11. Sınıf Kimya Açık Uçlu 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 7. Sınıf Matematik 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023 2023-2024 5. Sınıf İngilizce 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 9. Sınıf Matematik 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 (Açık Uçlu) 2023-2024 Açık Uçlu 8. Sınıf Türkçe 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları (Açık Uçlu) 2023-2024 Açık Uçlu 8. Sınıf Matematik 1. Dönem 2. Yazılı Soruları (Açık Uçlu) 10. Sınıf Din Kültürü 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023 Açık Uçlu 7. Sınıf Afet Bilinci 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 6. Sınıf Afet Bilinci 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 8. Sınıf Kuranı Kerim Açık Uçlu 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 12. Sınıf Tarih 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 5. Sınıf Türkçe Açık Uçlu 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 5. Sınıf Masal ve Destanlarımız 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 1.Yazılı Açık Uçlu 5. Sınıf İngilizce 1. Dönem 1. Sınav Soruları Açık Uçlu 6. Sınıf Kültür ve Medeniyetimiz 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 (Açık Uçlu) 9. Sınıf Fizik 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023 Açık Uçlu 8. Sınıf Masal ve Destanlarımız 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 Açık Uçlu 6. Sınıf Ahlak ve Yurttaşlık Eğitimi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 Açık Uçlu 5. Sınıf Matematik 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 Açık Uçlu 5. Sınıf Afet Bilinci 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları (Açık Uçlu) 10. Sınıf Biyoloji 1. Dönem 1. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 2023-2024 8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu Açık Uçlu 6. Sınıf Çevre Eğitimi ve İklim 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 6. Sınıf Matematik Ülke Genelinde Yapılacak Ortak Sınav Konuları 26 Aralık 2023 2023-2024 9. Sınıf Coğrafya 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 5. Sınıf İngilizce 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu Açık Uçlu 6. Sınıf Görgü Kuralları 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024

10.sınıf din kültürü 1.dönem 2.yazılı soruları

2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIFLAR
 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 1. DÖNEM 2.ORTAK SINAV SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (s.a.v)’in insanları doğru yola yönlendirme yöntemlerinden biri değildir?
A) İnsanların anlamadıkları noktaları açıklaması
B) Vahyi, insanlara olduğu gibi aktarması
C) İnanmaları için insanları zorlaması
D Doğru olanı insanlara güzel sözle anlatması
E) Yaptığı işten dolayı bir karşılık beklememesi

2. Yağmur, nasıl kurumuş bir toprağın canlanmasına vesile oluyorsa, Hz. Muhammed (s.a.v) de inanç ve ahlaki olarak yozlaşan insanlığın yeniden yeşermesi için peygamber olarak gönderilmiştir. Bu metinde Hz. Muhammed (s.a.v)’le ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
A) İnsanlar için bir rahmet olduğu
B) İnsanlar arasından seçildiği
C) İnsanlara vahyi açıkladığı
D) İnsanların en güveniliri olduğu
E) Gönderilen son peygamber olduğu

3. Kız çocuklarının diri diri gömüldüğü, kadınların bir mal gibi alınıp satıldığı, sosyal hayatta bir değerlerinin olmadığı bir dönemde kadınlara layık oldukları hakları vererek onlara onurlarını iade eden Hz. Muhammed (s.a.v)’dir. Bu metinde Peygamberimizin hangi yönü ön plana çıkarılmıştır?
A) Çocuklara karşı merhametli oluşu
B) İhtiyarlara karşı merhametli oluşu
C) Müminlere karşı merhametli oluşu
D) İnsanlara karşı merhametli oluşu
E) Kadınlara karşı şefkatli oluşu

4. Hz. Peygambere ilk iman edenler Hz. Hatice, Hz. Ali, Hz. Zeyd, Hz. Ebubekir’dir. Bu durum aşağıdaki ayetlerden hangisi ile doğrudan ilişkilendirilebilir?
A) ‘‘Doğrusu biz seni Hak (Kur’an) ile müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik…’’ (Bakara suresi, 119. ayet)
B) ‘‘O halde (Resulüm!) öğüt ver çünkü sen sadece öğüt vericisin. Onların üzerinde zorba değilsin.” (Ğaşiye suresi, 21 ve 22. ayetler)
C) ‘‘… Sana ancak (Allah’ın emirlerini) tebliğ etmek düşer. Hesap yalnız bize aittir.” (Ra’d suresi, 40. ayet)
D) ‘’ (Önce) en yakın akrabanı uyar.’’ (Şuara suresi 214. Ayet)
E) ‘‘Ey bürünüp sarınan (Resulüm!) Kalk ve (insanları) uyar.” (Müddessir suresi, 1 ve 2. ayetler)

5. Hz. Muhammed (sav.)’in insanları uyarmaya ilkin en yakınlarından başlamış daha sonra çevresine açılmış ve bunu gittikçe yaymıştır. Hatta Medine döneminde komşu ülkelerin devlet başkanlarını İslam’a çağıran mektuplar göndermiştir. Bu görevinde ümitsizliğe ve karamsarlığa kapılmamış aksine azim ve sabır ile çalışmıştır. Hiç kimseyi davetini kabul için zorlamamıştır. Tüm bunları yaparken de hiçbir ücret ve menfaat elde etmemiştir. Buna göre Hz. Muhammed (s.a.v) ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Davetinin zamanla evrensel boyuta ulaştığı
B) Daveti kabul edilmediğinde ümidinin kırıldığı
C) Yaptığı işten ücret ve menfaat elde etmediği
D) Davetinin kabulü için hiç kimseyi zorlamadığı
E) Davetine en yakın akrabalarından başladığı

6. Kur’an-ı Kerim’de namaz, oruç, hac ve zekat gibi ibadetlere yönelik birçok ayet vardır. Ancak Kur’an bu ibadetlerin nasıl yerine getirileceğini ayrıntılı bir şekilde bizlere aktarmaz.
Bu durumda ibadetlerle ilgili ayrıntıları bize öğreten aşağıdakilerden hangisidir?
A) Peygamber B) Sahabe C) Bilginler
D) Halifeler E) Mutasavvıflar

7. “Ben namazı nasıl kılıyorsam siz de öyle kılınız.” (Hadis-i şerif) Bu hadis Peygamberimizin hangi yönünü göstermektedir?
A) Açıklayıcı B) İnsani C)Uyarıcı
D) Merhamet E) Güvenilir

8. “Dediler ki: ‘Bu ne biçim peygamber ki yemek yer, çarşıda pazarda dolaşır. Ona bir melek indirilseydi de, onunla beraber bir uyarıcı olsaydı ya! Yahut kendisine bir hazine verilseydi veya ürününden yiyeceği bir bahçesi olsaydı ya!’ …” (Furkân suresi, 7 ve 8. ayetler) Bu ayette peygamberlere yapılan temel itiraz aşağıdakilerden hangisidir?
A) Peygamberin yemek yemesi
B) Peygamberin çarşılarda dolaşması
C) Peygamberlerin diğer insanlar gibi bir beşer olması
D) Peygamberin melekten bir yardımcısının olmaması
E) Peygamberin çok zengin olması

9. Peygamber olarak seçilmiş insanların bir takım sıfatları vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu sıfatlar arasında yer almaz?
A) Doğruluk B) İsmet C) Fetanet D) Fıtrat E) Emanet

10. Safa ve Merve tepeleri arasında yapılan ibadet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şeytan taşlama B) Telbiye C) Vakfe D) Tavaf E) Sa’y

11. Hac ibadetini yerine getirmek için dünyanın dört bir tarafından yüz binlerce Müslüman Mekke’ye gelir. Irk, renk, dil, makam ve mevki farkı olmaksızın yan yana ibadet ederler. Bu metinde hac ibadeti ile ilgili vurgulanan aşağıdakilerden hangisidir?
A) İbadet etmenin huzuru
B) Tüm insanların eşit olduğu bilinci
C) Farklı toplumların insanlarının tanınması
D) İnsanların özgürlüklerinin farkına varması
E) Dünya nimetlerinin boş olduğunu farkettirmesi

12. Aşağıdakilerden hangisi zekat, sadaka ve kurban gibi ibadetlerin topluma sağladığı faydalardan biridir?
A) Fakirlerin ihtiyaçlarını gidermelerinde zorlanması
B) Toplumda var olan bencillik duygusunu artırması
C) Toplumdaki zengin-fakir arasındaki ayrımı artırması
D) Toplumda paylaşma, yardımlaşma ve dayanışmayı artırması
E) İnsanlar arasındaki iletişimin azalmasına neden olması

13. “Kim kötü söz ve davranışları terk etmezse Allah’ın onun yemesini, içmesini terk etmesine ihtiyacı yoktur.” Bu hadiste verilmek istenen mesaj aşağıdakilerden hangisidir?
A) Oruç,insanların birlik ve beraberliğine katkı sağlar.
B Oruç, insanları her türlü kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmalıdır.
C) Oruç, toplumun içinde yer alan yardımlaşma duygusunu artırır.
D) Oruçlu kimse yeme ve içmeden uzak kaldığı sürece sevap kazanır.
E) Oruç, insanların günlük alışkanlıklarına devam etmesine imkân sağlamalıdır.

14. Aşağıdakilerden hangisi namaza hazırlık şartlarından biri değildir?
A) Kıbleye yönelmek
B) Elbisenin temiz olması
C) Kur’an’dan ayetler okumak
D) Kılınacak namaza niyet etmek
E) Namaz vaktinin gelmiş olması

15. İman, toprağa dikilen bir fidan gibidir. Fidanın yeşerip büyüyebilmesi için sulanması ve bakımının yapılması nasıl bir gereklilikse, kalpteki imanın da yaşaması için ibadetlerle desteklenmesi bir zorunluluktur. Bu metinde vurgulanan ana düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
A) İman, ibadetlerle güzelleşir, güçlenir ve varlığını sürdürür.
B) Kalpteki imanın yaşaması için iman edileni sevmek gereklidir.
C) İman eden kimsenin ibadet etmeye fazla ihtiyacı yoktur.
D) Elinde bir fidan olan mümin kıyamet günü bile olsa onu toprağa dikmelidir.
E) İman eden kimse Allah tarafından cennet ile mükâfatlandırılacaktır.

16. İman edip, ibadet etmeyen bir kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) İnancı zamanla zayıflar.
B) İmanı olgunluğa erişemez.
C) Ahlaklı bir birey olamaz.
D) Allah’a olan bağlılığı azalır.
E) İnancı eyleme dönüşmemiştir.

17. İbadetlerin insan hayatına katkısı ile igili aşağıdakilerden hangisi yanlış bir bilgidir?
A) İnsanın hayatını disipline eder.
B) Zamanı iyi kullanmayı öğretir.
C) İnsanı sabırlı olmaya alıştırır.
D) Sorumluluklarının bilincinde olmasını sağlar.
E) Toplumsal statüsünü artırır.

18. “Hiç kimse; her resmin bir ressamının, her kitabın bir yazarının, her elbisenin bir terzisinin, her binanın bir ustasının olduğundan şüphe etmez. Ortada bir eser varsa onu mutlaka bir yapan vardır diye düşünür. O halde içinde yaşadığımız muhteşem evrenin de bir – – – vardır. “ Cümlenin akışına göre boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Şekli B) Güzelliği C) Ölçüsü D) İklimi E) Yaratıcısı

19. Peygamberimiz “ibadetin özü” olarak aşağıdakilerden hangisini ifade etmiştir?
A) Abdest B) Dua C) Namaz D) Hac E) Oruç

20. “O kadar çok günah işledim ki, artık Allah beni affetmez.” Bu şekilde düşünüp, tövbe etmeyen bir kimseyi düştüğü karamsarlıktan çıkarabilecek en etkili ayet aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) “Yine onlar ki, bir kötülük yaptıklarında ya da kendilerine zulmettiklerinde Allah’ı hatırlayıp günahlarından dolayı hemen tövbe istiğfar ederler. Zaten günahları Allah’tan başka kim bağışlayabilir ki… “(Al-i İmran suresi, 135. ayet)
B) “Yoksa kötülükleri yapıp yapıp da içlerinden birine içlerinden birine ölüm gelip çatınca “Ben şimdi tövbe ettim” diyenler ile kafir olarak ölenler için tövbe yoktur…” (Nisa suresi,18. ayet)
C) “Eğer yasaklandığınız büyük günahlardan kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi şerefli bir yere sokarız.” (Nisa suresi, 31. ayet)
D) ‘’ De ki: Ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım! Allah’ın rahmetinden ümt kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O, çok bağışlayan, çok esirgeyendir.’’ (Zümer suresi, 53. Ayet)
E) “…Şüphesiz Allah çok tövbe edenleri sever, çok temizlenenleri sever.” (Bakara suresi, 222. ayet)

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

BENZER YAZILAR

1 Response

  1. Rabia dedi ki:

    Cvplari nerde

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

7 + 1 =

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.