları içinde Allah’ın en sevdiği şey, ………………………………isteğidir.”

(Tirmizi, Daavat,85, 102; İbn Mace, Dua, 5)

► Şu beş şey gelmeden beş şeyin kıymetini biliniz:

…………………………………………………………….. gelmeden önce gençliğin, ……………………………………………………………….. gelmeden evvel sağlığın,
…………………………………………….…………. gelmeden evvel zenginliğin,
……………………………………………….…………. gelmeden önce boş vaktin,
…………………….. gelmeden önce de hayatın kıymetini biliniz.

(Hâkim, Müstedrek, Rikak, 3; Nesai, Mevaiz, 5.)

3. Aşağıdaki soruları cevaplandırınız. (8 puan)

►İlk Cuma namazının kılındığı yer neresidir?

…………………………………………………………

►Mekke’den göçü sırasında “İşte ben Medine’ye gidiyorum. Çocuğunu yetim, eşini dul bırakmak ve annesini ağlatmak isteyen varsa peşime düşsün.” diyen sahabe kimdir?

…………………………………………………………

►Müslümanlar içinde Medine’ye ilk hicret eden kişi ve son hicret eden kişi kimlerdir?

……………………………………………………
4. Hz. Muhammed Veda Hutbesi’nde müminlere kendi sünnetiyle, uygulamalarıyla birlikte muhafaza etmemiz gerektiğini bildirdiği emanetten söz etmiştir. Aşağıda verilen Veda Hutbesi’nin ilgili bölümünü tamamlayınız.(2)

Mü’minler!
Size bir emanet bırakıyorum ki ona sıkı sarıldıkça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanet …………………………… ………………………….………………………………………………………….……………………..’dır.

5. Allah Teâlâ, namazda Kâbe’ye yönelmelerini emretmeden önce Müslümanlar nereye yönelerek namaz kılarlardı?

a- Mescid-i Nebevi b- Arafat dağı
c- Mekke d- Beyt-i Makdis (Kudüs)

6. Rasulullah (sav) Hicretin 7. yılında komşu ülke hükümdarlarına elçilerle mektuplar göndererek onları İslam’a davet ettiğinde, bu davete icabet edip Müslüman olan hükümdar kimdir?

a- Gassan Emiri Haris
b- Yemame Emiri Hevze
c- Habeşistan Necaşisi Ashame
d- Bizans Kisrası Hirakl

7. Mekke’nin fethi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a- Bir iki küçük çaptaki çatışma dışında Mekke savaşsız fethedilmiştir.
b- Peygamber Efendimize onca zulüm yapan insanlar Fetih sırasında affedilip serbest bırakılmışlardır.
c- Fetih esnasında İslam’ı kabul etmeyenler öldürülmüşler-dir.
d- Kabe putlardan temizlenmiştir.

On dört asır evvel, yine bir böyle geceydi,
Kumdan, ayın on dördü, bir öksüz çıkıverdi!
Lâkin, o ne hüsrândı ki: Hissetmedi gözler;
Kaç bin senedir, halbuki, bekleşmedelerdi!

Dünya neye sahipse, O’nun vergisidir hep,
Medyûn O’na cemiyyeti, medyun O’na ferdi
Medyûndur O Masum’a bütün bir beşeriyet
Ya Rab, bizi mahşerde bu ikrar ile haşret

8. Peygamberimiz hakkında yazılan yukarıdaki dizeler hangi şaire aittir?

a- Necip Fazıl KISAKÜREK b- Mehmet Akif ERSOY
c- Süleyman ÇELEBİ d- Arif Nihat ASYA

9. Müslümanlar ilk olarak nereye göç etmişlerdir?

a- Taif b- Medine c- Habeşistan d- İran

10. Hangi Halife döneminde “Hicret” tarih başlangıcı olarak kabul edilmiştir?

a- Hz Ebû Bekir b- Hz Osman
c- Hz Ömer d- Hz Ali
اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

Oku. Yaratan rabbinin adıyla oku.

11. Yukarıdaki ayet Kuran’ın nazil olan ilk ayetidir. Bu ayet hangi surede geçmektedir?

a- Alak b- Fatiha
c- Müddesir d- Bakara

12. Hz Peygamber’e peygamberlik ne zaman ve nerede gelmiştir?

a- M. 610-Sevr Mağarası b- M. 622-Hira Mağarası
c- M. 610-Hira Mağarası d- M. 632-Mekke

13. Aşağıdakilerden hangisi Müslümanların Habeşistan’a göç etme sebeplerinden değildir?

a- Müşriklerin Müslümanlara olan işkencelerini artırmaları
b- Habeşistan hükümdarının verdiği güven
c- Zulüm, işkence ve sosyal baskıyı önleme imkanının olmaması
d- Farklı bir mekânda yaşama isteği

14. Hendek savaşında savunma amaçlı şehrin dışına hendek kazılması fikrini hangi sahabe teklif etmiştir?

a- Sa’d bin Muaz b- Sa’d bin Ubade
c- Selman-ı Farisi d- Habbab bin Eret

15. Hz. Peygamberin dünyada iken cennete gireceklerini müjdelediği on sahabeye ne denir?

a) Sahabe-i Kiram b ) Hulefa-i Raşidin
c) Aşere-i Mübeşşere d ) Tabiin

16. Hz. Muhammed (s.a.v.)’in Mekkeli müşriklerle yaptığı ilk antlaşmanın adı nedir?

a) Hudeybiye Antlaşması b) Medine Antlaşması
c) Akabe Biatları d) Bir-i Maune Olayı

17. Aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla, Peygamberimizin doğum tarihi, hicret ettiği tarih ve vefat tarihi verilmiştir?

a) Miladi 571, 610 ve 632 b) Miladi571, 622 ve 632
c) Hicri 571, 610 ve 632 d) Hicri.571,622ve632

18 Mescid-i Nebevi’nin hemen yanı başına hem okul hem yatakhane olarak kullanılan büyükçe bir bölüm ayrıldı. Mescidin yanında eğitim için ayrılan bu yere ne denir?
a) Cami b) Mescid c) Suffa d) Mihrab

19. Rasulullah’tan “Kabe Hakemliği” hadisesinde hangi hususta hakemlik istenmiştir?

a- Ticari heyetlerin karşılanması
b- Hacer-i Esved’in yerine konulması
c- Kabe ile ilgili görevleri üstlenme
d- Kâbe’nin onarımı ve etrafının düzenlenmesi

adsiz

Şimdi İNDİR

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.